Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 933).

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ oraz w centralnym repozytorium informacji publicznej - Danepubliczne.gov.pl, są udostępniane na wniosek.

Wniosek kierowany do Prezesa NFZ można przesłać:

  • pocztą na adres: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynka Podawczej: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
  • pocztą elektroniczną na adres:

W przypadku gdy adresatem wniosku, jest dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ, wniosek można złożyć w każdy z ww. sposobów, podając odpowiednie dane adresowe wskazane na stronach internetowych poszczególnych oddziałów.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie rozpatrzenia wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek NFZ, jako podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Informacja publiczna przetworzona może zostać udostępniona w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Od decyzji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, Wnioskodawca może:

  • złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, albo
  • zrzec się prawa wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy; albo
  • wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, z pominięciem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

źródło - Gabinet Prezesa Funduszu

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 10.08.2017 13:49
Aktualizacja informacji: 23.06.2020 10:48
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian