Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie nr DKU/118/17 – zakończenie naboruku

30-11-2017

W związku z rezygnacją kandydatki z podjęcia zatrudnienia, rekrutacja na stanowisko Głównego specjalisty w Dziale Kontroli Umów w Wydziale Kontroli została zakończona bez wyłonienia kandydata.

 

Procedura naboru DKU/118/17 została zakończona.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Główny Specjalista w Dziale Kontroli Umów w Wydziale Kontroli

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Liczba etatów: 2

Główne obowiązki:

 • Przeprowadzanie kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców posiadających umowy z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.
 • Sporządzanie dokumentów związanych z przeprowadzoną kontrolą, w szczególności protokołów kontroli oraz projektów wystąpień pokontrolnych.
 • Rozpatrywanie zastrzeżeń do protokołów kontroli oraz przygotowanie projektów odpowiedzi na zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych.
 • Przygotowywanie projektów stanowisk do zażaleń kierowanych do Prezesa NFZ na czynności Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, leżących w zakresie kompetencji Wydziału Kontroli.
 • Wykonywanie innych zaleconych zadań związanych z działalnością kontrolą Oddziału.

Wykształcenie:

 • Wyższe – lekarz medycyny.

Wymagania konieczne:

 • Minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe.
 • Znajomość przepisów prawa dotyczących:
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn.zm.).
  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz.1146).
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez przedmiot zobowiązany do finansowania  świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 274 poz. 2723).
  • Zarządzenia Nr 45/2016/DK Prezesa NFZ z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie planowania, przygotowywania, przeprowadzania oraz realizacji wyników kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W chwili podjęcia zatrudnienia pracownik powinien spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793).

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)   świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub

      ubiegają się o zawarcie takich umów;

2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy

      zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich

      umów;

3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów

      o działalności leczniczej;

4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową

      na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. poz. 1844  

      oraz z 2016 r. poz. 615 z późn. zm.);

6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których

      mowa w pkt 2;

7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających

      więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż

      określone w pkt 6;

8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2)   wykonywać działalności gospodarczej.

Umiejętności pożądane:

 • Znajomość obsługi pakietu Microsoft OFFICE.
 • Umiejętność sporządzania pism.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
 • Dyspozycyjność.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Podpisany list motywacyjny i CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, rozumiane jako okresy pracy na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej.
 • Podpisane oświadczenie o treści - „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego” - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922-j.t. z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8.

Dokumenty należy przesyłać do dnia 29 grudnia 2017 roku na adres:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

lub złożyć osobiście w kancelarii Oddziału przy ul. Chałubińskiego 8.

Na kopercie prosimy dopisać:

Komisja Rekrutacyjna - rekrutacja nr DKU/118/17

Informacje telefoniczne pod nr 22 279 75 07

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia).
 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie dokumentów - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzeniu testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Mazowiecki OW NFZ
Autor informacji: Weronika Matwijiszyn
Publikujący informację: Sylwia Biczyńska vel Bicz
Publikacja informacji: 30.11.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 29.01.2018 11:55
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności