Aktualności

Aktualności Centrali

Poradnik Pacjenta: Jak ubezpieczyć się dobrowolnie? Sprawdź, to ważne

14-09-2023
 • Mieszkasz w Polsce i chcesz się leczyć w ramach powszechnej opieki zdrowotnej?

 • Możesz dobrowolnie ubezpieczyć siebie i członków twojej rodziny.

 • Wystarczy, że złożysz wniosek w swoim oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Co daje ubezpieczenie dobrowolne?

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym uprawnia do:

 • korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak każda inna osoba objęta obowiązkowym ubezpieczeniem w Narodowym Funduszu Zdrowia
 • uzyskania Karty EKUZ.

W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego, możesz ponieść wysokie koszty za udzielone Ci świadczenia medyczne w razie choroby lub pilnej pomocy lekarskiej.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: Ubezpieczenia w NFZ

Kto może się ubezpieczyć dobrowolnie?

 1. Obywatele Polski oraz zamieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcy, posiadający zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej którzy:
 • nie mają tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Unii Europejskiej (UE)
 • nie zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny
 • przebywają na urlopie bezpłatnym.
 1. Wolontariusze spełniający wyżej wymienione warunki.
 2. Cudzoziemcy:
 • studenci i doktoranci, którzy odbywają kształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz absolwenci, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa (niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy o świadczeniach)
 • członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiednicy, którzy nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa i nie są osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach, a przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany lub uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium,
 • odbywający staż adaptacyjny
 • odbywający kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach odrębnych, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy o świadczeniach.

Jak ubezpieczyć się dobrowolnie?

 1. Zbierz potrzebne dokumenty:
 1. Przekaż komplet dokumentów do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ:
 • osobiście
 • pocztą tradycyjną
 • poprzez platformę ePUAP.

  Dane kontaktowe do oddziałów wojewódzkich 

 1. Podpisz otrzymaną umowę, którą otrzymasz po złożeniu potrzebnych dokumentów.
 2. Po podpisaniu umowy złóż odpowiednie dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
 • druk ZUS ZZA oraz ZCNA w przypadku zgłoszenia członków rodziny
 • za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu masz obowiązek składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA oraz opłacać składki na konto ZUS.

WAŻNE! Warunkiem objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym może być wniesienie opłaty dodatkowej. Wysokość opłaty zależy od długości przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek.

Kiedy złożyć wniosek?

Jak najszybciej. Zyskasz spokój i poczucie bezpieczeństwa. Ubezpieczając dobrowolnie siebie i członków swojej rodziny, w razie choroby czy nieszczęśliwego wypadku zyskujesz pełny dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. Nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów za leczenie czy zlecane badania specjalistyczne.

Umowy nie można zawrzeć wstecz. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje Ci od dnia złożenia wniosku.

Opłacanie składki

Składka opłacana jest na indywidualne konto ZUS (nr konta otrzymuje się z ZUS) za każdy miesiąc kalendarzowy do 20 dnia następnego miesiąca. Jeżeli nie opłacisz składki w terminie – umowa wygaśnie.

Składka na ubezpieczenie dobrowolne jest:

 • miesięczna (nie może być opłacana np. kwartalnie)
 • niepodzielna (musi być opłacana w pełnej wysokości niezależnie od dnia, od którego obowiązuje umowa).

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru. Podstawę wymiaru ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za miesiące styczeń, luty i marzec 2024 wynosi 699,11 zł za każdy miesiąc.

Dla cudzoziemców, którzy są studentami spoza UE oraz cudzoziemców, którzy są osobami duchownymi spoza UE albo osobami spoza UE odbywającymi staż adaptacyjny albo kurs języka polskiego albo kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, wysokość składki wynosi  55,80 zł miesięcznie, zaś dla wolontariuszy - 324,00 zł.

Informacje w sprawie składek można uzyskać również na bezpłatnej infolinii NFZ pod numerem telefonu 800 190 590 – Telefoniczna Informacja Pacjenta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Jak ubezpieczyć się dobrowolnie

Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia

Przy zawieraniu umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne masz obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny, którzy nie są ubezpieczeni z innego tytułu (np. z tytułu umowy o pracę). Co ważne, Twoja składka nie będzie z tego powodu wyższa.

Nie możesz zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny, jeśli jesteś:

 • wolontariuszem
 •  cudzoziemcem, który:
  - jest studentem  lub uczestnikiem studiów doktoranckich oraz absolwentem odbywającym w Polsce obowiązkowy staż
  ​- jest członkiem zakonu, alumnem wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantem, nowicjuszem i juniorystą zakonu i ich odpowiednikiem
  - odbywa kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim.

WAŻNE! Rodzicu. Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego to Twój obowiązek.

Rezygnacja z ubezpieczenia dobrowolnego

Jeżeli chcesz rozwiązać umowę, poinformuj swój oddział wojewódzki NFZ o rezygnacji z ubezpieczenia dobrowolnego. Należy pamiętać, że data rozwiązania umowy nie może być wcześniejsza niż data przekazania zawiadomienia o rezygnacji do oddziału.

Wszystkie aktualności