Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wnioski na 2019 r.

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego na 2020 r.

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

09.02.2017

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego województwa podlaskiego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określają przepisy przywoływanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej składać należy w postaci papierowej w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, przy czym sam wniosek zawierać musi:

  1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
  2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
  3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
  4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
  5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
  6. harmonogram realizacji programu;
  7. planowane koszty realizacji programu;
  8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
  9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Zgodnie z art. 48d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U.2016.1793 ze zm.), do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust.3 pkt 2, oraz pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c, oraz zgodności  z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2015.1916 ze zm.).

Wnioski rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu do ich złożenia. Podjęcie przez Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

Wnioski należy składać  w postaci papierowej do: Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, adres: ul. Pałacowa 3; 15-042 Białystok.

Termin składania wniosków na rok 2020 (okres dofinansowania 01.01.2020-31.12.2020) mija 01 września 2019 r.

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej

Podmiot publikujący: Podlaski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor OW NFZ
Publikujący informację: Rafał TOmaszczuk
Publikacja informacji: 27.02.2019 15:35
Aktualizacja informacji: 25.07.2019 13:40
Sprawdź historię zmian