Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 93/2012/DSOZ

14-12-2012

Zarządzenie Nr 93/2012/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się szczegółowe komunikaty sprawozdawcze tworzone przy użyciu języka XML, stosowane do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami, a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczące danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ), stanowiące załączniki nr 1 i  2 do zarządzenia.

§ 2.

Komunikat stanowiący załącznik:

1)    nr 1 do zarządzenia ma zastosowanie do komunikatów dotyczących okresów sprawozdawczych, przekazywanych przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia, począwszy od stycznia 2013 r. oraz następnych;

2)    nr 2 do zarządzenia ma zastosowanie do komunikatów dotyczących okresów sprawozdawczych kończących się w grudniu 2012 r. 

§ 3.

Z dniem 31 grudnia 2012 r. traci moc zarządzenie Nr 2/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia  2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Agnieszka Pachciarz


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 14.12.2012 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 14.12.2012 r. Norbert Tyszka
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Norbert Tyszka
Publikacja informacji: 14.12.2012 00:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności