Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 36/2014/DSS

30-06-2014

Zarządzenie Nr 36/2014/DSS
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 27 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 31/2010/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia, zmienionym zarządzeniem Nr 75/2011/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 października 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Zarządzenie reguluje:

1) organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia, składanych do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia;

2) sprawozdawczość z zakresu skarg i wniosków, o których mowa w pkt 1, oraz innych spraw rozpatrywanych w komórkach organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków.";

2) w § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komórkami organizacyjnymi właściwymi do rozpatrywania skarg i wniosków w Funduszu są:

1) w Centrali - Dział Skarg i Wniosków w Departamencie Spraw Świadczeniobiorców;

2) w oddziale - komórka organizacyjna właściwa do spraw skarg i wniosków.";

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Rejestr skarg i wniosków, w tym skarg dotyczących działalności zakładów opieki zdrowotnej tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzi:

1) w Centrali - Dział Skarg i Wniosków w Departamencie Spraw Świadczeniobiorców;

2) w oddziale - komórka organizacyjna właściwa do spraw skarg i wniosków.";

4) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz ustnie do protokołu.";

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym i nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pracownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 1, za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej skargi lub wniosku o te dane w terminie siedmiu dni. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu tego uzupełnienia do Funduszu.";

5) w § 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Na skargi lub wnioski zgłoszone za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym, udziela się odpowiedzi w formie pisemnej, wysyłając korespondencję na adres odpowiednio skarżącego lub wnoszącego".

6) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli skarga lub wniosek wskazuje na konieczność przeprowadzenia kontroli świadczeniodawcy, komórka właściwa do spraw skarg i wniosków wnosi o przeprowadzenie kontroli do komórki właściwej do spraw kontroli.";

7) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sprawozdanie kwartalne w zakresie skarg i wniosków oraz innych spraw, które wpłynęły i zostały rozpatrzone w oddziale wojewódzkim, sporządza komórka organizacyjna właściwa do spraw skarg i wniosków. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 2 do zarządzenia.";

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Departament Spraw Świadczeniobiorców Centrali w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale, przekazuje Prezesowi Funduszu, Zastępcy Prezesa do spraw Medycznych, oraz Zastępcy Prezesa do spraw Służb Mundurowych oraz do wiadomości i wykorzystania służbowego Gabinetowi Prezesa, Departamentowi Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Biuru Komunikacji Społecznej, zbiorcze sprawozdanie kwartalne w zakresie skarg i wniosków, które wpłynęły do Centrali oraz oddziałów, wraz z analizą rozparzonych skarg i wniosków.";

8) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia;

9) w załączniku nr 2 do zarządzenia dodaje się tabelę 7 w brzmieniu:

"Tab. 7 wykaz spraw innych".

"

".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa ds. Służb Mundurowych

Zbigniew Teter


źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców
Dodany: 30.06.2014 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.07.2014 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności