Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 92/2017/DSOZ

27-09-2017

ZARZĄDZENIE Nr 92/2017/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 27 września 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 73/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zmienionym zarządzeniem Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 35/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 58/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia Nr 58/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r. (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 66/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 77/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2017 r.) lp. 134f - 134j otrzymuje brzmienie:

134 f

11.1450.400.02

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży - KOC I (KOC I)

5.10.00.0000114

(N22KOC) Noworodek wymagający intensywnej terapii

punkt

 

24 316

 

 

x

 - produkt dedykowany dla II poziomu opieki  neonatologicznej,
- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym  zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne,
- obejmuje opiekę nad noworodkiem  wymagającym intensywnej terapii,
- w sytuacji, gdy świadczeniodawca wykorzystuje do żywienia noworodków odciągnięte mleko biologicznej matki lub mleko z Banku Mleka Kobiecego, przy rozliczaniu świadczenia wymagane jest wskazanie procedury 99.982 lub 99.983.

134 g

5.10.00.0000115

(N23KOC) Noworodek wymagający intensywnej opieki

punkt

 

5 998

 

 

x

 - produkt dedykowany dla II poziomu opieki neonatologicznej,
- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym  zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne,
- obejmuje opiekę nad noworodkiem wymagającym  intensywnej opieki,
- w sytuacji, gdy świadczeniodawca wykorzystuje do żywienia noworodków odciągnięte mleko biologicznej matki lub mleko z Banku Mleka Kobiecego, przy rozliczaniu świadczenia wymagane jest wskazanie procedury 99.982 lub 99.983

134 h

5.10.00.0000116

(N24KOC) Noworodek wymagający szczególnej opieki

punkt

 

4 864

 

 

x

 - rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne,
- produkt dedykowany dzieciom urodzonym w innym ośrodku,
- nie można sumować z ryczałtem KOC I,
- możliwość rozliczania hospitalizacji dziecka w wieku powyżej 6 tygodnia życia urodzonego u koordynatora,
- w sytuacji, gdy świadczeniodawca wykorzystuje do żywienia noworodków odciągnięte mleko biologicznej matki lub mleko z Banku Mleka Kobiecego, przy rozliczaniu świadczenia wymagane jest wskazanie procedury 99.982 lub 99.983.

134 i

5.10.00.0000117

(N25KOC) Noworodek wymagający wzmożonego nadzoru

punkt

 

2 976

 

 

x

 - rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne,
- produkt dedykowany dzieciom urodzonym w innym ośrodku,
- nie można sumować z ryczałtem KOC I,
- możliwość rozliczania hospitalizacji  dziecka w wieku powyżej 6 tygodnia życia urodzonego u koordynatora,
- w sytuacji, gdy świadczeniodawca wykorzystuje do żywienia noworodków odciągnięte mleko biologicznej matki lub mleko z Banku Mleka Kobiecego, przy rozliczaniu świadczenia wymagane jest wskazanie procedury 99.982 lub 99.983.

134 j

5.10.00.0000148

hospitalizacja przed przekazaniem do ośrodka o wyższym poziomie referencyjnym (KOC I)

punkt

 

649

 

 

x

rozliczanie wyłącznie w przypadku przeniesienia pacjentki do ośrodka wyższego poziomu referencyjnego, w sytuacji kiedy poród nie odbył się u koordynatora

„                                                                                                                                                                                     ;

2) załącznik nr 1a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia;
3) w załączniku nr 14 do zarządzenia w poz. 2.4 uchyla się pkt 13.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 października 2017 r., z wyjątkiem załącznika do niniejszego zarządzenia, w zakresie:

1) lp. 1 w kolumnie 5 tiret drugie;
2) wierszy w lp. 2 i 3

- które stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 listopada 2017 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807,1860,1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089,1139, 1200, 1292, 1321,1386 i 1428.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Aktualizacja informacji: 27.09.2017 14:37
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności