Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dyrektor MOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie

Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2024 r.

 

Lp.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa programu

Kwota dofinansowania programu

1

Gmina Miasto Marki

Program polityki zdrowotnej Gminy Miasta Marki na lata 2022-2024
w przedmiocie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących Gminę Miasto Marki

12 000,00 zł

2

Gmina Miasto Marki

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miasta Marki w wieku powyżej 65 r.ż. na lata 2022-2024

11 182,00 zł

3

Gmina Miasto Płock

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2022-2024

131 180,00 zł

4

Gmina Małkinia Górna

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024

21 120,00 zł

5

Gmina Czarnia

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Czarnia na lata 2023-2028

72 600,00 zł

6

Gmina Prażmów

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Prażmów na lata 2024-2026

18 800,00 zł

7

Gmina Nowy Duninów

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów w 2024 roku

109 200,00 zł

8

Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Program profilaktyki boreliozy w gminie Góra Kalwaria na lata
2024-2027

36 000,00 zł

9

Gmina Lesznowola

Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola

154 800,00 zł

10

Miasto i Gmina Serock

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2023-2025

32 000,00 zł

11

Miasto Żyrardów

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży w mieście Żyrardów na lata 2023-2025

20 800,00 zł

12

Gmina Ożarów Mazowiecki

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2024

27 160,00 zł

13

Gmina Myszyniec

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Myszyniec na lata 2024-2026

27 600,00 zł

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9)

Ogłoszenie zaktualizowanej listy rankingowej zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

 

W związku z aktualizacją kosztorysu i harmonogramu wybranych do dofinansowania programów polityki zdrowotnej, na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, dokonano aktualizacji listy rankingowej na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875, z późn. zm.).

 

Zaktualizowana lista rankingowa zaakceptowanych wniosków PROFILAKTYKA OSTEOPOROZY FM SRP z dnia 20.11.2023 r. dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia, link:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/dofinansowanie-programow-polityki-zdrowotnej-realizowanych-przez-gminy-w-obszarze-edukacji-w-zakresie-osteoporozy-i-wczesnego-wykrywania-osteoporozy  

 

Jednostki samorządu terytorialnego z terenu Mazowsza uwzględnione w ww. liście rankingowej mogą kontaktować się w sprawie programu z Sekcją Profilaktycznych Programów Zdrowotnych w Mazowieckim OW NFZ, pod numerami telefonów:

 • 22 279 75 40
 • 22 279 75 39
 • 22 279 67 96

 

 

Warszawa, 28.11.2023 r.

Działając na podstawie § 2 ust. 3 rozporządzenia[1] Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, uwzględniając wysokość środków przewidzianych na dofinansowanie programów w planie finansowym, ogłasza dodatkowy termin - do dnia 30 listopada 2023 r. składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków, których realizacja będzie odbywać się w 2024 r.

Zgodnie 48 d ustawy[2] Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych, w kwocie nieprzekraczającej:

 1. 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.;
 2. 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego innej niż wymieniona w pkt 1.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy rozporządzenia[1]. Wniosek powinien być sporządzony według wskazań § 3 rozporządzenia[1] oraz zawierać opis programu polityki zdrowotnej określony w rozporządzeniu[3].

Zgodnie z art. 48 d ww. ustawy do wniosku należy również dołączyć:

 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2 albo oświadczenie o zgodności projektu programu polityki zdrowotnej z rekomendacją Prezesa Agencji, o którym mowa w art. 48 aa ust.11;
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z wojewódzkim planem transformacji, o którym mowa w art. 95 c ust. 1, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608).

Wnioski należy składać w postaci papierowej w kancelarii Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa lub przesłać pocztą na ww. adres.

Informacje w sprawie można uzyskać pod nr tel. 22 279 75 90

 


Podstawa prawna:

[1] rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017 r., poz. 9)

[2] ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U .2022, poz. 2561 ze zm.)

[3] rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U.2017 r., poz. 2476)

Dyrektor MOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie

Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2024 r.

Lp.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa programu

Kwota dofinansowania programu

1

Gmina Miasto Marki

Program polityki zdrowotnej Gminy Miasta Marki na lata 2022-2024
w przedmiocie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących Gminę Miasto Marki

12 000,00 zł

2

Gmina Miasto Marki

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miasta Marki w wieku powyżej 65 r.ż. na lata 2022-2024

11 182,00 zł

3

Gmina Miasto Płock

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2022-2024

131 180,00 zł

4

Gmina Małkinia Górna

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024

21 120,00 zł

5

Gmina Czarnia

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Czarnia na lata 2023-2028

72 600,00 zł

6

Gmina Prażmów

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Prażmów na lata 2024-2026

18 800,00 zł

7

Gmina Nowy Duninów

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów w 2024 roku

109 200,00 zł

8

Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Program profilaktyki boreliozy w gminie Góra Kalwaria na lata
2024-2027

36 000,00 zł

9

Gmina Lesznowola

Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola

154 800,00 zł

10

Miasto i Gmina Serock

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2023-2025

32 000,00 zł

11

Miasto Żyrardów

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży w mieście Żyrardów na lata 2023-2025

20 800,00 zł

12

Gmina Ożarów Mazowiecki

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2024.

27 160,00 zł

Podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9)

Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego  wykrywania osteoporozy

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy ogłoszonego zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o Funduszu Medycznym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1758) w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego, Minister Zdrowia podjął decyzję w zakresie akceptacji dofinansowania programów polityki zdrowotnej dla 105 gmin w Polsce.

Poniżej zamieszczamy link z odesłaniem do strony Ministerstwa Zdrowia z opublikowaną listą rankingową zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie – zgodnie z art. 30 ust. 5 w/w ustawy.

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy – Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl

Jednostki samorządu terytorialnego z terenu Mazowsza uwzględnione na ww. liście rankingowej mogą kontaktować się w sprawie programu z Sekcją Profilaktycznych Programów Zdrowotnych w MOW NFZ, pod numerami telefonów:

 • 22 279 75 40
 • 22 279 67 96

Informacja o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej na 2024 r.
realizowanych przez jednostki samorządowe.

 

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia [1] Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej. 

Zgodnie z art. 48 d ustawy [2] Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych, w kwocie nieprzekraczającej:

 1. 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.
 2. 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu innej niż wymieniona w pkt 1.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy rozporządzenia [1], zgodnie z którymi jednostka samorządu terytorialnego składa wniosek do dnia 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej. Wniosek powinien być sporządzony według wskazań § 3 rozporządzenia [1] oraz zawierać opis programu polityki zdrowotnej zgodny z rozporządzeniem [3]

Zgodnie z art. 48 d ust. 2 ustawy [2] do wniosku należy również dołączyć:

 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2 albo oświadczenie o zgodności projektu programu polityki zdrowotnej z rekomendacją Prezesa Agencji, o którym mowa w art. 48 aa ust.11;
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z wojewódzkim planem transformacji, o którym mowa w art. 95c ust. 1, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608).

 

Wnioski należy składać w postaci papierowej w kancelarii Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa lub przesłać pocztą na ww. adres.

Informacje w sprawie można uzyskać pod nr tel. 22 279 75 90

 

Podstawa prawna:

[1] rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych
lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017 r., poz. 9)

[2] ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2022, poz.2561)

[3] rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U.2017 r., poz. 2476)

Dyrektor MOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie
Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2023 r.

 

Lp.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa programu

Kwota dofinansowania programu

1

Gmina Miasto Marki

Program polityki zdrowotnej Gminy Miasta Marki na lata
2022-2024 w przedmiocie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących gminę Miasto Marki

12 000,00 zł

2

Gmina Miasto Marki

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Miasta Marki w wieku powyżej 65 r.ż.
na lata 2022-2024

11 182,00 zł

3

Gmina Nowy Duninów

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów w 2023 roku

87 840,00 zł

4

Gmina Wiązowna

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Wiązowna w wieku 65-74 lat na lata
2023-2027

8 200,00 zł

5

Gmina Wiązowna

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Wiązowna na lata 2023-2027

8 500,00 zł

6

Gmina Miasto Płock

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2022-2024

131 180,00 zł

7

Gmina Małkinia Górna

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024

21 120,00 zł

8

Gmina Góra Kalwaria

Profilaktyka zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV) w Gminie Góra Kalwaria

19 720,00 zł

9

Miasto Żyrardów

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży w mieście Żyrardów na lata 2023-2025

20 800,00 zł

10

Miasto Legionowo

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 60 lat i więcej na lata 2022-2024 w roku 2023

22 000,00 zł

11

Gmina Lesznowola

Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola 2019-2023

154 800,00 zł

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9)

Informacja o dodatkowym terminie składania wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej na 2023 r. realizowanych przez jednostki samorządowe

 

Działając na podstawie § 2 ust. 3 rozporządzenia [1] Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, uwzględniając wysokość środków przewidzianych na dofinansowanie programów w planie finansowym, ogłasza dodatkowy termin - do dnia 30 kwietnia 2023 r. składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków, których realizacja będzie odbywać się w 2023 r.

 

Zgodnie 48 d ustawy [2] Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych, w kwocie nieprzekraczającej:

 1. 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego
  o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.;
 2. 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego innej niż wymieniona w pkt 1.

 

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy rozporządzenia [1]. Wniosek powinien być sporządzony według wskazań § 3 rozporządzenia [1] oraz zawierać opis programu polityki zdrowotnej określony w rozporządzeniu [3]

Zgodnie z art. 48 d ww. ustawy do wniosku należy również dołączyć:

 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie,
  o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2 albo oświadczenie o zgodności projektu programu polityki zdrowotnej z rekomendacją Prezesa Agencji, o którym mowa w art. 48 aa ust.11;
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z wojewódzkim planem transformacji, o którym mowa w art. 95 c ust. 1, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września
  2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608).

 

Wnioski należy składać w postaci papierowej w kancelarii Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa lub przesłać pocztą na ww. adres.
 

Informacje w sprawie można uzyskać pod nr tel. 22 279 75 90

 

Podstawa prawna:

[1] rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych
lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017 r., poz. 9)

[2] ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U .2022, poz. 2561)

[3] rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U.2017 r., poz. 2476)

Informacja o możliwości składania wniosków

o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej na 2023 r.

realizowanych przez jednostki samorządowe

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia [1] Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej. 

Zgodnie z art. 48 d ustawy [2] Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych, w kwocie nieprzekraczającej:

 1. 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.
 2. 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu innej niż wymieniona w pkt 1.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy rozporządzenia [1], zgodnie z którymi jednostka samorządu terytorialnego składa wniosek do dnia 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej. Wniosek powinien być sporządzony według wskazań § 3 rozporządzenia [1] oraz zawierać opis programu polityki zdrowotnej zgodny z rozporządzeniem [3]

Zgodnie z art. 48 d ust. 2 ustawy [2] do wniosku należy również dołączyć:

 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie,
  o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2 albo oświadczenie o zgodności projektu programu polityki zdrowotnej z rekomendacją Prezesa Agencji;
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z wojewódzkim planem transformacji, o którym mowa w art. 95c ust. 1, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września

2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183 i 694).

 

Wnioski należy składać w postaci papierowej w kancelarii Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa lub przesłać pocztą na ww. adres.

Informacje w sprawie można uzyskać pod nr tel. 22 279 75 90

 

Podstawa prawna:

[1] rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych
lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017 r., poz. 9)

[2] ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021, poz.1285 ze zm.)

[3] rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U.2017 r., poz. 2476)

 

Dyrektor MOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie
Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2023 r.

Lp.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa programu

Kwota dofinansowania programu

1

Gmina Miasto Marki

Program polityki zdrowotnej Gminy Miasta Marki na lata
2022-2024 w przedmiocie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących gminę Miasto Marki

12 000,00 zł

2

Gmina Miasto Marki

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Miasta Marki w wieku powyżej 65 r.ż.
na lata 2022-2024

11 182,00 zł

3

Gmina Nowy Duninów

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów w 2023 roku

87 840,00 zł

4

Gmina Wiązowna

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Wiązowna w wieku 65-74 lat na lata
2023-2027

8 200,00 zł

5

Gmina Wiązowna

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Wiązowna na lata 2023-2027

8 500,00 zł

6

Gmina Miasto Płock

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2022-2024

131 180,00 zł

7

Gmina Małkinia Górna

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024

21 120,00 zł

8

Gmina Góra Kalwaria

Profilaktyka zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV) w Gminie Góra Kalwaria

19 720,00 zł

9

Miasto Żyrardów

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży w mieście Żyrardów na lata 2023-2025

20 800,00 zł

Podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9)

Informacja o dodatkowym terminie składania wniosków
o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej na 2022 r.
realizowanych przez jednostki samorządowe

Działając na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. 2017 r., poz. 9), zwanego dalej rozporządzeniem, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, uwzględniając wysokość środków przewidzianych na dofinansowanie programów w planie finansowym, ogłasza dodatkowy termin - do dnia 31 stycznia 2022 r. składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków, których realizacja będzie odbywać się w 2022 r.

Zgodnie 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1285 ze zm.) Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych, w kwocie nieprzekraczającej:

 1. 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.;
 2. 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu innej niż wymieniona w pkt 1.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy rozporządzenia. Wniosek powinien być sporządzony według wskazań zawartych w § 3 rozporządzenia oraz opis programu polityki zdrowotnej, zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 r., poz. 2476).

Zgodnie z art. 48 d ww. ustawy do wniosku należy również dołączyć:

 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2 lub oświadczenie o zgodności projektu programu polityki zdrowotnej z rekomendacją Prezesa Agencji, o którym mowa w art. 48 aa ust. 11,
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z wojewódzkim planem transformacji, o którym mowa w art. 95 c ust. 1, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183 i 694). 

Wnioski należy składać w postaci papierowej w kancelarii Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa lub przesłać pocztą na ww. adres.

Informacje w sprawie można uzyskać pod nr tel. 22 279 75 90

 

Dyrektor MOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie
Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2022 r.

Lp.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa programu

Kwota dofinansowania
programu

1

Gmina Nowy Duninów

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów w 2022 roku

68 840,00 zł

2

Gmina Miasta Radomia

KROPLA ZDROWIA DLA SENIORA - aktywizacja osób w wieku 60 +

8 000,00 zł

3

Gmina Myszyniec

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Myszyniec na lata 2021-2023

12 600,00 zł

4

Gmina Miasto Płock

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2022-2024

131 240,00 zł

5

Gmina Miasto Marki

Program polityki zdrowotnej Gminy Miasta Marki na lata 2022-2024 w przedmiocie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących Gminę Miasto Marki

12 000,00 zł

6

Gmina Małkinia Górna

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020 - 2024

21 120,00 zł

7

Gmina Miasta Radomia

Terapia przeciwobrzękowa dla kobiet po mastektomii

16 000,00 zł  

8

Gmina Lesznowola

Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola na lata 2019 - 2023

76 000,00 zł  

Podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9)

 

Informacja o dodatkowym terminie składania wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej na 2022 r. realizowanych przez jednostki samorządowe

Działając na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. 2017 r., poz. 9), zwanego dalej rozporządzeniem, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, uwzględniając wysokość środków przewidzianych na dofinansowanie programów w planie finansowym, ogłasza dodatkowy termin - do dnia 15 listopada 2021 r. składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków, których realizacja będzie odbywać się w 2022 r.

Zgodnie 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1285 ze zm.) Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych, w kwocie nieprzekraczającej:

 1. 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.;
 2. 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu innej niż wymieniona w pkt 1.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy rozporządzenia. Wniosek powinien być sporządzony według wskazań zawartych w § 3 rozporządzenia oraz opis programu polityki zdrowotnej, zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 r., poz. 2476).

Zgodnie z art. 48 d ww. ustawy do wniosku należy również dołączyć:

 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2;
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183 i 694).

Wnioski należy składać w postaci papierowej w kancelarii Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa lub przesłać pocztą na ww. adres.

Informacje w sprawie można uzyskać pod nr tel. 22 279 75 90

 

Informacja o możliwości składania wniosków

o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej na 2022 r.

realizowanych przez jednostki samorządowe

 

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017 r., poz. 9), zwanego dalej rozporządzeniem, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej. 

Zgodnie z art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2020, poz.1398 ze zm.) Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych, w kwocie nieprzekraczającej:

 1. 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.
 2. 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu innej niż wymieniona w pkt 1.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy rozporządzenia, zgodnie z którymi jednostka samorządu terytorialnego składa wniosek do dnia 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej.

Wniosek powinien być sporządzony według wskazań § 3 rozporządzenia oraz zawierać opis programu polityki zdrowotnej zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U.2017 r., poz. 2476).

Zgodnie z art. 48 d ww. ustawy do wniosku należy również dołączyć:

 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2;
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2018 r. poz. 1492 oraz z 2019 r. poz. 447 oraz z 2020 r. poz.322).

Wnioski należy składać w postaci papierowej w kancelarii Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa lub przesłać pocztą na ww. adres.

Informacje w sprawie można uzyskać pod nr tel. 22 279 75 90

Dyrektor MOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie

Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2021 r.

Lp

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa programu

Kwota dofinansowania
programu

1

Gmina Miasto Płock

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2019-2021

108 860,00 zł

2

Gmina Małkinia Górna

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024

21 120,00 zł

3

Gmina Góra Kalwaria

Profilaktyka zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV) w Gminie Góra Kalwaria

23 040,00 zł

4

Gmina Nowy Duninów

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów w 2021 roku

52 960,00 zł

5

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych

87 406,54 zł

6

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego

56 000,00 zł

7

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia

181 752,80 zł

8

Gmina Wyszków

Gminna Szkoła Rodzenia - program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców

3 460,00 zł

9

Gmina Mała Wieś

Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2021-2023

1 080,00 zł

10

Gmina Piaseczno

Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) realizowany na terenie Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2021-2023

18 278,20 zł

11

Gmina Miasta Radomia

Terapia przeciwobrzękowa dla kobiet po mastektomii

12 000,00 zł

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9).

 

Działając na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. 2017 r., poz. 9), zwanego dalej rozporządzeniem, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, uwzględniając wysokość środków przewidzianych na dofinansowanie programów w planie finansowym, ogłasza dodatkowy termin - do dnia 31 marca 2021 r. składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków, których realizacja będzie odbywać się w 2021 r.

Zgodnie 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 r., poz. 1398 ze zm.) Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych, w kwocie nieprzekraczającej:

 1. 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.;
 2. 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu innej niż wymieniona w pkt 1.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy rozporządzenia. Wniosek powinien być sporządzony według wskazań zawartych w § 3 rozporządzenia oraz opis programu polityki zdrowotnej, zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 r., poz. 2476).

Zgodnie z art. 48 d ww. ustawy do wniosku należy również dołączyć:

 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2;
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492, z 2019 r. poz. 447 oraz z 2020 r. poz. 322).

Wnioski należy składać w postaci papierowej w kancelarii Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa lub przesłać pocztą na ww. adres.

Informacje w sprawie można uzyskać pod nr tel. 22 279 75 90

Dyrektor MOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie

Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2021 r.

Lp.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa programu

Kwota dofinansowania
programu

1

Gmina Miasto Płock

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2019-2021

      108 860,00 zł

2

Gmina Małkinia Górna

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024

        21 120,00 zł

3

Gmina Góra Kalwaria

Profilaktyka zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV) w Gminie Góra Kalwaria

        23 040,00 zł

4

Gmina Nowy Duninów

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów w 2021 roku

        52 960,00 zł

5

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej
u osób po ostrych zespołach wieńcowych

        87 406,54 zł

6

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego

        56 000,00 zł

7

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia

      181 752,80 zł

8

Gmina Wyszków

Gminna Szkoła Rodzenia - program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców

          3 460,00 zł

9

Gmina Mała Wieś

Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV
w Gminie Mała Wieś na lata 2021-2023

          1 080,00 zł

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9)

Informacja o możliwości składania wniosków

o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej na 2021 r.

realizowanych przez jednostki samorządowe

 

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017 r., poz. 9), zwanego dalej rozporządzeniem, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej. 

Zgodnie z art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019, poz.1373 ze zm.) Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych, w kwocie nieprzekraczającej:

 1. 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.
 2. 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu innej niż wymieniona w pkt 1.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy rozporządzenia, zgodnie z którymi jednostka samorządu terytorialnego składa wniosek do dnia 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej.

Wniosek powinien być sporządzony według wskazań § 3 rozporządzenia oraz zawierać opis programu polityki zdrowotnej zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej
(Dz.U.2017 r., poz. 2476).

Zgodnie z art. 48 d ww. ustawy do wniosku należy również dołączyć:

 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2;
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2018 r. poz. 1492 oraz z 2019 r. poz. 447).

Wnioski należy składać w postaci papierowej w kancelarii Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa lub przesłać pocztąna ww. adres.

Informacje w sprawie można uzyskać pod nr tel. 22 279 75 90

Dyrektor MOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie
Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r.

L.p.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa programu

Kwota dofinansowania
programu

1

Gmina Miasta Radomia

Terapia przeciwobrzękowa dla kobiet po mastektomii

16 000,00 zł

2

Gmina Mała Wieś

Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020

1 800,00 zł

3

Gmina Prażmów

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Prażmów na lata 2020-2022

18 800,00 zł

4

Gmina Małkinia Górna

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024

22 400,00 zł

5

Gmina Nowy Duninów

Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V szkoły podstawowej w 2020 roku

26 040,00 zł

6

Gmina Miasto Płock

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2019-2021

108 860,00 zł

Podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9)

Informacja o dodatkowym terminie składania wniosków
o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej na 2020 r.
realizowanych przez jednostki samorządowe


Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, uwzględniając wysokość środków przewidzianych na dofinansowanie programów w planie finansowym, ogłasza dodatkowy termin – do dnia 15 listopada 2019 r. składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków, których realizacja będzie odbywać się w 2020 r.

Ważne informacje

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej (…) Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych, w kwocie nieprzekraczającej:

 • 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.
 • 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu innej niż wymieniona w pkt 1.

Wniosek powinien być sporządzony według wskazań zawartych w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. 2017 r., poz. 9).

Prawidłowo sporządzony wniosek zawiera opis programu polityki zdrowotnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 r., poz. 2476).

Zgodnie z art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017, poz.1510 ze zm.) do wniosku należy również dołączyć:

 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2;
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2018 r. poz. 1492 oraz 2019 r. poz. 447).

Wnioski należy składać w postaci papierowej w kancelarii Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa lub przesłać pocztą na ww. adres.

Informacje w sprawie można uzyskać pod numer telefonu: 22 279 75 90

 
 

Informacja o możliwości składania wniosków

o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej na 2020 r.

realizowanych przez jednostki samorządowe

 

            Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017 r., poz. 9), zwanego dalej rozporządzeniem, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej. 

Zgodnie z art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018, poz.1510 ze zm.) Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych
w wykazach świadczeń gwarantowanych, w kwocie nieprzekraczającej:

 1. 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.
 2. 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu innej niż wymieniona w pkt 1.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy rozporządzenia, zgodnie z którymi jednostka samorządu terytorialnego składa wniosek do dnia 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej.

Wniosek powinien być sporządzony według wskazań § 3 rozporządzenia oraz zawierać opis programu polityki zdrowotnej zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej
(Dz.U.2017 r., poz. 2476).

Zgodnie z art. 48 d ww. ustawy do wniosku należy również dołączyć:

 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną
  w trybie, o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2;
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu
  z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa
  w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2017 r. poz. 2237 i 2371).

Wnioski należy składać w postaci papierowej w kancelarii Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa lub przesłać pocztą na ww. adres.

Informacje w sprawie można uzyskać pod nr tel. 22 279 75 90

Informacja o dodatkowym terminie składania wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej na 2019 r.

realizowanych przez jednostki samorządowe

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, uwzględniając wysokość środków przewidzianych na dofinansowanie programów w planie finansowym, ogłasza dodatkowy termin do dnia 31 marca 2019 r. składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków, których realizacja będzie odbywać się w 2019 r.

Ważne informacje

Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (…) Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych, w kwocie nieprzekraczającej:

 1. 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.
 2. 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu innej niż wymieniona w pkt 1.

Wniosek powinien być sporządzony według wskazań zawartych w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017 r., poz.9).

Prawidłowo sporządzony wniosek zawiera opis programu polityki zdrowotnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 r., poz. 2476).

Zgodnie z art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017, poz.1510 ze zm.) do wniosku należy również dołączyć:

 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2;
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 i 2371).

Wnioski należy składać w postaci papierowej w kancelarii Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa lub przesłać pocztą
na ww. adres.
Informacje w sprawie można uzyskać pod nr tel. 22 279 75 90
 


INFORMACJA

o możliwości składania wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego
o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2019 r.

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017 r., poz.9), zwanego dalej rozporządzeniem, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy rozporządzenia, zgodnie z którymi jednostka samorządu terytorialnego składa wniosek do dnia 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej.

W celu uzyskania dofinansowania organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego składa do Dyrektora MOW NFZ wniosek, sporządzony według wskazań § 3 rozporządzenia, zawierający opis programu polityki zdrowotnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 r., poz.2476).

Zgodnie z art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017, poz.1938 ze zm.) do wniosku należy również dołączyć:

 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2;
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003).

Wnioski należy składać w postaci papierowej w kancelarii Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa lub przesłać pocztą. Wnioski rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu do ich złożenia. Podjęcie przez Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

Dyrektor  
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia 

                                                                                                                                              

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej w 2019 r.

Dyrektor MOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r.

Lp

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Adres

Nazwa programu

Kwota dofinansowania w 2019 r.

1

Gmina Nowy Duninów

ul. Osiedlowa 1,

09-505 Nowy Duninów

Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z Gminy Nowy Duninów w latach 2019-2021 realizowany przez Gminę Nowy Duninów

20 352,00 zł

2

Gmina Nowy Duninów

ul. Osiedlowa 1,

09-505 Nowy Duninów

Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V szkoły podstawowej w 2019 roku

12 200,00 zł

Podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9)

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej w 2019 r.

Dyrektor MOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r.

 

Lp

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Adres

Nazwa programu

Kwota dofinansowania w 2019 r.

1

Gmina Mała Wieś

ul. Kochanowskiego 1
09-460 Mała Wieś

Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020

660,00 zł

2

Gmina Góra Kalwaria

ul. 3-go Maja 10
05-530 Góra Kalwaria

Profilaktyka zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV)

w Gminie Góra Kalwaria

16 380,00 zł

3

Gmina Miejska Legionowo

ul. Józefa Piłsudskiego 41
05-120 Legionowo

Zdrowy senior - opieka geriatryczna dla mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 70+

36 900,00 zł

4

Gmina Miasta Radomia

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

KROPLA ZDROWIA DLA SENIORA - aktywizacja osób

w wieku 60 +

8 000,00 zł

5

Gmina Miasta Radomia

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

Terapia przeciwobrzękowa dla kobiet po mastektomii

16 000,00 zł

6

Gmina Miasto Płock

ul. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania

nowotworów jelita grubego w latach 2019-2021

109 960,00 zł

7

Miasto Żyrardów

Pl. Jana Pawła II nr 1
96-300 Żyrardów

Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci

8-letnich z terenu Gminy Żyrardów na lata 2019-2021

23 600,00 zł

Podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9)
 

 

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

Dyrektor MOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r.

Lp.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Adres

Nazwa programu

Kwota dofinansowania
w 2018 r.

1

Gmina Garbatka-Letnisko

ul. Skrzyńskich 1,
26-960 Garbatka Letnisko

Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka - Letnisko po 65 roku życia na lata 2016-2018

10 530,00 zł

2

Gmina Garbatka-Letnisko

ul. Skrzyńskich 1,
26-960 Garbatka Letnisko

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019

3 230,00 zł

3

Gmina Mała Wieś

ul. Kochanowskiego 1,
09-460 Mała Wieś

Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV                        w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020

3 328,00 zł

4

Gmina Teresin

ul. Zielona 20,
96-515 Teresin

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

8 960,00 zł

5

Gmina Teresin

ul. Zielona 20,
96-515 Teresin

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grypa 65+"                       na lata 2016-2020

5 040,00 zł

6

Gmina Nowy Duninów

ul. Osiedlowa 1,
09-505 Nowy Duninów

Program profilaktycznych szczepień dzieci zamieszkałych na terenie gminy Nowy Duninów przeciw meningokokom serogrupy C w latach 2018 -2020

4 680,00 zł

7

Gmina Nowy Duninów

ul. Osiedlowa 1,
09-505 Nowy Duninów

Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Nowy Duninów w latach 2018-2020

5 664,00 zł

8

Gmina Brwinów

ul. Grodziska 12,
05-840 Brwinów

Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015-2019

4 860,00 zł

9

Gmina Brwinów

ul. Grodziska 12,
05-840 Brwinów

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Brwinów 2014-2018

13 932,00 zł

10

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1,
07-320  Małkinia Górna

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi  i otyłości wśród dzieci klas I-III szkoły podstawowej  w Gminie Małkinia Górna na lata 2018-2020

11 364,00 zł

11

Gmina Mińsk Mazowiecki

ul. Chełmońskiego 14,
05-300 Mińsk Mazowiecki

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020

16 116,00 zł

12

Gmina Góra Kalwaria

ul. 3-go Maja 10,
05-530 Góra Kalwaria

Profilaktyka zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV) w Gminie Góra Kalwaria

15 960,00 zł

13

Gmina Kałuszyn

ul. Pocztowa 1,
05-310 Kałuszyn

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego /HPV/ w gminie Kałuszyn na lata 2016-2020

2 700,00 zł

14

Miasto i Gmina Białobrzegi

Pl. Zygmunta Starego 9,
26-800 Białobrzegi

Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Białobrzegi powyżej 60 roku życia na lata 2015-2018

5 600,00 zł

15

Województwo Mazowieckie

ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa

Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci                z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu

78 660,00 zł

16

Miasto Józefów

ul. Kard. Wyszyńskiego 1,
05-420 Józefów

Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 50 roku życia

8 000,00 zł

17

Miasto Józefów

ul. Kard. Wyszyńskiego 1,
05-420 Józefów

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Józefów

6 000,00 zł

18

Gmina Miasta Radomia

ul. Jana Kilińskiego 30,
26-600 Radom

Stop grypie! Program szczepień ochronnych  przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 65 roku życia

40 000,00 zł

19

Gmina Miasta Radomia

ul. Jana Kilińskiego 30,
26-600 Radom

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom

60 000,00 zł

Podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017, poz. 9)

 

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

Dyrektor MOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2017 r. 

LP

Nazwa wnioskodawcy

Adres

Nazwa programu

kwota dofinansowania

1

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko

ul. Skrzyńskich 1,
26-960 Garbatka Letnisko

Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka - Letnisko po 65 roku życia na lata 2016-2018

8 223,60 zł

2

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko

ul. Skrzyńskich 1,
26-960 Garbatka Letnisko

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019

4 992,00 zł

3

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko

ul. Skrzyńskich 1,
26-960 Garbatka Letnisko

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do 2 roku życia w oparciu
o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Garbatka – Letnisko na lata 2017 – 2019
z zastosowaniem szczepionki skoniugowanej 13 walentnej

22 440,00 zł

5

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria

ul. 3-go Maja 10,
05-530 Góra Kalwaria

Profilaktyka zakażeń brodawczakiem ludzkiego (HPV) w Gminie Góra Kalwaria

14 800,00 zł

6

Burmistrz Miasta Józefowa

ul. Kard Wyszyńskiego 1,
05-420 Józefów

Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 50 roku życia

8 000,00 zł

7

Burmistrz Miasta Józefowa

ul. Kard Wyszyńskiego 1,
05-420 Józefów

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Józefów

6 000,00 zł

8

Burmistrz Gminy Brwinów

ul. Grodziska 12,
05-840 Brwinów

Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców
Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015-2019

3 780,00 zł

9

Burmistrz Gminy Brwinów

ul. Grodziska 12,
05-840 Brwinów

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
w Gminie Brwinów 2014-2018

13 932,00 zł

10

Z-ca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej

ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Program profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2016-2018

54 068,00 zł

11

Z-ca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej

ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Program profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom w latach 2016-2018

151 424,00 zł

12

Z-ca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej

ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom w latach 2015-2017

30 492,00 zł

13

Z-ca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej

ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie w latach 2015-2017

53 100,00 zł

14

Z-ca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej

ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017

10 992,00 zł

Podstawa prawna:  § 5ust. 2 rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych  niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9).

Podmiot publikujący: Mazowiecki OW NFZ
Autor informacji: Goś Katarzyna
Publikujący informację: Elzbieta Gontarczyk
Publikacja informacji: 19.12.2023 13:32
Aktualizacja informacji: 19.12.2023 13:34
Sprawdź historię zmian