Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 98/2019/DI

01-08-2019

ZARZĄDZENIE Nr 98/2019/DI
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML  

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z  2019 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się szczegółowe komunikaty sprawozdawcze tworzone przy użyciu języka XML, stanowiące jednolity plik sprawozdawczy stosowany do wymiany informacji między świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczące:

1) świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy), stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ), stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) deklaracji POZ/KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ/KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/KAOS, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) zaopatrzenia w wyroby medyczne, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia;
5) list oczekujących, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia;
6) informacji o fakturach zakupu w zakresie produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii, programach terapeutycznych i programach lekowych oraz innych świadczeniach opieki zdrowotnej, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia.

2. Komunikat, o którym mowa w ust. 1 pkt 1:

1) stosuje się do przekazywania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielonych w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 1 września 2019 r. oraz w kolejnych okresach;
2) może być stosowany do przekazywania danych o świadczeniach udzielonych w okresie sprawozdawczym występującym przed dniem 1 września 2019 r.

3. Komunikat, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się do przekazywania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielonych w okresie sprawozdawczym począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz w kolejnych okresach.
4. Komunikat, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, stosuje się do danych o świadczeniach opieki zdrowotnej przekazywanych przez świadczeniodawców w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 1 lutego 2016 r. oraz w kolejnych okresach.
5. Komunikat, o którym mowa w ust. 1 pkt 4:

1)    stosuje się do przekazywania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielonych w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 1 września 2019 r. oraz w kolejnych okresach;
2)    może być stosowany do przekazywania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielonych w okresie sprawozdawczym występującym przed dniem 1 września 2019 r.

6. Komunikat, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, stosuje się do danych przekazywanych przez świadczeniodawców w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2020 r. oraz w  kolejnych okresach.
7. Komunikat, o którym mowa w ust. 1 pkt 6:

1)    stosuje się do danych przekazywanych przez świadczeniodawców w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 1 września 2019 r. oraz w  kolejnych okresach;
2)    może być stosowany do przekazywania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielonych w okresie sprawozdawczym występującym przed dniem 1 września 2019 r.

§ 2. 1. Szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML stosuje się do wymiany informacji pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia1).
2. Komunikat, o którym mowa w ust. 1, dotyczy danych w zakresie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydawanych na recepty.

§ 3. 1. Do dnia 31 grudnia 2019 r. komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, stanowiący jednolity plik sprawozdawczy, stosowany do wymiany informacji między świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczący list oczekujących stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.
2. Komunikat, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do danych przekazywanych przez świadczeniodawców w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 1 kwietnia 2015 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2019 r.

§ 4. Tracą moc zarządzenia:

1) Nr 93/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia  2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ;
2) Nr 99/2014/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących;
3) Nr 8/2015/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ/KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ/KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/KAOS;
4) Nr 63/2018/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych;
5) Nr 77/2018/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego zaopatrzenia w wyroby medyczne.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 2019 r., z wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Z up. p.o. Prezesa
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Bernard Waśko


1) Komunikat publikowany jest na stronie mz.gov.pl w komunikacie „Wzory komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia”.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 01.08.2019 15:37
Aktualizacja informacji: 12.09.2019 14:46
Źródło: Departament Informatyki
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności