Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 95/2008DGL

23-10-2008

Zarządzenie Nr   95/2008DGL 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia   23 października  2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia      

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. tj. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 37/2008/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:
a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
"9) okresowa ocena skuteczności chemioterapii - realizowane w trybie ambulatoryjnym lub trybie jednodniowym, nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, kompleksowe świadczenie składające się z porady specjalistycznej oraz wykonywanych w trakcie tej porady badań laboratoryjnych lub obrazowych, zgodnie z obowiązującymi opartymi o aktualną wiedzę medyczną zasadami postępowania medycznego przy leczeniu nowotworów chemioterapią;",
b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
"14) świadczenia wykonywane w trybie jednodniowym - udzielanie świadczeń w trybie planowym na oddziale szpitalnym, oddziale jednego dnia, którego celem jest przeprowadzenie u pacjenta określonego postępowania diagnostyczno - terapeutycznego z intencją wypisania go w ciągu 24 godzin;",
c) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
"15) porada ambulatoryjna związana z chemioterapią - udzielanie świadczeń w trybie ambulatoryjnym, których celem jest wykonanie badania lekarskiego, udzielenie lub zlecenie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, ordynowanie, podanie lub wydanie leku przeciwnowotworowego lub leku wspomagającego;" ;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:
"§ 6 1.Świadczenia określone w katalogu świadczeń podstawowych takie jak:

1) hospitalizacja hematologiczna u dorosłych;
2) hospitalizacja onkologiczna u dorosłych;
3) hospitalizacja hematoonkologiczna u dzieci;
4) hospitalizacja pulmonologiczna w celu leczenia nowotworów u dorosłych;

- dotyczą dni pobytu, w których następuje realizacja świadczeń dla pacjenta w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia polegająca na:

a) przygotowaniu pacjenta do przyjmowania chemioterapii, a następnie podawaniu leków wymienionych w załączniku nr 1f część A lub C, lub
b) podawaniu leków finansowanych w ramach chemioterapii niestandardowej lub
c) wykonaniu badań diagnostycznych związanych z leczeniem nowotworów lub
d) leczeniu powikłań po chemioterapii lub
e) pobycie pacjenta w trakcie cyklu chemioterapii;

5) hospitalizacja onkologiczna w trybie jednodniowym

- dotyczy dni pobytu, w których następuje realizacja świadczeń dla pacjenta w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, z intencją wypisania pacjenta w ciągu 24 godzin, polegająca na:

a) przygotowaniu pacjenta do przyjmowania chemioterapii, a następnie podaniu leków wymienionych w załączniku nr 1f część A lub C, lub
b) wykonaniu badań diagnostycznych związanych z leczeniem nowotworów.

6) porada ambulatoryjna związana z chemioterapią

- dotyczy wizyty ambulatoryjnej, w ramach której pacjentowi wykonywane jest badanie lekarskie, w trakcie którego są udzielane lub zlecane niezbędne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne, ordynowane, podawane lub wydawane leki przeciwnowotworowe lub leki wspomagające celem samodzielnego przyjmowania przez pacjenta w domu.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 można sumować ze świadczeniami katalogu świadczeń wspomagających, stanowiącym załącznik nr 1j do zarządzenia.

3. Wartość punktową świadczeń, o których mowa w ust. 1, określa katalog świadczeń podstawowych, stanowiący załącznik nr 1e do zarządzenia.

4.W przypadku wydania przez świadczeniodawcę pacjentowi leku przeciwnowotworowego do stosowania w warunkach domowych, pacjent lub osoba upoważniona do odbioru leku każdorazowo wypełnia oświadczenie o odbiorze leku, którego wzór określa załącznik nr 6 do zarządzenia. Oświadczenie powinno być dołączone do indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.";

3) w §11:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. W przypadku stosowania substancji czynnej poza wskazaniami rejestracyjnymi świadczeniodawca jest zobowiązany, po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Oddziału Funduszu, uzyskać pisemną zgodę pacjenta na zastosowanie terapii lekiem poza wskazaniami rejestracyjnymi, którego wzór określa załącznik nr 5b do zarządzenia.
Zgoda powinna być dołączona do indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Świadczeniodawca zobowiązany jest do przeprowadzania okresowej oceny skuteczności chemioterapii zgodnie z kryteriami wykonania porady, której opis stanowi załącznik nr 4  do zarządzenia oraz umieszczania wyników oceny w indywidualnej Karcie leczenia chorego, której wzór stanowi załącznik nr 4a do zarządzenia.";

4) w §14 w ust. 3 pkt  2 otrzymuje brzmienie:
"2) sprawozdanie, którego wzór i zakres danych określa załącznik nr 4 do umowy  w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, że część II załącznika: "ewidencja faktur" dotyczy wyłącznie faktur związanych z zakupem leków z katalogu substancji oraz tych, które będą stosowane w ramach "chemioterapii niestandardowej". Zakres danych przewidziany w II części załącznika "ewidencja faktur" jest przekazywany do Oddziału Funduszu co miesiąc do 5 dnia po zakończonym miesiącu zgodnie z formatem XML opublikowanym przez Fundusz.";

5) w §15 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
"9. W ramach realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, dopuszcza się okres krótszy niż 14 dni pomiędzy hospitalizacjami, z powodu tej samej jednostki chorobowej.";

6) w §15 po ust. 9 dodaje się ust. 10 - 11 w brzmieniu:
"10. W przypadku braku wyceny punktowej substancji w katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii (status "imp. doc."), cena substancji czynnej jest uzgadniana pomiędzy świadczeniodawcą a Oddziałem Funduszu, na podstawie wniosku świadczeniodawcy złożonego do Oddziału Funduszu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia. Całość substancji czynnej wykazanej we wniosku może być sprawozdana jednorazowo lub w częściach wykonanych, w ilości nie większej niż wnioskowana ilość substancji czynnej. Po sprawozdaniu całej wnioskowanej ilości do rozliczenia następnych partii leku, świadczeniodawca przedstawia nowy wniosek do Oddziału Funduszu. Do sprawozdania musi być dołączona kopia faktury na zakup wnioskowanej ilości substancji czynnej.";

7) uchyla się § 17;

8) załącznik nr 1e do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku:

a) nr 1 do niniejszego zarządzenia (Katalog świadczeń podstawowych - leczenie  szpitalne - chemioterapia na okres od 1.07 - 30.09.2008 r.),
b) nr 2 do niniejszego zarządzenia (Katalog świadczeń podstawowych - leczenie  szpitalne - chemioterapia na okres od 1.10.2008 r.);

9) załącznik nr 1f do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku:

a) nr 3 do niniejszego zarządzenia (Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii na okres od 1.09 - 31.10.2008 r.),
b) nr 4 do niniejszego zarządzenia (Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii na okres od 1.11.2008 r.);

10) załącznik nr 1j do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku:

a) nr 5 do niniejszego zarządzenia (Katalog świadczeń wspomagających - leczenie  szpitalne - chemioterapia na okres od 1.07-31.10.2008 r.),
b) nr 6 do niniejszego zarządzenia (Katalog świadczeń wspomagających - leczenie szpitalne - chemioterapia na okres od 1.11.2008 r.);

11) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia;

12) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia;

13) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia;

14) załącznik nr 4a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9a do niniejszego zarządzenia;

15) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia;

16) dodaje się załącznik nr 6 do zarządzenia w  brzmieniu określonym w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia;

17) dodaje się załącznik nr 7 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 70/2008/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2008 r., z wyjątkiem :

1) § 1 pkt 1 lit. c, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r.;

2) § 6 ust. 1 pkt 6 zarządzenia nr 37/2008/DGL w brzmieniu określonym w § 1 pkt 2 niniejszego zarządzenia, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r.;

3) § 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r.;

4) § 1 pkt 11, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r.;

5) § 1 pkt 12, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r.

              Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

  Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 23.10.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 23.10.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności