Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego OW NFZ

Informacja publiczna

Dostęp do informacji publicznej

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ oraz w centralnym repozytorium informacji publicznej - Danepubliczne.gov.pl, są udostępniane na wniosek.

Wniosek kierowany do Dyrektora Mazowieckiego Oddziału NFZ można przesłać:

  • pocztą na adres: Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
  • pocztą elektroniczną na adres:

W przypadku gdy adresatem wniosku, jest Prezes NFZ, wniosek można złożyć w każdy z ww. sposobów, podając odpowiednie dane adresowe wskazane na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie rozpatrzenia wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, NFZ jako podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Informacja publiczna przetworzona może zostać udostępniona w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Podmiot publikujący: Mazowiecki OW NFZ
Autor informacji: Arkadiusz Sendecki
Publikujący informację: Piotr Kalinowski
Publikacja informacji: 30.10.2017 09:47
Aktualizacja informacji: 30.10.2017 09:59
Sprawdź historię zmian