Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych. Przekazanie środków odbywa się na podstawie umowy zawartej przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu z organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego, zawartej po dokonaniu oceny wniosku. Ocena uwzględnia wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe oddziału wojewódzkiego
Funduszu. 1

Do wniosku dołącza się:

  1. pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 2 albo oświadczenie o zgodności projektu programu polityki zdrowotnej z rekomendacją Prezesa Agencji 3

oraz

  1. pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z wojewódzkim planem transformacji 4 oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia 5.

Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu ogłasza na stronie internetowej oddziału Funduszu oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Funduszu informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej, zwanych dalej „wnioskami”. Jednostka samorządu terytorialnego składa
wniosek w postaci papierowej do dnia 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej do właściwego miejscowo oddziału Funduszu. 6

 

1 art. 48d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1285 ze zm.), zwanej dalej ustawą o świadczeniach

2 wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy o świadczeniach

3 o której mowa w art. 48aa ust. 11 ustawy o świadczeniach

4 o którym mowa w art. 95c ust. 1 ustawy o świadczeniach - Wojewoda ustala dla obszaru województwa wojewódzki plan transformacji, zwany dalej „wojewódzkim planem”, uwzględniający krajowy plan i rekomendowane kierunki działań wskazane w mapie oraz wynikające z innych dokumentów strategicznych w ochronie zdrowia

5 o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1608)

6 § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9)

 

 

Podmiot publikujący: Podlaski OW
Autor informacji: Dyrektor POW NFZ
Publikujący informację: Małgorzata Kołpak-Kowalczuk
Wytworzenie informacji: 09.10.2023
Publikacja informacji: 09.10.2023 00:00
Aktualizacja informacji: 09.10.2023 12:30
Sprawdź historię zmian