Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 92/2019/DSOZ

16-07-2019

ZARZĄDZENIE Nr 92/2019/DSOZ
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 16 lipca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 122/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) osoba niewymieniona w pkt 7, w wieku od 40. do 65. roku życia – od dnia 1 lipca 2019 r. – współczynnik 1,34;”;

2) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia;

3) we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. W przypadku stawek, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1, obejmują one kwoty wynikające z przekazania środków finansowych na wzrost finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz higienistki szkolne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, w tym od dnia 1 lipca 2019  r.:

1) w przypadku stawki określonej w § 10 ust. 2 pkt 1 – kwotę w wysokości 0,92 zł (słownie: zero, 92/100 złotych);

2) w przypadku stawki określonej w § 10 ust. 3 pkt 1 – kwotę w wysokości 0,96 zł (słownie zero, 96/100 złotych);

3) w przypadku stawki określonej w § 10 ust. 4 pkt 1 – kwotę w wysokości 2,99 zł (słownie: dwa, 99/100 złotych).”.

§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 lipca 2019 r.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399, 447, 730, 752 i 1079.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 16.07.2019 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności