Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Wniosek o dostępność

Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami lub przedstawicielem ustawowym takiej osoby i widzisz bariery architektoniczne lub informacyjno-komunikacyjne w Świętokrzyskim Oddziale NFZ, możesz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Złóż wniosek:

 • e-mailem na adres:
 • listownie na adres: ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

Powinniśmy zrealizować wniosek do 14 dni od jego złożenia.

Poinformujemy Cię, jeżeli:

 • nie będzie to możliwe – podamy przyczyny i wskażemy nowy termin
 • nie będziemy mogli zapewnić dostępności zgodnie z wnioskiem – zaproponujemy alternatywne rozwiązanie.

Gdy nie zapewnimy wnioskowanej dostępności na obowiązujących warunkach, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFRON – w terminie 30 dni od upływu terminów na zapewnienie dostępności.

Postawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nfz-kielce.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-03-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-18.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych oraz zdjęcia i tabele, do których nie dodano opisów alternatywnych dla osób niewidomych. Braki staramy się sukcesywnie uzupełniać.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 • strona wykorzystuje „nawigację okruszkową” (ang. breadcrumbs), której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu,
 • elementy interaktywne, takie jak odnośniki czy przyciski, mają wyraźne oznaczenie (fokus),
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • dostępna jest wersja standardowa i kontrastowa serwisu,
 • istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki ze standardowej na średnią lub dużą.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa:

Piotr Waldon

e-mail:

tel.: 41 36 46 105 (od 8:00 do 16:00 w dni robocze)

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Masz prawo do:

 • wystąpienia o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Co powinno zawierać żądanie:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • dogodny sposób przedstawienia informacji.

NFZ powinien zrealizować żądanie do 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli nie jest to możliwe, poinformujemy Cię o możliwym terminie realizacji. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy otrzymasz odmowę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, możesz złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje ogólne:

 • Siedziba główna Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ znajduje się w Kielcach przy ul. Jana Pawła II 9.
 • Sala Obsługi Klientów w Kielcach znajduje się przy al. IX Wieków Kielc 2a.
 • Punkt Obsługi Klientów w Sandomierzu znajduje się przy ul. Mickiewicza 34.
 • Punkt Obsługi Klientów w Ostrowcu Świętokrzyskim znajduje się na os. Słonecznym 43.

Opis dostępności nieruchomości:

Siedziba główna Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce – brak obsługi bezpośredniej Klientów

 • miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • dodatkowe wejście dla osób z niepełnosprawnością z poziomu ulicy,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością z systemem przywoływania pomocy,
 • recepcja wyposażona w pętle indukcyjna dla osób słabosłyszących,
 • dźwig osobowy,
 • pomoc pracownika recepcji w przemieszczaniu się wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • sygnalizacja przywoławcza,
 • czytelne tablice informacyjne,
 • możliwość wejścia z psem asystującym.

Sala Obsługi Klientów w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 2a, 25-516 Kielce

 • miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością,
 • sala obsługi klientów na parterze,
 • wejście z poziomu ulicy,
 • pomoc koordynatora Sali,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością z systemem przywoływania pomocy,
 • kącik małego klienta,
 • stanowisko dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących.
 • biletomat z przywoływaniem głosowym,
 • czytelne tablice informacyjne,
 • możliwość wejścia z psem asystującym.

Punkt Obsługi Klientów w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 43, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 • miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością,
 • lokalizacja na parterze,
 • podjazd dla wózka inwalidzkiego,
 • barierki,
 • bezpośrednia pomoc pracownika POK,
 • możliwość wejścia z psem asystującym.

Punkt Obsługi Klientów w Sandomierzu, ul. Adama Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz

 • miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością,
 • lokalizacja na parterze,
 • podjazd dla wózka inwalidzkiego,
 • barierki,
 • bezpośrednia pomoc pracownika POK,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością,
 • możliwość wejścia z psem asystującym.
Podmiot publikujący: Dyrektor Świętokrzyskiego OW NFZ
Autor informacji: Magdalena Ziółkowska
Publikujący informację: Marzena Nosek
Publikacja informacji: 25.03.2022 15:53
Aktualizacja informacji: 25.11.2022 15:54
Sprawdź historię zmian