Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wnioski na 2022 r.

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej
realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego 


Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9) zwanego dalej: „rozporządzeniem o dofinansowaniu”,
w związku z art. 48d ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.) zwanej dalej: „ustawą o świadczeniach”,

DYREKTOR PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
adres: 15-042 Białystok, ul. PAŁACOWA 3

informuje o możliwości składania wniosków

o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2022 r.

 

Termin składania wniosków: 1 września 2021 r.
Termin rozpatrywania wniosków: 1 listopada 2021 r.
Termin ogłoszenia listy zaakceptowanych wniosków wraz z kwotą dofinansowania: 15 listopada 2021 r.
 

Wniosek o dofinansowanie, zawierający opis programu polityki zdrowotnej, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru  programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r., poz.2476), winien być złożony w postaci papierowej do właściwego miejscowo Oddziału Funduszu, przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

 1. Wniosek zawiera:
 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału Funduszu do którego kierowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.
 1. Do wniosku należy dołączyć:
 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy o świadczeniach;
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z "wojewódzkim planem transformacji" zwanym dalej "wojewódzkim planem", o którym mowa w art. 95c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1373 ze zm.),* oraz  zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183). 

*Art. 95c [Wojewódzki plan] - Wojewoda ustala dla obszaru województwa wojewódzki plan transformacji, zwany dalej „wojewódzkim planem”, uwzględniający krajowy plan i rekomendowane kierunki działań wskazane w mapie oraz wynikające z innych dokumentów strategicznych w ochronie zdrowia.

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

Podjęcie przez Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje się w terminie 14 dni.

Podmiot publikujący: Podlaski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor OW NFZ
Publikujący informację: Małgorzata Kołpak-Kowalczuk
Publikacja informacji: 27.02.2019 15:35
Aktualizacja informacji: 21.01.2022 11:02
Sprawdź historię zmian