Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 113/2019/DI

26-08-2019

    ZARZĄDZENIE Nr 113/2019/DI
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z  2019 r. poz. 1373 i 1394) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 98/2019/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) informacji o fakturach zakupu w zakresie produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii lub programach lekowych oraz innych świadczeniach opieki zdrowotnej, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia.”;

2) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 2019 r.

Z up. p.o. Prezesa
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
     Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Bernard Waśko

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 26.08.2019 08:37
Aktualizacja informacji: 12.09.2019 14:46
Źródło: Departament Informatyki
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności