Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 97/2019/DGL

31-07-2019

ZARZĄDZENIE Nr 97/2019/DGL
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 30 lipca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 56/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmienionym zarządzeniem Nr 67/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 92/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2018 r., zarządzeniem Nr 102/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2018 r., zarządzeniem Nr 123/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2018 r., zarządzeniem Nr 9/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 33/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 marca 2019r., zarządzeniem Nr 65/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 czerwca 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 81/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku, gdy u pacjenta w terapii danego schorzenia stosowane są jednocześnie:

1) leki z katalogu leków lub substancje z katalogu substancji oraz
2) leki z katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych lub substancje z katalogu refundowanych substancji czynnych w programach lekowych
- rozliczeniu podlegają wyłącznie świadczenia z katalogu świadczeń i zakresów – leczenie szpitalne – programy lekowe.”;

2) w § 22 w ust. 3:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„3. Należność za świadczenia stanowi sumę „iloczynu świadczeń” oraz „iloczynu leków” albo „iloczynu świadczeń” oraz „iloczynu substancji” albo „iloczynu świadczeń” oraz „iloczynu leków” oraz „iloczynu substancji”, gdzie:”,

b) w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) ilości podanych lub wydanych świadczeniobiorcom jednostek miary substancji czynnych rozumianych jako krotność jednostek rozliczeniowych substancji czynnej”;

3) załącznik nr 1j do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1n do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik nr 1t do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. Zarządzenie stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2019 r., z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 1, który stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 24 maja 2019 r.;

2) § 1 pkt 5, który stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 16 maja 2019 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

p,o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Operacyjnych

Adam Niedzielski

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 31.07.2019 11:03
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności