Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

Programy polityki zdrowotnej

Programy polityki zdrowotnej (PPZ)

Program polityki zdrowotnej to zaplanowane, szerokie działania z zakresu opieki zdrowotnej, które są skuteczne, bezpieczne i uzasadnione.

Zawiera on konkretne cele i określa termin, w jakim mają zostać osiągnięte. Są to przede wszystkim:

 • wykrywanie i zrealizowanie określonych potrzeb zdrowotnych,
 • poprawa stanu zdrowia określonej grupy docelowej chorych.

Czego dotyczą programy polityki zdrowotnej?

 • ważnych zjawisk epidemiologicznych;
 • ważnych problemów zdrowotnych (innych niż epidemiologiczne) dotyczących całej lub określonej grupy docelowej chorych – przy istniejących możliwościach eliminowania bądź ograniczania tych problemów;
 • wdrażania nowych procedur medycznych i profilaktyki.

Program polityki zdrowotnej powinien zawierać m. in.:

 • opis choroby lub problemu zdrowotnego;
 • uzasadnienie wprowadzenia programu wraz z danymi epidemiologicznymi i opisem obecnego postępowania;
 • cele programu wraz z miernikami efektywności;
 • charakterystykę populacji docelowej, w tym kryteria włączeniai wyłączenia;
 • charakterystykę interwencji planowanych do realizacji w ramach programu oraz wskazanie ich powiązania ze świadczeniami gwarantowanymi;
 • sposób monitorowania i ewaluacji;
 • budżet programu w podziale na koszty jednostkowe i całkowite.

Wzór PPZ określa rozporządzenie [1]. Projekt programu polityki zdrowotnej jest przekazywany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu wydania przez Prezesa Agencji opinii. AOTMiT jest
zobowiązana sporządzić swoją opinię w ciągu 2 miesięcy [2].

Na stronie internetowej AOTMiT dostępne są m. in.:

 • schemat – wzór programu polityki zdrowotnej,
 • instrukcja planowania, wdrażania oraz realizacji programu polityki zdrowotnej,
 • opinie o projektach programów zdrowotnych realizowanych przez JST

Załącznik nr 1 do Procedury Zarządzania treściami na stronie internetowej:


http://www.aotm.gov.pl/www/programy-polityki-zdrowotnej/

Kto jest odpowiedzialny za programy i ich realizację?

Od 1 stycznia 2015 r. programy polityki zdrowotnej opracowują, wdrażają, realizują i finansują ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Programy wieloletnie (np. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych) ustanawia Rada Ministrów. Realizują one strategie przyjęte przez rząd – dotyczą ważnych zjawisk i problemów, które
wymagają decyzji i działań na poziomie Rady Ministrów.

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych, w kwocie nieprzekraczającej:

 • 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.
 • 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu innej niż wymieniona powyżej [3].

Jednostka samorządu terytorialnego składa wniosek do dnia 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej. Właściwy wniosek [4] powinien zawierać opis programu
polityki zdrowotnej [1].

Do wniosku należy również dołączyć:

 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji albo oświadczenie o zgodności projektu programu polityki zdrowotnej z rekomendacją Prezesa Agencji;
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z wojewódzkim planem transformacji* oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia [3].

*Wojewoda ustala dla obszaru województwa wojewódzki plan transformacji, zwany dalej „wojewódzkim planem”, uwzględniający krajowy plan i rekomendowane kierunki działań wskazane w mapie oraz wynikające z innych dokumentów strategicznych w ochronie zdrowia.

Załącznik nr 1 do Procedury Zarządzania treściami na stronie internetowej

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu. Uwzględnia przy tym wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

Przekazywanie środków na dofinansowanie programu odbywa się w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji umowy o dofinansowanie programu lub jako refundacja
poniesionych wydatków. Środki są przekazywane na wydzielony, wskazany w umowie rachunek bankowy wnioskodawcy, któremu zostały przyznane środki na dofinansowanie programu.

Rozliczenie przekazanych środków na dofinansowanie programu odbywa się na podstawie faktycznie poniesionych kosztów na realizację programu oraz przedstawionego dyrektorowi oddziału Funduszu
sprawozdania z realizacji programu.[1] rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2476)


[2] art. 48a ust. 4 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285, ze zm.)


[3] art. 48d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


[4] § 3 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu
terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 9)

Kontakt: kancelaria@nfz-lodz.pl