Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 48/2019/DSM

07-05-2019

ZARZĄDZENIE NR 48/2019/DSM

PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

z dnia 6 maja 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych

Na podstawie podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) oraz § 2 ust. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 5/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych załącznik nr 1b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
                                                            Andrzej Jacyna


 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 391, 447 i 730.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 07.05.2019 00:00
Źródło: Departament do Spraw Służb Mundurowych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności