Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 123/2017/DGL

15-12-2017

ZARZĄDZENIE NR 123/2017/DGL
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 15 grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania
dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110 i 2217), w zw. z art. 48 ust. 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844) zarządza się, co następuje.

§ 1. W zarządzeniu Nr 80/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, zmienionym zarządzeniem Nr 114/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2016 r. oraz zmienionym zarządzeniem Nr 44/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2017 r. w § 6 ust. 5a otrzymuje brzmienie:

„5a. Osoba uprawniona zobowiązana jest do przekazania do oddziału Funduszu wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept w terminie 18 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy upoważniającej.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Aktualizacja informacji: 15.12.2017 15:35
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności