Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 179/2004

27-07-2004

Uchwała Nr 179/2004
z dnia 22 lipca 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia do stosowania w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia "Zakładowej instrukcji obiegu dowodów księgowych" oraz "Modelowego schematu obiegu dowodów księgowych"

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt 2, 3 i 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. nr 45, poz. 391 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 pkt 1, 2 i 13 Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 481) Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 9/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia "Zakładowej instrukcji obiegu dowodów księgowych" oraz "Modelowego schematu obiegu dowodów księgowych" - załącznik nr 1 "Zakładowa instrukcja obiegu dowodów księgowych" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 2 "Modelowy schemat obiegu dowodów księgowych" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 110/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia "Modelowego schematu obiegu dowodów księgowych".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2004 r.

 

W imieniu Zarządu:

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 27.07.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 29.07.2004 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności