Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 9/2019/DGL

30-01-2019

ZARZĄDZENIE Nr 9/2019/DGL
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 30 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji
umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 56/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmienionym zarządzeniem Nr 67/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 92/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2018 r., zarządzeniem Nr 102/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 123/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)    w § 25b w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) uwzględniania weryfikacji, o której mowa w pkt 2, przy określaniu wysokości kwoty zobowiązania Funduszu wobec danego świadczeniodawcy na kolejny okres w zakresie chemioterapii, w przypadku przekroczenia u danego świadczeniodawcy średniego kosztu rozliczenia danej substancji czynnej na terenie kraju o więcej niż 10 % w okresie 3 miesięcy poprzedzających o 3 miesiące okres, na który ustalane jest zobowiązanie.”;

2)    tytuł rozdziału: „Rozdział 4 Postanowienia końcowe” otrzymuje brzmienie „Rozdział 5 - Postanowienia końcowe”;

3)     załącznik nr 1j do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4)    załącznik nr 1n do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5)    załącznik 1t do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6)    załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

7)    załącznik nr 7 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
 

§ 3. 1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 5 w zakresie substancji czynnej 5.08.05.0000190  - fludarabini phosphas - inj., który wchodzi w życie z mocą od dnia 20 stycznia 2019 r.

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Służb Mundurowych

Dariusz Tereszkowski-Kamiński


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925 i 2192 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 60.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 30.01.2019 00:00
Aktualizacja informacji: 30.01.2019 16:24
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności