Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

04-08-2022

Komunikat w sprawie przekazywania danych o fakturach zakupu produktów/leków/substancji leczniczych (określonych przez płatnika) innych niż stosowane w chemioterapii i programach lekowych (w tym RDTL).

dotyczy komunikatów sprawozdawczych SWIAD i  FZX

Rozszerzamy wykaz świadczeń jednostkowych, dla których wprowadzamy obowiązek przekazywania danych o fakturach zakupu w komunikacie SWIAD (w elemencie nfz:faktura-zakup)      i w komunikacie FZX (w elemencie poz-faktury).

Poprzednie wytyczne przekazane były w komunikatach:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,8169.html

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-w-sprawie-komunikatow-sprawozdawczych-swiad-i-fzx,8026.html

Obecna lista świadczeń jednostkowych, dla których stosowanie przedmiotowych wytycznych będzie weryfikowane:

5.53.01.0000012

PRODUKT LECZNICZY W RAMACH RATUNKOWEGO DOSTĘPU DO TECHNOLOGII LEKOWEJ

5.53.01.0000013

PODANIE IMMUNOGLOBULINY ANTY-RHD PACJENTCE RHD-UJEMNEJ

5.53.01.0001435

WYRÓB MEDYCZNY NIE ZAWARTY W KOSZTACH ŚWIADCZENIA

5.53.01.0001436

PRODUKT LECZNICZY NIE ZAWARTY W KOSZTACH ŚWIADCZENIA

5.53.01.0001496

PRZECIWCIAŁA MONOKLONALNE LUB POLIKLONALNE W PRZESZCZEPIENIU NERKI U PACJENTA WYSOKO IMMUNIZOWANEGO

5.53.01.0001534

KOSZT ŚRODKÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO STOSOWANYCH W LECZENIU PADACZKI LEKOOPORNEJ, DEFICYTU TRANSPORTERA GLUKOZY 1 ORAZ DEFICYTU DEHYDROGENAZY PIROGRONIANU Z WYKORZYSTANIEM DIETY KETOGENNEJ

5.53.01.0001650

PRODUKTY STOSOWANE W LECZENIU PĘCHERZYKOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKA (lub podejrzenia tej choroby kodowanego rozpoznaniem ICD-10: Q81.9)

5.53.01.0001509

HIPOTERMIA LECZNICZA

5.61.01.0000001

PRODUKT LECZNICZY W RAMACH RATUNKOWEGO DOSTĘPU DO TECHNOLOGII LEKOWEJ dla PSZ DO POZIOMU: III STOPNIA, OGÓLNOPOLSKIEGO, ONKOLOGICZNEGO, PEDIATRYCZNEGO, PULMONOLOGICZNEGO

5.61.01.0000002

PRODUKT LECZNICZY W RAMACH RATUNKOWEGO DOSTĘPU DO TECHNOLOGII LEKOWEJ W APLIKACJI CBWiD

5.05.00.0000097

PODANIE IMMUNOGLOBULINY ANTY-RHD  PACJENTCE RHD-UJEMNEJ W 28-30 TYGODNIU CIĄŻY

5.05.00.0000101

WLEW DO PĘCHERZA MOCZOWEGO SZCZEPIONKI BCG

 
 

5.52.01.0001495

DIAGNOSTYKA POTENCJALNEGO DAWCY NARZĄDÓW BEZ POBRANIA – KATEGORIA II

5.53.01.0000004

POBRANIE  LIMFOCYTÓW DAWCY (DLI)

5.53.01.0001508

DIAGNOSTYKA POTENCJALNEGO DAWCY NARZĄDÓW BEZ POBRANIA - KATEGORIA II

5.53.01.0001646

KOSZTY DONACJI KOMÓREK, TKANEK LUB NARZĄDÓW OD DAWCY (OBYWATELA OBCEGO KRAJU) NA RZECZ POLSKIEGO BIORCY

Dodatkowo dla:

5.07.01.0000052

BRACHYTERAPIA Z PLANOWANIEM 3D ZE WSZCZEPIENIEM STAŁYCH ŹRÓDEŁ IZOTOPOWYCH

5.10.00.0000062

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY W LECZENIU WRODZONEJ SZTYWNOŚCI WIELOSTAWOWEJ

5.10.00.0000067

POMPA BAKLOFENOWA

5.10.00.0000068

CEWNIK DO POMPY BAKLOFENOWEJ

5.19.00.0000039

PODANIE IMMUNOGLOBULINY ANTY-RhD PACJENTCE RhD-UJEMNEJ PO INWAZYJNEJ DIAGNOSTYCE PRENATALNEJ

5.53.01.0001553

KOSZT PRODUKTU LECZNICZEGO STOSOWANEGO W LECZENIU GUZA OLBRZYMIOKOMÓRKOWEGO KOŚCI

5.53.01.0001652

KOSZT PRODUKTU LECZNICZEGO STOSOWANEGO W LECZENIU GRUŹLICY WIELOLEKOOPORNEJ WG STANDARDÓW WHO

Świadczenia z zakresu

11.0000.051.02

DOMOWA ANTYBIOTYKOTERAPIA DOŻYLNA

 

Prosimy o wdrożenie powyższego systemu sprawozdawczego dla nowych świadczeń jednostkowych maksymalnie do dnia  1 listopada 2022r.

Zasady sprawozdawczości

Oczekiwany sposób sprawozdawania wymienionych świadczeń został szczegółowo opisany w poprzednich komunikatach. Dane dotyczące ilości oraz wartości podanych leków/substancji/produktów, przekazywane w komunikacie SWIAD, powinny być spójne z danymi przekazywanymi dla danej pozycji faktury w komunikacie FZX. Prosimy przekazywać dane w takich samych jednostkach miary.

 

1. Dla leków, które u danego świadczeniodawcy są stosowane zarówno w CHEM / PL oraz w innych świadczeniach (nie dot. leków stosowanych w RDTL):

- fakturę rejestruje się poprzez komunikat FZX tylko w elemencie: poz-chem,

- świadczenia sprawozdaje się komunikatem SWIAD z wypełnionym elementem: dane-poz-chem,

weryfikowana jest przekazana w SWIAD ilość substancji czynnej (dane-poz-chem@il-subst-cz) w stosunku do wykazanej w FZX poz-chem@ilosc-subst

 

2. Dla leków/produktów, które u danego świadczeniodawcy są stosowane tylko w świadczeniach innych niż rozliczane w CHEM / PL (nie dot. leków stosowanych w RDTL):

- fakturę rejestruje się poprzez komunikat FZX w elemencie: poz-inne

- świadczenia sprawozdaje się komunikatem SWIAD z wypełnionym elementem: dane-poz-inne

weryfikowana jest przekazana w SWIAD ilość (dane-poz-inne@ilosc i wartosc) w stosunku do wykazanej w FZX poz-faktury@ilosc i cena-jednostkowa

 

3. Dla leków, które są stosowane w ramach RDTL:

- fakturę rejestruje się poprzez komunikat FZX w elemencie: poz-chem

- świadczenia sprawozdaje się komunikatem SWIAD z wypełnionym elementem: dane-poz-chem

weryfikowana jest przekazana w SWIAD ilość substancji czynnej (dane-poz-chem@il-subst-cz) w stosunku do wykazanej w FZX poz-chem@ilosc-subst

Przekazanie danych wskazanymi komunikatami zwalnia świadczeniodawcę z:

- wymogu przekazywania kopii lub skanu dokumentu potwierdzającego poniesiony koszt (np. rachunek, faktura, inna specyfikacja kosztowa, inny dokument potwierdzający) z zastrzeżeniem co do RDTL1  oraz

- konieczności wypełniania elementu  komunikatu SWIAD tj. nfz:dokument

Krotność powinna być wyliczana wg wzoru:

K = W / P

K – krotność do rozliczenia

W – wartość leku do rozliczenia (wg ceny z faktury lub ustalonej urzędowej ceny zbytu)

P – cena punktu

Dla ułatwienia wyliczeń wprowadzamy zmodyfikowaną zasadę zaokrąglania - wyliczoną krotność należy zaokrąglić w dół do czterech miejsc po przecinku czyli poprzez zastosowanie obcięcia.

W uzasadnionych przypadkach krotność może być zwiększona o współczynnik przynależny świadczeniodawcy z tytułu dodatkowych okoliczności (np. przy kodach spec-roz R0x, Qxx), z zastrzeżeniem odnośnie RDTL2 .

 

1 Dla leków stosowanych w RDTL aktualny jest wymóg przekazywania do OW kopii (ksero albo scan) faktury zakupionych leków, co wynika z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej3 (art. 47i ust.1).

2 Możliwość zastosowania dodatkowych współczynników nie dotyczy świadczeń realizowanych w ramach RDTL.

Wszystkie aktualności