Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego OW NFZ

Informacje dodatkowe

Zapraszamy Cię do składania aplikacji i udziału w procesach rekrutacji do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Nasza organizacja przechodzi obecnie transformację tak samo, jak cały system ochrony zdrowia w naszym kraju. Niezależnie od tego, jaki ostatecznie kształt będzie miał Fundusz praca w nim to szansa uzyskania unikalnych na rynku pracy wiedzy i kompetencji. To czego się u nas nauczysz i doświadczenie, które możesz zdobyć, ma unikalną wartość, bo narodowa organizacja zdrowa jest tylko jedna.

Jesteśmy organizacją publiczną, podległą i kontrolowaną przez Ministra Zdrowia. Zarządzamy i odpowiadamy za środki finansowe przeznaczone na leczenie ubezpieczonych, pełnimy rolę płatnika publicznego, działamy na rzecz wszystkich Pacjentów. Pracując w Funduszu masz niepowtarzalną okazję włączyć się do służby społecznej na rzecz naszego kraju – każdy dzień pracy Funduszu ma wymiar utylitarny i ma realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w organizacji sprawnie zarządzanej i skoncentrowanej na realizacji konkretnych celów i zadań;
 • możliwość intensywnego rozwoju -  pracownikom oferujemy kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, programy rozwoju zawodowego oraz indywidualne programy kształcenia;
 • możliwość awansu zawodowego i wybór atrakcyjnych ścieżek rozwoju zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
 • godne wynagrodzenia i premie zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zbiorowym układem pracy;
 • atrakcyjne wsparcie socjalne finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci dofinansowania do wypoczynku pracowników, a także ich dzieci, dopłat do zajęć sportowych, etc.;
 • opiekę Pracodawcy i wsparcie związków zawodowych dbających o poszanowanie godności pracownika i bezwzględnie eliminującego wszelkie przejawy patologii i nieprawidłowości, takie jak nepotyzm czy mobbing.

Kogo szukamy:

 • osób ambitnych, nastawionych na wspólne osiąganie celów;
 • osób o wysokim poziomie motywacji osobistej;
 • pracowników z inicjatywą i zapałem do pracy;
 • kandydatów w różnym wieku, młodzi zdobędą doświadczenie, starsi podzielą się z nami wcześniej nabytymi umiejętnościami;
 • tych, którzy wspólnie z nami będą realizowali misyjną powinność wobec Pacjentów.

Jeżeli powyższa propozycja odpowiada twoim zainteresowaniom zapraszamy do udziału w procesach rekrutacyjnych.

Jeżeli masz pytania dotyczące warunków pracy i innych kwestii dotyczących kariery w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia prosimy o kontakt z nami: (22) 279 75 07.

 

Nabór kandydatów do zatrudnienia w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia jest otwarty i konkurencyjny oraz zgodny z zasadami równouprawnienia.

Wszystkich Kandydatów prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje zawarte w ogłoszeniach, a dotyczące:

 • miejsca wykonywania pracy;
 • głównych obowiązków na danym stanowisku pracy;
 • wymaganego wykształcenia;
 • wymaganego stażu pracy;
 • wymagań koniecznych stawianych kandydatom;
 • wymagań pożądanych.

Prosimy o staranne przygotowanie wymaganych dokumentów:

 • podpisanego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza publikujemy w oddzielnej zakładce);
 • kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisanych: listu motywacyjnego i CV;
 • kopii świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy wymagany na konkretnym stanowisku.

Zgodnie z definicją „stażu pracy” rozumianą w myśl Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Narodowym Funduszu Zdrowia, stażem pracy są udokumentowane okresy pracy na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywanie działalności gospodarczej potwierdzone świadectwem pracy lub zaświadczeniem.

Zawsze prosimy o dołączenie:

podpisanego oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustala Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Inne informacje:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia spotkania rekrutacyjnego;
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Wszystkich zainteresowanych propozycjami pracy w MOW NFZ prosimy o przesyłanie dokumentów w wyznaczonym terminie pod adresem:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

lub składanie osobiste w kancelarii Oddziału przy ul. Chałubińskiego 8 z dopiskiem: Komisja Rekrutacyjna – rekrutacja nr: tu należy wpisać symbol rekrutacji, w której chcemy wziąć udział

 • oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni mieć wiedzę iż zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.):

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)   świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844.);
6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)   wykonywać działalności gospodarczej.

 

Pytania ogólne:

 • Jaki obowiązuje w Polsce system ubezpieczenia zdrowotnego?
 • Jakie akty prawne regulują działalność NFZ?
 • Jaki organ nadaje statut NFZ i co w nim określa?
 • Kto sprawuje nadzór nad NFZ?
 • Jakie są główne zadania Narodowego Funduszu Zdrowia? Proszę wymienić kilka najważniejszych.
 • Kto kieruje działalnością NFZ?
 • Jakie zadania wykonuje Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ?
 • Ile trwa kadencja Rady OW NFZ?
 • Jakie zadania posiada Rada OW NFZ?
 • Proszę opisać podstawowe zasady obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Jakie przepisy ogólnie (rodzaj) określają zasady korzystania przez pacjentów z opieki zdrowotnej?
 • Jakie znane Pani/Panu akty normatywne regulują system opieki zdrowotnej w Polsce?
 • Proszę opisać strukturę organizacyjną MOW NFZ.
 • Ile jest oddziałów wojewódzkich Funduszu i jak są usytuowane?
 • Jaki jest tryb powołania Prezesa NFZ?
 • Kto powołuje dyrektorów oddziałów wojewódzkich?
 • Jaki jest tryb powoływania i odwoływania zastępców Dyrektora Oddziału Funduszu?
 • Co stanowi podstawę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?
 • W jakim trybie następuje zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej?
 • Ile wynosi składka na ubezpieczenie zdrowotne?
 • Skąd głównie pochodzą środki, którymi zasilany jest budżet Narodowego Funduszu Zdrowia?
 • Czy NFZ może być właścicielem zakładów opieki zdrowotnej?
 • Dyrektor kieruje Oddziałem Wojewódzkim Narodowego  Funduszu Zdrowia przy pomocy zastępców, ilu i jakich?
 • Kto, zgodnie ze statutem kieruje oddziałem wojewódzkim NFZ?
 • Nad jakimi komórkami organizacyjnymi sprawuje bezpośredni nadzór Zastępca Dyrektora ds. Finansowych?
 • Nad jakimi komórkami organizacyjnymi sprawuje bezpośredni nadzór Zastępca Dyrektora ds. Medycznych?
 • Co może oznaczać „zasada czystego biurka” w kontekście ochrony danych osobowych i pracy biurowej?

Wydział  Ekonomiczno-Finansowy:

 • Jaki dokument stanowi podstawę prowadzenia gospodarki finansowej NFZ?
 • Jakie dokumenty stanowią podstawę do opracowania projektu planu finansowego NFZ na dany rok?
 • Kto sporządza plan finansowy NFZ na dany rok?
 • Jaki jest okres obowiązywania planu finansowego?
 • Czym się różni plan finansowy od sprawozdania finansowego?
 • Na jakich zasadach Fundusz prowadzi gospodarkę finansową?
 • Czy środki finansowe Funduszu są środkami publicznymi?
 • Jaki bank prowadzi obsługę bankową Funduszu?
 • Jakie są przychody Funduszu?
 • Jakie są koszty Funduszu?
 • Czy plan finansowy musi być zrównoważony w zakresie przychodów i kosztów?
 • Kto sporządza roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu?
 • Kto zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego? Po spełnieniu jakiego wymogu?
 • Kto sporządza roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu?
 • Kto zatwierdza roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu?
 • Ile (procentowo) maksymalnie wynosi całkowity poziom budżetu na refundację?
 • Jaki jest aktualny wymiar (stawka %) składki na ubezpieczenie zdrowotne?
 • Proszę wymienić co najmniej trzy dokumenty, które w myśl zapisów art. 19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniodawca musi złożyć do Funduszu w celu uzyskania wynagrodzenia za świadczenie opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcy w trybie nagłym?

Wydział Księgowości:

 • Czym są aktywa i pasywa jednostki? Wymień przykładowe pozycje.
 • Jakie fundusze tworzone są w NFZ?
 • Co to jest dowód księgowy oraz jakie główne elementy powinien zawierać?
 • W jaki sposób przeprowadzana jest inwentaryzacja należności i zobowiązań jednostki?
 • Co to są księgi rachunkowe? Jakie elementy składają się na nie? Omów jeden z nich.
 • Wymień terminy, formy i częstotliwość inwentaryzacji składników aktywów i pasywów jednostki.
 • Jakie akty prawne regulują elementy składowe dowodu księgowego? Proszę krótko wymienić te elementy.
 • Co to jest kontrola zarządcza i jakie są jej cele w jednostkach sektora finansów publicznych?
 • Proszę wymienić główne tytuły przychodów i kosztów NFZ.
 • W jaki sposób następuje pokrycie straty netto lub przeznaczenie zysku netto w Funduszu?
 • Które organy Funduszu są uprawnione do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących majątku i inwestycji Funduszu?
 • Na czym polega kontrola wstępna dowodów księgowych, o której mowa w ustawie o finansach publicznych?
 • Proszę wymienić przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych dotyczące należności i zobowiązań.
 • Proszę wymienić przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych dotyczące dotacji z budżetu państwa.
 • Co to są należności i zobowiązania wymagalne?
 • Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe jednostki? Proszę krótko omówić każdy z nich.
 • Jaki element łączy bilans oraz rachunek zysków i strat?
 • O czym informuje bilans jednostki?
 • O czym informuje rachunek zysków i strat?
 • Co mają wspólnego amortyzacja i umorzenie?
 • W jaki sposób dokonuje się odpisów amortyzacyjnych?
 • Co to są rezerwy?
 • Czym różnią się rezerwy od biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów?
 • Jakie są nadrzędne zasady rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości?
 • Czy sprawozdanie finansowe NFZ podlega publikacji? Jeżeli tak, to gdzie?
 • Co powinna zawierać polityka (zasady) rachunkowości jednostki?
 • Co powinien zawierać zapis księgowy?
 • W jaki sposób powinny być prowadzone księgi rachunkowe?
 • Jaki jest cel rachunkowości?
 • W jaki sposób wycenia się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie?
 • Co to jest cena nabycia?
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla podatku od towarów i usług?
 • Jaki dokument opisuje zakres zwolnień z podatku od towarów i usług?
 • Czy NFZ jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?
 • W jaki sposób powinny być dokonywane wydatki w jednostkach sektora finansów publicznych?
 • Jakim dokumentem powinien być uregulowany w jednostce obieg dowodów księgowych oraz na czym polega kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych?
 • Na czym polega kontrola merytoryczna dowodów księgowych?
 • Na czym polega storno czarne?
 • Na czym polega storno czerwone?
 • Kto może wystawić notę korygującą?
 • Proszę podać definicję środka trwałego wg ustawy o rachunkowości,
 • Jakie dane powinna zawierać Faktura VAT?
 • Co to są odpisy aktualizujące  wartość należności?
 • Jakie stosujemy metody inwentaryzacji?

Wydział Spraw Świadczeniobiorców:

 • Czy weteranom przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością ze wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej?
 • Wskaż instytucję właściwą do rozpatrzenia skargi, której przedmiotem jest błąd lekarza zatrudnionego u świadczeniodawcy posiadającego umowę z NFZ w zakresie postępowania diagnostyczno-leczniczego.
 • Proszę wskazać organy, do których ma prawo złożyć skargę pacjent, który ma zastrzeżenia do: jakości, dostępności  i organizacji udzielania świadczeń w szpitalu. (Proszę wymienić te organy zaczynając od tych najbardziej właściwych do rozwiązania zgłaszanych problemów).
 • Wskaż, który akt prawny reguluje rozpatrywanie skarg i wniosków w NFZ.
 • Kto ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością?
 • Do jakiego ambulatoryjnego świadczenia specjalistycznego nie jest wymagane skierowanie?
 • Czym różni się skierowanie do szpitala od skierowania do poradni?
 • Czy w Polsce wszystkie dzieci są ubezpieczone?
 • Komu przysługują szczególne uprawnienia do opieki zdrowotnej?
 • Czy dopuszczalne jest przerwanie połączenia telefonicznego z interesariuszem zewnętrznym, proszę uzasadnić swoje zdanie?
 • Do czego służy e-WUŚ? Kto ma do niego dostęp? W jaki sposób świadczeniobiorca może sprawdzić swoje dane?
 • Co to są wrażliwe dane osobowe, czy NFZ może przetwarzać takie dane i w jakim zakresie?
 • Ile wynosi składka na ubezpieczenie zdrowotne?
 • Czy można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego przy rodzicu osobę która ma 27 lat, umiarkowany stopień niepełnosprawności i pracuje na umowę o dzieło?
 • Kto powołuje i w jakim trybie Prezesa NFZ. Kto obecnie pełni obowiązki Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia?
 • Przez jaki okres przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji z art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?
 • Po ilu latach następuje przedawnienie naliczania należności o których mowa w art. 50 ustawy o świadczenia opieki zdrowotnej?
 • Czy osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o dzieło podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu?
 • Czy od decyzji z art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej można się odwołać a jeśli tak to do jakiego organu?
 • Kto wydaje decyzję administracyjną ustalającą obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności udzielonych osobom nieubezpieczonym?
 • Który artykuł ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej mówi w jakich celach Fundusz przetwarza dane osobowe?
 • Ile wynosi opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym?
 • Przez jaki okres przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń podczas urlopu bezpłatnego?
 • Czy osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o dzieło może podpisać z Funduszem umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego?
 • Czy osoba po 26 roku życia może być zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny?  Jeśli tak to w jakich okolicznościach?
 • Proszę wymienić organy Funduszu.
 • W jakim trybie zawiera się umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej?
 • Kto określa wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne?
 • W jaki sposób świadczeniobiorca może potwierdzić zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne?
 • Maksymalnie na jaki okres świadczeniobiorca może otrzymać zaopatrzenie przysługujące comiesięcznie?
 • Czy rejonizacja dotyczy realizacji zleceń potwierdzonych przez NFZ?
 • Czy w czasie hospitalizacji świadczeniobiorcy można potwierdzić zlecenie do refundacji?
 • Czy NFZ refunduje naprawę wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie np.: wózków inwalidzkich?
 • Kto określa wzór zlecenia na naprawę wyrobu medycznego?
 • Jakie kryterium musi być spełnione by prawidłowo wystawione zlecenie  mogło być potwierdzone przez dany OW NFZ?
 • Proszę wymienić 4 refundowane wyroby medyczne wydawane na zlecenie określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w zakresie:
  • Optyki okularowej
  • Protetyki słuchu
  • Przedmiotów ortopedycznych
  • Środki pomocnicze wydawane cyklicznie
 • Z jakich elementów powinna składać się decyzja administracyjna?
 • W jakim terminie Dyrektor OW NFZ powinien wydać decyzję administracyjną?  
 • W jakim terminie przysługuje stronie odwołanie od decyzji Dyrektora OW NFZ?
 • Ile miesięcy po zakończeniu nauki student ma prawo do korzystania ze świadczeń?
 • Czy brat może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swoją siostrę, z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym?
 • Proszę wymienić przynajmniej trzy rodzaje działalności gospodarczej.
 • Kto może zawrzeć umowę o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym?
 • W jakim przypadku wygasa umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego?
 • Proszę wymienić grypy osób uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.   

Wydział Współpracy Międzynarodowej:

 • Uzyskanie, jakich dokumentów wymagane jest od świadczeniobiorców przed korzystaniem ze świadczeń na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz po skorzystaniu z tych świadczeń, aby możliwe było dokonanie zwrotu kosztów przez Fundusz na podstawie przepisów implementujących do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE? Proszę wskazać dokumenty właściwe w odniesieniu do poszczególnych rodzajów świadczeń.
 • Proszę omówić podstawowe różnice pomiędzy dokonaniem zwrotu kosztów świadczeń udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a refundacją kosztów świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 • W jakich sytuacjach ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje wydanie przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu decyzji o odmowie zwrotu kosztów w odniesieniu do wniosków złożonych przez świadczeniobiorców na podstawie art. 42b ustawy?
 • W przypadku, jakich rodzajów świadczeń zwrot kosztów świadczeń udzielonych na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest uzależniony od wymogu uzyskania uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu? Jaki akt prawny określa świadczenia objęte wymogiem uzyskania uprzedniej zgody?
 • Jakie są terminy obowiązujące dla złożenia przez świadczeniobiorcę wniosku o zwrot kosztów świadczeń udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych? W jakich terminach wniosek ten jest rozpatrywany przez oddział wojewódzki Funduszu?
 • W jakim trybie rozpatrywane są i przez kogo wnioski o zwrot kosztów świadczeń na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?
 • Jaki jest termin na wniesienie odwołania od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w sprawach o zwrot kosztów świadczeń udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?
 • Proszę wskazać zasady, zgodnie z którymi Fundusz określa należną świadczeniobiorcy wysokość zwrotu kosztów świadczeń udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych? Jakie przepisy określają te zasady?
 • Proszę wskazać, na jakich zasadach dokonywana jest refundacja poniesionych przez świadczeniobiorcę kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych podczas pobytu czasowego na terenie innego państwa członkowskiego UE/ EFTA, w myśl przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jaka instytucja i według jakich zasad określa wysokość należnego zwrotu? W jakich przypadkach nie jest możliwe uzyskanie refundacji poniesionych kosztów? Jakie dokumenty należy złożyć by ubiegać się o refundację kosztów świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego poniesionych z powodu nieposiadania lub nieuznania dokumentu uprawniającego, np. karty EKUZ?
 • Czy możliwe jest odzyskanie kosztów świadczeń poniesionych na podstawie przepisów o koordynacji w państwie pobytu na terenie, którego zostały udzielone rzeczowe świadczenia zdrowotne?
 • Jakie zadania realizuje Centrala Funduszu w ramach pełnienia funkcji instytucji łącznikowej w obszarze rzeczowych świadczeń zdrowotnych, w ramach unijnego systemu zabezpieczenia społecznego? Jakie przepisy regulują zakres tych zadań?
 • Jakie zadania realizują oddziały wojewódzkie Funduszu w ramach pełnienia funkcji instytucji właściwej w obszarze rzeczowych świadczeń zdrowotnych, w ramach unijnego systemu zabezpieczenia społecznego? Jakie przepisy regulują zakres tych zadań?
 • Jakie zadania realizują oddziały wojewódzkie Funduszu w ramach pełnienia funkcji instytucji miejsca pobytu/ zamieszkania w obszarze rzeczowych świadczeń zdrowotnych, w ramach unijnego systemu zabezpieczenia społecznego? Jakie przepisy regulują zakres tych zadań?
 • Kiedy możliwe jest uzyskanie zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na pokrycie kosztów transportu do miejsca dalszego leczenia w kraju, wydawanej  na podstawie art. 42i ust. 9? Jakie dokumenty powinny zostać dołączone do wniosku o pokrycie koszów transportu do miejsca dalszego leczenia w kraju? W odniesieniu do transportu z jakich państw możliwe jest wydanie takiej zgody?
 • W jaki sposób Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa koszty transportu do miejsca dalszego leczenia w kraju, na który została wydana zgoda dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 42i ust. 9?
 • Jakie zadania realizuje Centrala Funduszu na podstawie przepisów ustawy implementujących do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE?
 • Jakie obowiązki informacyjne w stosunku do świadczeniobiorców zostały nałożone na oddziały wojewódzkie Funduszu w związku z wejściem w życie przepisów ustawy implementujących do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE?
 • Czy obowiązujące przepisy umożliwiają wykupienie na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej leku objętego w Polsce refundacją  na podstawie recepty wystawionej w Polsce i uzyskanie od Funduszu zwrotu kosztów? Jeżeli tak, to jaka jest podstawa prawna dla dokonania takiego zwrotu i jakie dokumenty będą wymagane w takim przypadku?
 • Jakie rozporządzenia regulują w chwili obecnej w Unii Europejskiej kwestie związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego?
 • Co to jest EKUZ i do czego służy?
 • Na jaki okres czasu wydawana jest obecnie karta EKUZ i kto może ją otrzymać?
 • W jakich państwach obowiązują przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego?
 • W przypadku, gdy osoba ubezpieczona nie uzyskała przed wyjazdem EKUZ a konieczne jest potwierdzenie prawa do rzeczowych świadczeń zdrowotnych w trakcie pobytu w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA czy istnieje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie z datą wsteczną? Jeśli tak, jaki to jest dokument?
 • W jakich sytuacjach nie można skorzystać z karty EKUZ?
 • Czy posiadanie karty EKUZ uprawnia do wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej podczas pobytu tymczasowego na terenie innych państw członkowskich UE/EFTA?
 • Co to jest KPK? Czym się zajmuje?
 • Jaki jest zakres przysługujących świadczeń w oparciu o przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a jaki w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej?
 • Jak Pan/Pani rozumie pojęcie „leczenie planowane za granicą”?
 • Co to jest formularz E112/S2, jaki organ go wydaje i do czego upoważnia?
 • Jaki organ wydaje decyzję o zgodzie lub odmowie na leczenie planowane za granicą?
 • Proszę wskazać przesłanki składania wniosku o planowane leczenie za granicą do Prezesa Funduszu.
 • Proszę wskazać przesłanki składania wniosku o leczenie planowane za granicą do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.
 • Wydaniem, jakiego dokumentu kończy się postępowanie w sprawie wniosku o leczenie planowane za granicą?
 • W jakich sytuacjach można złożyć skargę do WSA na decyzję wydaną przez organ Funduszu?
 • Proszę wskazać podstawy prawne decyzji wydawanych przez organy Funduszu w zakresie leczenia planowanego za granicą.
 • Jakim dokumentem posługuje się osoba uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, w celu korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskie? Jakie dane musi zawierać ten dokument?
 • Czy w Polsce bank może zgłosić osobę do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wypłaty emerytury lub renty z innego państwa członkowskiego? Jeśli tak proszę o wskazanie podstawy prawnej.

Wydział Kontroli:

 • Kto, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może przeprowadzić kontrolę dokumentacji medycznej?
 • W jakim dokumencie określone są zasady ustalania wysokości kar umownych nakładanych na świadczeniodawców w przypadku negatywnego wyniku kontroli?
 • Kto zgodnie z Konstytucją RP ma szczególne uprawnienia w zakresie ochrony zdrowia?
 • Poprzez okazanie jakich dokumentów można potwierdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?
 • Jaki jest minimalny wymóg sprawowania nadzoru nad pracownikami w postępowaniu kontrolnym w szczególności do czasu przekazania protokołu kontroli do jednostki kontrolowanej?
 • O jakie akty prawne oparte jest postępowanie kontrolne?
 • Jakie są różnice pomiędzy nieprawidłowością, a uchybieniem i czy są one istotne w kontroli?
 • Jakie potencjalne nadużycia można wykryć w działalności świadczeniodawców?
 • Kto - zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - jest uprawniony do wniesienia zażalenia na czynności dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ?
 • Na czym polega analiza nieprawidłowości w toku kontroli?
 • Co to jest analiza przedkontrolna?
 • Co zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zawiera wystąpienie pokontrolne?
 • W jakim dokumencie określone są zasady ustalania wysokości kar umownych nakładanych na świadczeniodawców i apteki w przypadku negatywnego wyniku kontroli?
 • Czy do działalności kontrolnej Narodowego Funduszu Zdrowia mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego?
 • Co to jest planowa kontrola koordynowana?
 • Przez kogo zatwierdzany jest plan finansowy NFZ?
 • Czy do działalności NFZ znajdują zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych?
 • Czy pracownicy oraz osoby sprawujące funkcje organów NFZ ponoszą odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
 • Na podstawie, jakich dokumentów upoważnieni pracownicy NFZ przeprowadzają kontrolę?
 • Kto i kiedy i na czyj wniosek może dokonać przedłużenia ważności upoważnienia i czasu trwania kontroli?
 • Czy Świadczeniodawca ma prawo do odwołania od decyzji Dyrektora (kiedy i w jakiej formie)?

Wydział ds. Służb Mundurowych:

 • W jakim zakresie przysługuje weteranowi poszkodowanemu prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością?
 • Którzy świadczeniobiorcy nie ponoszą kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym?
 • Co zalicza się do indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, rozpatrywanych przez dyrektora oddziału Funduszu?
 • W jakich kryteriach dokonuje się oceny oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej?
 • Jakie są sposoby rozliczania świadczeń?
 • W jakich przepisach prawa i dokumentach uregulowane są zadania Zastępcy Prezesa NFZ oraz komórek organizacyjnych ds. służb mundurowych?
 • Kto ma prawo kontrolować świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach umów z Narodowym Funduszu Zdrowia?
 • Z kim i na podstawie, jakich przepisów prawa Prezes NFZ ma obowiązek konsultować projekty swoich zarządzeń, dotyczące  świadczeń opieki zdrowotnej?
 • Jakie informacje powinno zawierać ogłoszenie dyrektora o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych  w trybie konkursu ofert? Jaki przepis reguluje powyższe kwestie?
 • Jakie tryby postępowania w sprawie zawarcia umów przewiduje ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?
 • Jakie zadania Narodowego Fundusz Zdrowia wynikają z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym?
 • Jaką formę organizacyjną ma Narodowy Fundusz Zdrowia?
 • Czy do zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych?
 • Proszę podać strukturę organizacyjną Narodowego Funduszu Zdrowia. Jakie jednostki organizacyjne wchodzą w jego skład? (Kto powołuje kierowników komórek ds. służb mundurowych?).
 • Na jakich zasadach kontraktowane są świadczenia w rodzaju ratownictwo medyczne przez Narodowy Fundusz Zdrowia? Jakie przepisy to regulują?
 • Kto sprawuje nadzór nad systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie kraju?
 • Proszę wskazać podstawy prawne odnoszące się do kierowania na leczenie uzdrowiskowe przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • Komu poza kolejnością przysługują świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe?

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej:

 • Jaka jest różnica pomiędzy pojęciami: świadczeniobiorca a świadczeniodawca?
 • Jakie dane podmioty medyczne są zobowiązane sprawozdawać do OW NFZ w zakresie list oczekujących?
 • Co to jest Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP)?
 • Jakie informacje można pozyskać z Ogólnopolskiego Informatora o Czasie Oczekiwania?
 • Co jest przedmiotem umów o udzielanie świadczeń w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, profilaktycznych  programów zdrowotnych?
 • Jakie świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, od 1 października 2017 r. stanowią element Podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)?
 • Co w Oddziale Funduszu poprzedza przeprowadzenie postępowań i zawarcie umów o udzielanie świadczeń na kolejny okres rozliczeniowy (rok)?
 • Na jaki okres zawierane są umowy w POZ?
 • Czy zawarcie umów z zakresu POZ poprzedza postępowanie w trybie konkursu ofert lub rokowań?
 • Ilu świadczeniobiorców może być objętych opieką 1 lekarza POZ?
 • Jakie postępowanie poprzedza zawarcie umów w zakresie STM?

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje studentów i absolwentów szkół wyższych.  Dajemy możliwość odbycia praktyki studenckiej lub stażu.

Miejsce odbywania praktyki/stażu: Warszawa, Siedlce, Płock, Radom, Ostrołęka, Ciechanów.

Narodowy Fundusz Zdrowia jest instytucją publiczną. Zarządzamy  i odpowiadamy za środki finansowe przeznaczone na leczenie ubezpieczonych, pełnimy rolę płatnika publicznego, działamy na rzecz wszystkich Pacjentów. Odbywając praktykę lub staż w Funduszu macie Państwo niepowtarzalną okazję włączyć się do służby społecznej na rzecz naszego kraju – każdy dzień pracy w Funduszu to realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Kogo szukamy:    

 • preferujemy studentów i absolwentów: zdrowia publicznego, prawa, administracji,  ekonomii;
 • osób ambitnych, nastawionych na wspólne osiąganie celów;
 • osób o wysokim poziomie motywacji osobistej;
 • ludzi z inicjatywą i zapałem do pracy;
 • tych, którzy wspólnie z nami będą realizowali misyjną powinność wobec Pacjentów.

Wymagania konieczne:

 • zdolność do samodzielnego, analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność i kreatywność;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej;
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel i PowerPoint);
 • kultura osobista.

Wymagania pożądane:

 • znajomość podstawowych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany formularz zgłoszenia na praktykę studencką/staż;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • skierowanie z uczelni do odbycia praktyki studenckiej / stażu w MOW NFZ;
 • podpisane oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb związanych z odbyciem praktyki/stażu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r.,  poz. 922).

oraz dokumenty, wymagane w chwili podpisania umowy o odbywaniu praktyki / stażu:

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane ubezpieczenie NNW (w okresie odbywania praktyki / stażu);
 • orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbycia praktyki / stażu.

Informacje dodatkowe dotyczące praktyki studenckiej/stażu:

 • NFZ zastrzega sobie prawo wyboru kandydatów do odbycia praktyki lub stażu;
 • praktyki studenckie i staże są bezpłatne;
 • proponowany minimalny okres odbywania praktyki studenckiej/stażu: 4 tygodnie;
 • praktyki studenckie i staż można odbywać przez cały rok;
 • przed rozpoczęciem praktyki studenckiej lub stażu strony podpisują stosowną umowę.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie pocztą dokumentów pod adresem:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

lub składanie osobiste w kancelarii Oddziału przy ul. Chałubińskiego 8.

z dopiskiem: WKS - PRAKTYKA / STAŻ

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 279 75 06

Podmiot publikujący: Mazowiecki OW NFZ
Autor informacji: Justyna Moroz
Publikujący informację: Sylwia Biczyńska vel Bicz
Publikacja informacji: 08.11.2017 11:35
Aktualizacja informacji: 08.11.2017 11:35
Sprawdź historię zmian