Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 126/2017/DGL

19-12-2017

ZARZĄDZENIE NR 126/2017/DGL
PREZESA 
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
w związku z wejściem w życie zarządzenia w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne
w zakresie programy lekowe

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1938, 2110 i 2117) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 62/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zmienionym zarządzeniem Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 62/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r., użyte w § 14 w ust. 3 w pkt 1 i 2 wyrazy „programy zdrowotne (lekowe)” zastępuje się wyrazami „programy lekowe”.

§ 2. W zarządzeniu Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów, zmienionym zarządzeniem Nr 89/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 68/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 1 w ust. 3 w pkt 1 w lit. a tiret szóste i w pkt 2 w lit. a tiret szóste wyrazy „programy zdrowotne (lekowe)” zastępuje się wyrazami „programy lekowe”;
2) użyte w załącznikach nr 1a, 2a i 4 do zarządzenia wyrazy „programy zdrowotne (lekowe)” wyrazami „programy lekowe”.

§ 3. W zarządzeniu Nr 65/2017/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, użyte w załączniku nr 1 do zarządzenia w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „programy zdrowotne (lekowe)” zastępuje się wyrazami „programy lekowe” użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku.

§ 4. W zarządzeniu Nr 69/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 78/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 81/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 września 2017 r., zarządzeniem Nr 97/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2017 r., zarządzeniem Nr 109/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 117/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 2 w ust. 1 w pkt 33 wyrazy „programy zdrowotne (lekowe)” zastępuje się wyrazami „programy lekowe”;
2) użyte w załączniku nr 1 wyrazy „programy zdrowotne (lekowe)” zastępuje się wyrazami „programy lekowe”.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Aktualizacja informacji: 19.12.2017 15:45
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności