Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 43/2018/DGL

25-05-2018

ZARZĄDZENIE Nr 43/2018/DGL
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 25 maja 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia oraz w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia


Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 68/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmienionym zarządzeniem Nr 75/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 91/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 104/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 października 2016 r., zarządzeniem Nr 111/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października 2016 r., zarządzeniem Nr 3/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 16/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 20/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 40/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 54/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 63/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 75/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 80/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 95/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2017 r., zarządzeniem Nr 112/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2017 r., zarządzeniem Nr 2/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 stycznia 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 26/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. W przypadku wydania przez świadczeniodawcę pacjentowi leku do stosowania w warunkach domowych, świadczeniobiorca lub osoba upoważniona do odbioru leku każdorazowo potwierdza jego odbiór w karcie wydania leku, której wzór jest określony w załączniku nr 4 do zarządzenia.”,

b) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:
„9a. Karta, o której mowa w ust. 9, jest dołączana do indywidualnej dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.”;

2) załącznik nr 1n do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3) załącznik nr 1t do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 3a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W zarządzeniu Nr 26/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) po §14a dodaje się § 14b w brzmieniu:

 „§ 14b. 1. W przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń polegających na podaniu lub wydaniu leku zawierającego substancję czynną:

1) anagrelid albo
2) bendamustyna, albo
3) kapecytabina

- wartość świadczeń z katalogu świadczeń podstawowych związanych z podaniem lub wydaniem leków zawierających ww. substancje czynne w danym dniu u danego pacjenta korygowana jest z zastosowaniem współczynnika 1,1.

2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy koszt rozliczenia 1 miligrama substancji czynnych, o których mowa w ust. 1, u danego świadczeniodawcy w danym dniu u danego pacjenta jest co najmniej o 10% niższy niż średni koszt rozliczenia 1 miligrama tych substancji czynnych w miesiącu poprzedzającym o trzy miesiące dany miesiąc, u wszystkich świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

 „§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z mocą od dnia 1 marca 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 r.”.

§ 3. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z wyjątkiem § 1:

1) pkt 1 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.;
2) pkt 2-4, które wchodzą w życie z mocą od dnia 1 maja 2018 r.

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Finansowych

Maciej Miłkowski

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 697, 730, 771, 858 i 932.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 25.05.2018 00:00
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności