Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 95/2019/GPF

23-07-2019

ZARZĄDZENIE Nr 95/2019/GPF
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 22 lipca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840 oraz z 2019 r. poz. 1020) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 67/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Bezpośredni nadzór nad:

1) Departamentem Analiz i Strategii, Departamentem Obsługi Pacjenta oraz Departamentem Informatyki wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Operacyjnych;
2) Departamentem do Spraw Służb Mundurowych oraz Departamentem Współpracy Międzynarodowej wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Służb Mundurowych;
3) Departamentem Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Departamentem Gospodarki Lekami oraz Biurem Profilaktyki Zdrowotnej wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Medycznych.”;

2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kierujący komórkami organizacyjnymi, których dotyczą zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne kierowanych przez siebie komórek i przedłożą je do zatwierdzenia Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p,o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Operacyjnych

Adam Niedzielski

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 23.07.2019 10:10
Aktualizacja informacji: 23.07.2019 13:30
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności