Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 96/2012/DSOZ

21-12-2012

Zarządzenie Nr 96/2012/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w rachunku i komunikatu XML dotyczącego rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracji POZ / KAOS

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) w związku z § 23 ust. 8 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) zarządza się, co następuje:  

§ 1.

Przyjmuje się szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, stosowany do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami, a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący:

1) przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w rachunku, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracji POZ / KAOS, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Komunikat sprawozdawczy, o którym mowa w § 1 pkt 1 ma zastosowanie do rachunków i korekt przekazywanych przez świadczeniodawców do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia za okresy sprawozdawcze, począwszy od stycznia 2013 r.

§ 3.

Sposób obsługi rachunków i korekt przekazywanych przez świadczeniodawców do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia za okresy sprawozdawcze kończące się w grudniu 2012 r. i wcześniejsze, określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 4.

Komunikat sprawozdawczy, o którym mowa w § 1 pkt 1 nie dotyczy rozliczeń:

1) w rodzaju świadczeń Lecznictwo Uzdrowiskowe, które prowadzone są za pomocą Systemu Rozliczeń Uzdrowiskowych (SRU);

2) programów profilaktycznych rozliczanych za pomocą Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP).

§ 5.

Komunikat sprawozdawczy, o którym mowa w § 1 pkt 2:

1) dotyczy rozliczania świadczeń udzielonych w roku 2013 i w latach następnych, stosowany jest również do rozliczania świadczeń udzielonych w latach 2011 i 2012;

2) może być stosowany do rozliczania świadczeń udzielonych w latach 2010 oraz wcześniejszych, o ile świadczeniodawca wskazał w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia możliwość rozliczania świadczeń przy pomocy komunikatu określonego w § 1 pkt 2.

§ 6.

Traci moc zarządzenie Nr 89/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania w postaci elektronicznej danych zawartych w rachunku i komunikatu XML dotyczącego rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracji POZ/KAOS.           

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.  

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Agnieszka Pachciarz


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 21.12.2012 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 29.11.2013 r. Norbert Tyszka
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: admin
Publikacja informacji: 21.12.2012 00:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności