Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 26/2018/DGL

22-03-2018

ZARZĄDZENIE Nr 26/2018/DGL
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 21 marca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji
umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.  W zarządzeniu Nr 68/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmienionym zarządzeniem Nr 75/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 91/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 104/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 października 2016 r., zarządzeniem Nr 111/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października 2016 r., zarządzeniem Nr 3/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 16/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 20/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 40/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 54/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 63/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 75/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 80/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 95/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 112/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 2/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 stycznia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) współczynnik korygujący – współczynnik ustalany przez Prezesa Funduszu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach.”;

2) w § 14a w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) pozytywną opinię konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w dziedzinie odpowiadającej specjalności komórki organizacyjnej będącej przedmiotem wniosku o utworzenie nowego miejsca udzielania świadczeń.”;

3) po § 14a dodaje się § 14b w brzmieniu:

„§ 14b. 1. W przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń polegających na podaniu lub wydaniu leku zawierającego substancję czynną:
1) kapecytabina albo
2) bendamustyna
- wartość świadczeń z katalogu świadczeń podstawowych związanych z podaniem lub wydaniem leków zawierających ww. substancje czynne, w danym miesiącu korygowana jest z zastosowaniem współczynnika 1,1.
2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy koszt rozliczenia 1 miligrama substancji czynnych, o których mowa w ust. 1, u danego świadczeniodawcy w danym miesiącu jest co najmniej o 10% niższy niż średni koszt rozliczenia 1 miligrama tych substancji czynnych w miesiącu poprzedzającym o trzy miesiące dany miesiąc, u wszystkich świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.”;

4) załącznik nr 1n do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 1t do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z mocą od dnia 1 marca 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 22.03.2018 00:00
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności