Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 95/2012/DGL

18-12-2012

Zarządzenie Nr 95/2012/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 18 grudnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), zmienionego zarządzeniem Nr 42/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 66/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 października 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 2 w pkt 2 dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e)  w opisie świadczenia Kwalifikacja i weryfikacja leczenia w programie "Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE omalizumabem", stanowiącego załącznik nr 10 do zarządzenia.";

2) w Katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych, stanowiącym załącznik nr 1m do zarządzenia, w l.p. 23 treść kolumn 2-9 otrzymuje brzmienie:

 "

";

3) załącznik nr 1k do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1l do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik nr 1m do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;

8) dodaje się załącznik nr 10 do zarządzenia, w brzmieniu stanowiącym załącznik  nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2012 r.;

2) § 1 pkt 1 oraz 3-8, które wchodzą w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2012 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Agnieszka Pachciarz


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 18.12.2012 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 18.12.2012 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności