Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego OW NFZ

Informacja publiczna

Dostęp do informacji publicznej

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330).

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ oraz w centralnym repozytorium informacji publicznej - www.danepubliczne.gov.pl, są udostępniane na wniosek.

Wniosek kierowany do Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia można złożyć osobiście w kancelarii oddziału lub przesłać:

  • pocztą na adres: Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok
  • pocztą elektroniczną na adres: .

We wniosku należy określić formę w jakiej informacja publiczna ma zostać udostępniona oraz podać dane kontaktowe.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie rozpatrzenia wniosku, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Informacja publiczna przetworzona może zostać udostępniona w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Wówczas na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania przesłanki interesu publicznego.

Podmiot publikujący: Podlaski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Organizacyjny/Sekcja Prawna
Publikujący informację: Małgorzata Jopich
Publikacja informacji: 20.08.2018 13:22
Aktualizacja informacji: 20.08.2018 13:22
Sprawdź historię zmian