Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 106/2017/DSOZ

18-10-2017

ZARZĄDZENIE Nr 106/2017/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 18 października 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie oraz w sprawie zmiany zarządzenia
zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 73/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zmienionym zarządzeniem Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 35/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 58/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 92/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 września 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) hemodializoterapia -  z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru;”;
2) w § 7 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
„6. Zakresy świadczeń hemodializoterapia i hemodializoterapia - z zapewnieniem
24-godzinnego dyżuru u tego samego świadczeniodawcy, w tej samej lokalizacji są kontraktowane alternatywnie.”;
3) w załączniku nr 1 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia Nr 58/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r. (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 66/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 77/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2017 r.):
a) wiersz w lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2

11.4132.002.12

hemodializoterapia

5.10.00.0000091

 

hemodializa - świadczenie wykonywane w trybie ambulatoryjnym

punkt

34,82*

397,98

 

x

 

 

,

b) dodaje się lp. 2a w brzmieniu:

2a

11.4132.003.12

hemodializoterapia -  z zapewnieniem
24-godzinnego dyżuru

5.10.00.0000092

hemodializa – świadczenie wykonywane w trybie ambulatoryjnym z zapewnieniem
24-godzinnego dyżuru oraz z dostępem do oddziału nefrologii lub o profilu nefrologicznym

punkt

38,58*

440,97

 

x

 

 

;

4) w załączniku nr 3 do zarządzenia:

a) część 2 otrzymuje brzmienie:

2. HEMODIALIZOTERAPIA

2.1 WARUNKI WYMAGANE

Załącznik nr 5 do rozporządzenia Lp. 2
(spełnienie wymagań w części dotyczącej:

1) personelu – w zakresie lit. A,

2) wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną

3) pozostałych wymagań – z wyłączeniem pkt 1)

,

b) dodaje się część 2a w brzmieniu:

2a. HEMODIALIZOTERAPIA - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru

2a.1 WARUNKI WYMAGANE

Załącznik nr 5 do rozporządzenia Lp. 2

(spełnienie wymagań w części dotyczącej:

  1. personelu – w zakresie lit. B,
  2. wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną,
  3. pozostałych wymagań)

„                                                                                                                                                                         .

§ 2. W zarządzeniu Nr 58/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zmienionym zarządzeniem Nr 66/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 77/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2017 r., w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wzoru, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do świadczeń w zakresie hemodializoterapia o kodzie: 11.4132.002.12 oraz w zakresie hemodializoterapia -
- z zapewnieniem  24-godzinnego dyżuru o kodzie: 11.4132.003.12.”.

§ 3. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1 do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 3.

§ 5. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej sprawozdanych po dniu wejścia w życie zarządzenia, a udzielonych nie wcześniej niż w dniu 1 października 2017 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089, 1139, 1200, 1292, 1386 i 1428.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Aktualizacja informacji: 18.10.2017 14:20
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności