Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 147/2019/GPF

28-10-2019

ZARZĄDZENIE Nr 147/2019/GPF
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 25 października 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego  Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840 oraz z 2019 r. poz. 1020) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 67/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienionym zarządzeniem Nr  95/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr 101/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 107/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 111/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 144/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2019 r., w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 9:

a) w ust. 1:
- pkt 27 i 28 otrzymują brzmienie:
„27) rejestr działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych w Funduszu – prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez Dział Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania w Gabinecie Prezesa Funduszu;
28)rejestr odstępstw w Funduszu – prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez Dział Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania w Gabinecie Prezesa Funduszu;”,
- pkt 32 otrzymuje brzmienie:
„32) rejestr planów ciągłości działania w Funduszu - prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez Dział Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania w Gabinecie Prezesa Funduszu;”,

b) w ust. 2:
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ewidencja udostępnień danych osobowych w Centrali – nadzorowana na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez Dział Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania w Gabinecie Prezesa Funduszu;”,
- pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5)centralny rejestr procedur wewnętrznych Funduszu prowadzi Gabinet Prezesa Funduszu we współpracy z komórkami organizacyjnymi Centrali i oddziałami wojewódzkimi Funduszu.”;

2)w § 23 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. W terminie do dnia 15 listopada każdego roku dyrektorzy komórek organizacyjnych Centrali przedkładają dyrektorowi Gabinetu Prezesa Funduszu propozycje zadań komórek organizacyjnych do planu pracy Centrali na rok następny, zaakceptowane przez właściwego zastępcę Prezesa Funduszu.
3. W terminie do dnia 15 grudnia każdego roku dyrektor Gabinetu Prezesa Funduszu przedkłada Prezesowi Funduszu, z wnioskiem o zatwierdzenie, projekt rocznego planu pracy Funduszu, opracowany zgodnie ze standardami kontroli zarządczej na podstawie materiałów, o których mowa w ust. 2, oraz planów pracy oddziałów wojewódzkich Funduszu.”;

3) § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. 1. W terminie do dnia 15 lutego każdego roku, kierujący komórkami organizacyjnymi przedkładają dyrektorowi Gabinetu Prezesa Funduszu, informacje o wykonaniu zadań określonych w planie pracy dla tych komórek, niezbędne do przygotowania sprawozdania z realizacji planu pracy Centrali za rok poprzedni.
2. W terminie do dnia 28 lutego każdego roku, dyrektor Gabinetu Prezesa Funduszu przedkłada Prezesowi Funduszu, z wnioskiem o zatwierdzenie, sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy Centrali, opracowane na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1.”;

4 )§ 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26.  Kierujący komórkami organizacyjnymi Centrali, o których mowa w § 10 ust. 1, obowiązani są do przedkładania dyrektorowi Gabinetu Prezesa Funduszu, w terminie określonym przez Prezesa Funduszu, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w kierowanych przez nich komórkach organizacyjnych Centrali.”;

5) § 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28. 1. Gabinet Prezesa Funduszu odpowiada za organizacyjne i zarządcze wspomaganie Prezesa Funduszu. Jest komórką organizacyjną właściwą w sprawach strategii Funduszu oraz strategii rozwoju poszczególnych obszarów jego działalności. Koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań określonych w niniejszym regulaminie przez komórki organizacyjne Centrali oraz zadań zleconych przez Prezesa Funduszu w odrębnym trybie, a także kieruje sprawy do załatwienia do właściwych komórek organizacyjnych Centrali i do oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Do podstawowych zadań Gabinetu Prezesa Funduszu należy w szczególności:

1) realizowanie zadań związanych z bezpośrednią obsługą Prezesa Funduszu;
2) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Centrali w zakresie prawidłowego i terminowego wykonywania przez nie zadań określonych przez Prezesa Funduszu oraz dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu;
3) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad dyrektorami oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie prawidłowego i terminowego wykonywania przez nich zadań określonych przez Prezesa Funduszu;
4) realizowanie zadań dotyczących funkcjonowania i organizacji Centrali, w tym opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Centrali;
5) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Centrali;
6) zarządzanie obiegiem informacji wewnętrznej i organizacją spotkań kadry kierowniczej Centrali;
7) opiniowanie i analizowanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Centrali, projektów regulaminów organizacyjnych oddziałów wojewódzkich Funduszu;
8) przygotowanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali wytycznych dotyczących zmian w regulaminach organizacyjnych oddziałów wojewódzkich i nadzór nad ich realizacją;
9) koordynacja współpracy z parlamentem, organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, samorządów zawodów medycznych, związków zawodowych, związków pracodawców oraz innych organizacji działających na rzecz ochrony zdrowia;
10) przygotowywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali, do akceptacji Prezesa Funduszu strategii Funduszu oraz strategii rozwoju poszczególnych obszarów jego działalności;
11) zapewnienie skutecznego raportowania stanu zaawansowania prac w realizowanych przedsięwzięciach;
12) koordynacja przygotowania i przedkładanie Prezesowi Funduszu do podpisu lub zatwierdzenia:

a) projektu rocznego planu pracy Funduszu w oparciu o plan pracy Centrali i plany pracy oddziałów wojewódzkich Funduszu,
b) sprawozdań okresowych i projektu sprawozdania rocznego z realizacji rocznego planu pracy Centrali;

13) koordynowanie w ramach Centrali zadań związanych z dokumentowaniem kontroli zarządczej, w tym zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem;
14) koordynacja przygotowania i przedkładanie Prezesowi Funduszu do podpisu projektu oświadczenia Prezesa Funduszu o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok;
15) monitorowanie funkcjonowania kontroli zarządczej w oddziałach wojewódzkich Funduszu;
16) zarządzanie portfelem projektów służących realizacji celów strategicznych;
17) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Funduszu w przygotowywaniu danych do opracowania corocznej prognozy przychodów i kosztów na kolejne 3 lata w zakresie budżetu portfela projektów Funduszu lub przekazywanie budżetu portfela projektów do corocznej prognozy przychodów i kosztów na kolejne 3 lata;
18) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Funduszu w prowadzeniu spraw związanych z przygotowywaniem danych do opracowania planu finansowego i inwestycyjnego w obszarze dedykowanym projektom strategicznym (portfel projektów) i monitorowaniem realizacji planu finansowego i inwestycyjnego w tym obszarze;
19) wykonywanie analizy działalności oddziałów wojewódzkich w odniesieniu do realizacji przez oddziały wojewódzkie celów i strategii Funduszu;
20) prowadzenie rejestru zobowiązań do zachowania poufności i upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Centrali;
21) obsługa systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
22) obsługa systemu zarządzania ciągłością działania;
23) integracja systemów zarządzania w obszarach bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania;
24) koordynacja i nadzór nad realizacją obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 542);
25) wyrażanie zgody na udział pracowników Centrali i koordynacja udziału dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu w spotkaniach zewnętrznych;
26) organizowanie spotkań wewnętrznych i zewnętrznych z udziałem Prezesa Funduszu, z wyłączeniem spotkań organizowanych na polecenie Prezesa Funduszu przez Biuro Komunikacji Społecznej i inne komórki organizacyjne Centrali;
27) zarządzanie pełnomocnictwami i upoważnieniami pracowników Centrali, w tym opracowywanie lub koordynacja opracowywania oraz przedkładanie do podpisu Prezesa Funduszu projektów pełnomocnictw i upoważnień w zakresie określonym przez Prezesa Funduszu;
28) prowadzenie rejestru i przechowywanie udzielonych przez Prezesa Funduszu lub zastępców Prezesa Funduszu pełnomocnictw i upoważnień;
29) prowadzenie rejestru regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Centrali i decyzji zarządczych Prezesa Funduszu oraz ich przechowywanie;
30) prowadzenie rejestru wniosków o dostęp do informacji publicznej;
31) udzielanie odpowiedzi na kierowane do Prezesa Funduszu zaproszenia do udziału w uroczystościach, jubileuszach, do objęcia patronatem organizowanych przez podmioty zewnętrzne przedsięwzięć, udziału w komitetach honorowych i konferencjach naukowych;
32) zarządzanie relacjami z instytucjami zewnętrznymi i oddziałami wojewódzkimi Funduszu;
33) zarządzanie kalendarzem spotkań Prezesa Funduszu i związaną z tym organizacją pracy;
34) przygotowanie we współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Biurem Kadr i Szkoleń służbowych wyjazdów za granicę Prezesa Funduszu i jego Zastępców;
35) administrowanie aplikacją kancelaryjną elektronicznego obiegu dokumentów Centrali;
36) rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu:

a) dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wraz z opracowywaniem projektów decyzji Prezesa Funduszu w tym zakresie, z wyłączeniem spraw pozostających w kompetencjach Departamentu Gospodarki Lekami,
b) ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej do świadczeń finansowanych ze środków publicznych w przypadku kwestionowania ustalenia prawa do świadczeń oraz w przypadku kwestionowania wysokości ustalonych kosztów wraz z opracowaniem projektu decyzji Prezesa Funduszu w tym zakresie oraz przekazaniem daty prawomocności ww. decyzji Prezesa Funduszu do oddziału wojewódzkiego Funduszu;

37) prowadzenie rejestru decyzji Prezesa Funduszu, wydawanych na podstawie:

a) art. 102 ust. 5 pkt 24a ustawy,
b) art. 109 ust. 5 ustawy w zakresie spraw, o których mowa w pkt 36;

38) przygotowywanie i przekazywanie do Biura Prawnego informacji merytorycznych wykorzystywanych do opracowania odpowiedzi na skargi wniesione przez strony postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje Prezesa Funduszu wydawane na podstawie:

a) art. 102 ust. 5 pkt 24a ustawy,
b) art. 109 ust. 5 ustawy w zakresie spraw, o których mowa w pkt 36;

39) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i innymi organami emerytalno-rentowymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie spraw związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym i ustaleniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej;
40) prowadzenie spraw z zakresu umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz umów o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym;
41) przygotowywanie projektów odpowiedzi na indywidualne wystąpienia świadczeniobiorców oraz osób i instytucji występujących w ich imieniu, a także udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym;
42) prowadzenie rejestru interpretacji indywidualnych w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, o których mowa w art. 109a ustawy, wydanych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu;
43) przeprowadzanie kontroli planowych oraz zleconych przez Prezesa Funduszu kontroli doraźnych wykonywania przez oddziały wojewódzkie Funduszu zadań objętych zakresem działania Gabinetu;
44) koordynacja przygotowania i przedkładanie Prezesowi Funduszu do podpisu lub zatwierdzenia projektu odpowiedzi na korespondencję kierowaną przez posłów i senatorów przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Centrali;
45) prowadzenie rejestru spraw parlamentarnych i nadzorowanie terminowego udzielenia odpowiedzi na korespondencję wpływającą do Prezesa Funduszu od organów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz posłów i senatorów;
46) koordynacja udziału pracowników Funduszu w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich;
47) współpraca z Ministerstwem Zdrowia, instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie organizacji wizyt poza granicami kraju Prezesa Funduszu i Zastępców Prezesa Funduszu;
48) udział w pracach grup eksperckich w kraju i za granicą w zakresie wymiany wiedzy i umiejętności oraz dobrych praktyk z zakresu promocji, ochrony i ekonomiki zdrowia, a także zarządzania i jakości w systemach ochrony zdrowia skoncentrowanych na pacjencie;
49) nawiązywanie współpracy ze wskazanymi przez Prezesa Funduszu i Zastępców Prezesa Funduszu zagranicznymi instytucjami sektora ubezpieczeń i ochrony zdrowia, w zakresie niezbędnym do organizacji obustronnych wizyt.”;

6)w § 35 w ust. 2 pkt 26 otrzymuje brzmienie:
„26) realizacja obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 542) – we współpracy z Działem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania wchodzącym w skład Gabinetu Prezesa Funduszu.”;

7) w § 36 w ust. 2 pkt 29 otrzymuje brzmienie:
„29) realizacja obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 542) – we współpracy z Działem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania wchodzącym w skład Gabinetu Prezesa Funduszu;”;

8) § 37 otrzymuje brzmienie:
„§ 37. 1. Departament Analiz i Strategii pełni funkcję wiodącej komórki organizacyjnej Centrali w zakresie pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji na potrzeby dokonywanych analiz oraz projektowania kierunków zmian w obecnie obowiązujących rozwiązaniach systemowych leżących w kompetencjach Funduszu.
2. Do podstawowych zadań Departamentu Analiz i Strategii należy w szczególności:

1) opracowywanie analiz i rekomendacji na zlecenie Prezesa Funduszu, Rady Funduszu, a także Ministerstwa Zdrowia, Komisji Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Komisji Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w związku z realizowanymi projektami prawodawczymi;
2) systematyczny przegląd analiz, opracowań i badań realizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej pozostających w zakresie kompetencji Funduszu, w tym w szczególności opracowane przez Główny Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
3) zapewnienie skutecznego wykonywania zadań w zakresie sprawozdawczości Funduszu;
4) przygotowywanie, na wniosek i we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali lub organami administracji analiz i sprawozdań, w tym w szczególności dotyczących:

a) oceny potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej,
b) planowania i zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;

5) analiza zakresu gromadzenia przez oddziały wojewódzkie Funduszu informacji dotyczących ewidencji świadczeń;
6) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali w zakresie poprawy dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej;
7) współpraca z podmiotami realizującymi analizy w zakresie ochrony zdrowia, w przedmiocie poprawy jakości i dostępności do świadczeń;
8) analiza kosztów opieki zdrowotnej na potrzeby kontraktowania;
9) prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE/EFTA, a także ze środków pochodzących z innych funduszy pomocowych, w tym w szczególności:

a) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów,
b) przygotowywanie dokumentacji i sprawozdań wymaganych w trakcie realizacji projektów,
c) monitorowanie poziomu wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na projekty,
d) współudział w opracowywaniu instrukcji i wytycznych dla pracowników Funduszu w zakresie realizacji projektów,
e) udział w działaniach informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektów,
f) ewidencjonowanie i przetwarzanie danych Beneficjentów i innych osób uczestniczących w projektach oraz organizowanie i udział w spotkaniach z Beneficjentami projektów,
g) współpraca z Jednostką Pośredniczącą II Stopnia (Wdrażającą) oraz pozostałymi organami nadzoru nad projektami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

10) koordynowanie prac związanych ze standaryzacją pojęć i reguł stosowanych w obszarze działalności Funduszu;
11) sporządzanie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych przez Fundusz zadaniach z zakresu zdrowia publicznego;
12) identyfikacja nowych technologii w celu ich wykorzystania w systemie zdrowia we współpracy z innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi oraz wdrażanie innowacji w obszarze ochrony zdrowia w zakresie zadań ustawowych Funduszu;
13) prowadzenie spraw z zakresu terminów leczenia, w tym monitorowanie informacji z zakresu list oczekujących na podstawie centralnych zasobów informacyjnych zasilanych przez świadczeniodawców i oddziały wojewódzkie Funduszu;
14) prowadzenie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk oraz spraw z nią związanych;
15) współpraca z Departamentem  Świadczeń Opieki Zdrowotnej w zakresie opracowywania centralnych zasad walidacji i weryfikacji informacji przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatami sprawozdawczymi XML dotyczącymi list oczekujących oraz za  pośrednictwem Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk.

3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, Departament współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali i oddziałami wojewódzkimi Funduszu, które są obowiązane do niezwłocznego przekazywania informacji i danych.
4. Departament Analiz i Strategii przeprowadza na zlecenie Prezesa Funduszu analizy i rekomendacje w zakresie:

1) efektywności przeznaczania środków pozostających w dyspozycji Funduszu na finansowanie udzielania świadczeń gwarantowanych;
2) zasadności pozostawania danego świadczenia w koszyku świadczeń gwarantowanych lub wnioskowania o zmianę w tym zakresie;
3) projektowania kierunków zmian w obecnie obowiązujących rozwiązaniach systemowych.”;

9) w § 39 w ust. 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) realizacja obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 542) – we współpracy z Działem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania wchodzącym w skład Gabinetu Prezesa Funduszu.”;

10) w § 44 w ust. 2 pkt 21 otrzymuje brzmienie:
„21) realizacja obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 542) – we współpracy z Działem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania wchodzącym w skład Gabinetu Prezesa Funduszu;”;

11) w § 46 w ust. 2 pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) realizacja obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 542) – we współpracy z Działem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania wchodzącym w skład Gabinetu Prezesa Funduszu.”;

12) w § 47 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) realizacja obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 542) – we współpracy z Działem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania wchodzącym w skład Gabinetu Prezesa Funduszu.”;

13) w § 48 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) realizacja obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 542) – we współpracy z Działem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania wchodzącym w skład Gabinetu Prezesa Funduszu.”.

§ 2. Kierujący komórkami organizacyjnymi, których dotyczą zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne kierowanych przez siebie komórek i przedłożą je do zatwierdzenia Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie umożliwiającym ich wejście w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adam Niedzielski

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 28.10.2019 09:59
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności