Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 130/2019/DAiS

01-10-2019

ZARZĄDZENIE Nr 130/2019/DAiS
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 30 września 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego
opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

Na podstawie art. 48e ust. 1 w związku z ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)) oraz art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i z 2019 r. poz. 730 i 1572) oraz w związku z umową grantową o dofinansowanie nr POWR.05.02.00-00-0039/17-02 z dnia 28 listopada 2017 r. zawartą przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 23/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”, zmienionym zarządzeniem Nr 24/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r., zarządzeniem Nr 46/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 czerwca 2018 r. i zarządzeniem Nr 61/2019/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 19:

a) w ust. 4:
 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) do dnia 31 grudnia 2019 r. – w zakresie funkcjonalności określonej w ust. 1 pkt 3;”,
 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) do dnia 31 grudnia 2020 r. – w zakresie funkcjonalności określonej w ust. 1 pkt 4.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Wypłata środków przyznanych na realizację funkcjonalności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, dokonywana jest po wykonaniu dostosowania, potwierdzonego pozytywnym wynikiem audytu ex-post oraz przekazaniu do Oddziału Funduszu, nie później niż 14 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem: rachunków, faktur lub innych dowodów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków.”;

2) w § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku, gdy liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez lekarza POZ przekracza 2500 osób, realizatorowi programu pilotażowego przysługuje grant koordynacyjny na sfinansowanie wynagrodzenia kolejnego koordynatora, w wymiarze określonym w poniższej tabeli. Wymiar czasu pracy jednego koordynatora nie może przekraczać 1 etatu przeliczeniowego.

 

Liczba osób objętych opieką przez lekarza POZ w miejscu udzielania świadczeń

Wymiar etatu przeliczeniowego koordynatora

Wymiar etatu przeliczeniowego koordynatora1)

do 2 500

1,00

1,00

2 501 – 5 000

1,50

1,75

5 001 – 7 500

1,75

2,00

7 501 – 10 000

2,00

2,25

10 001 – 12 500

2,25

2,50

12 501 – 15 000

2,50

2,75

15 001 – 17 500

2,75

3,00

17 501 – 20 000

3,00

3,25

1) Wartości stosowane od miesiąca następującego po miesiącu przekroczenia wskaźnika 30% świadczeniobiorców dorosłych (>18 r.ż.) objętych opieką realizatora programu pilotażowego posiadających dostęp do Internetowego Konta Pacjenta, na podstawie informacji przekazywanych realizatorowi programu pilotażowego przez Fundusz.”;

3) w § 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do kontroli, o której mowa w ust. 2 stosuje się przepisy działu IIIa ustawy o świadczeniach.”;

4) załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik nr 2b otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

 

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Operacyjnych

Adam Niedzielski


1) Zmiany teksu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726 i 1818.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 01.10.2019 00:00
Źródło: Departament Analiz i Strategii
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności