Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 93/2014/DSOZ

19-12-2014

Zarządzenie Nr 93/2014/DSOZ
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 19 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 88/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zmienionym zarządzeniem Nr 51/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 dodaje się ust. 13-14 w brzmieniu:

"13. Świadczeniodawca udzielający świadczeń na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach, obowiązany jest do umieszczenia na zewnątrz budynku, w  którym udzielane są świadczenia, w miejscu ogólnie dostępnym, tablicy ze znakiem graficznym, zgodnie ze wzorem określonym  w załączniku nr 11 do zarządzenia.

14. Świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń wyłącznie w zakresie teleradioterapia stereotaktyczna lub teleradioterapia protonowa, może realizować w ramach tej umowy świadczenia na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach, pod warunkiem posiadania umowy o współpracy z podmiotem koordynującym, o którym mowa we wstępie do wyliczenia w § 4a ust. 1 rozporządzenia szpitalnego.";

2) w § 11 dodaje się ust. 6 - 8 w brzmieniu:

"6. W przypadku realizacji przez świadczeniodawcę świadczeń udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach, kwoty zobowiązania określone w umowie obejmują także kwoty zobowiązania wyodrębnione na realizację następujących świadczeń, w zakresach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia:

1) 11.0000.947.12 teleradioterapia stereotaktyczna - pakiet onkologiczny: 5.10.00.0000055 teleradioterapia stereotaktyczna promieniami gamma z wielu mikroźródeł (OMSCMR);

2) 11.0000.950.12 teleradioterapia protonowa - pakiet onkologiczny: 5.10.00.0000076 teleradioterapia hadronowa wiązką protonów.

7. Jeżeli wartość wykonanych świadczeń z zakresów, o których mowa w  ust. 6, przekroczy kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy, o której mowa w ust. 2, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, po przekroczeniu kwoty zobowiązania w danym zakresie, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty zobowiązania - zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych oraz kwoty zobowiązań z tytułu realizacji świadczeń, w zakresach wymienionych w ust. 6 oraz odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy.

8. Świadczenia realizowane w zakresach, o których mowa w ust. 6, obejmują także zakwaterowanie i transport świadczeniobiorcy, o których mowa w § 4a ust. 2 rozporządzenia szpitalnego.";

3) w załączniku nr 1 do zarządzenia:

a) po lp. 39 dodaje się lp. 39a w brzmieniu:

"

 

39a

11.0000.947.12

teleradioterapia stereotaktyczna - pakiet onkologiczny

5.10.00.0000055

teleradioterapia stereotaktyczna promieniami gamma z wielu mikroźródeł (OMSCMR)

świadczenie

1

x

x

za cały proces leczenia

",

b) po lp. 54 dodaje się lp. 54a w brzmieniu:

"

54a

11.0000.950.12

Teleradioterapia protonowa
- pakiet onkologiczny

5.10.00.0000076

teleradioterapia hadronowa wiązką protonów

świadczenie

1

x

x

za cały proces leczenia
- dotyczy świadczenia gwarantowanego "Terapia protonowa nowotworów oka", określonego w zał. nr 4  do rozporządzenia szpitalnego

",

c) w lp. 55, w kolumnie 7 waga jednostki rozliczeniowej, liczbę "2,5" zastępuje się liczbą "3",

d) w lp. 56, w kolumnie 7 waga jednostki rozliczeniowej, liczbę "12" zastępuje się liczbą "15",

e) lp. 57 - 114, w kolumnie 11 uwagi otrzymują brzmienie:

"dotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20;

za 100 mg substancji czynnej;

według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą";

4) w załączniku nr 2a do zarządzenia, w § 4 dodaje się ust. 8-11 w brzmieniu:

"8. Kwoty zobowiązania, określone w planie rzeczowo - finansowym, obejmują także kwoty zobowiązania wyodrębnione na realizację świadczeń w zakresach, z pakietu onkologicznego, o których mowa w § 11 ust. 6 zarządzenia.

9. Dla każdego z zakresów świadczeń, o których mowa w ust. 8, w ramach odpowiednich zakresów w planie rzeczowo-finansowym, określa się odrębną kwotę zobowiązania, przeznaczoną wyłącznie na realizację tych świadczeń.

10. W przypadku, gdy wartość wykonanych świadczeń w zakresach, o których mowa w § 11 ust. 6 zarządzenia, przekroczy kwotę zobowiązania, o której mowa w ust. 8, po przekroczeniu kwoty zobowiązania z tytułu realizacji umowy w danym zakresie, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie  kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty zobowiązania - zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych i kwoty zobowiązań we właściwych zakresach świadczeń oraz odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy.

11. Przepisów ust. 8-10 nie stosuje się do zakresów:

1) kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej;

2) kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1).";

5) w załączniku nr 3 do zarządzenia:

a) część 15 - Teleradioterapia stereotaktyczna otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

b) część 18 - Teleradioterapia protonowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 4 do zarządzenia część H - Opis świadczenia, Kompleksowa Diagnostyka Genetyczna otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

7) dodaje się załącznik nr 11 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.

2. Przepis ust. 1, stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

3. Przepisy zarządzenia stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych od dnia 1 stycznia 2015 r

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Tadeusz Jędrzejczyk

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy  zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887 i Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r.  poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773, 1004, 1136, 1138, 1146, 1175, 1188 i 1491.

 

Wszystkie aktualności