Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie nr DLG/86/19 – zakończenie naboru

30-08-2019

Na stanowisku Referent w Dziale Leczenia za Granicą w  Wydziale Współpracy Międzynarodowej została zatrudniona Pani Iwona Woźniak z Wołomina. Kandydatka wykazała się wystarczającą wiedzą i spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Procedura naboru DLG/86/19  została zakończona.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Referent w Dziale Leczenia za Granicą
w Wydziale Współpracy Międzynarodowej  

Zapraszamy do składania aplikacji i udziału w procesie rekrutacji do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu Zdrowia. Praca w Oddziale NFZ to szansa zdobycia unikalnej wiedzy oraz kompetencji. Zarządzamy i odpowiadamy za środki finansowe przeznaczone na leczenie, pełnimy rolę płatnika publicznego, działamy na rzecz wszystkich Pacjentów.

Praca w Funduszu to rozwój osobisty, doświadczenie oraz satysfakcja z wzorców postępowań, które mają realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w organizacji sprawnie zarządzanej i skoncentrowanej na realizacji konkretnych celów i zadań,
 • możliwość intensywnego rozwoju - pracownikom oferujemy kursy i szkolenia oraz pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość rozwoju oraz awansu zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • godne wynagrodzenia - zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w NFZ,
 • wsparcie socjalne finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci dofinansowania do wypoczynku pracowników.

Poszukujemy do pracy:

 • osób o wysokiej kulturze osobistej,
 • osób ambitnych i zaangażowanych,
 • ludzi chcących się rozwijać zawodowo,
 • pracowników z inicjatywą oraz osobistą motywacją.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Rodzaj umowy: umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 • Rozpatrywanie wniosków o refundację poniesionych kosztow swiadczeń udzielonych poza granicami kraju zgodnie z przepisami o koordynacji.
 • Wystawianie not ksiegowych z wykazem zrealizowanych indywidualnych zwrotów poniesionych kosztow świadczeń udzielonych na podstawie przepisów okoordynacji.
 • Wydawanie świadczeniobiorcom Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowtnego (EKUZ0 oraz Certyfikatów tymczasowo zastępujących Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, na podstawie wnioskow składanych osobiscie oraz wpływajacych faksem, drogą pocztową, elektroniczą lub za póśrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP) do Oddzaiłu.
 • Udzielanie informacji, o ktorej mowa w art. 97a ust.12 ustawy oraz informacji o zwrocie kosztów (art.97a ust. 7,10 i 11 ustawy).

Wykształcenie:

 • Co najmniej średnie.

Wymagania konieczne:

 • Znajomość obsługi pakietu Microsoft Office.
 • Znajomość przepisów prawa dotyczących:
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn.zm.).  

- znajomość przepisów o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej w szczególności:

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r..
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 987/2009 z dnia 16 września 2009 r..
 • Decyzja Nr S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009r. dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenie Zdrowotnego.

W chwili podjęcia zatrudnienia pracownik powinien spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.).  

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)   świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub
      ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy
      zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich
      umów;
3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów
      o działalności leczniczej;
4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego,
5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową
      na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  
      (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których
      mowa w pkt 2;
7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających
      więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż
      określone w pkt 6;
8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)   wykonywać działalności gospodarczej.

Umiejętności pożądane:

 • Znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego.  
 • Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Podpisany list motywacyjny i CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Podpisaną zgodę kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji wg wzoru zamieszczonego na stronie Oddziału.

Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8.

Kandydatowi ubiegającemu się o zatrudnienie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych, ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Dokumenty należy przesyłać do dnia 16 września 2019 roku na adres: Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 lub złożyć osobiście w kancelarii Oddziału przy ul. Chałubińskiego 8.

Na kopercie prosimy dopisać: Komisja Rekrutacyjna - rekrutacja nr DLG/86/19.

Informacje telefoniczne pod nr 22 279 75 07

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia).
 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie dokumentów - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzeniu testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Mazowiecki OW NFZ
Autor informacji: Weronika Matwijiszyn
Publikujący informację: Piotr Kalinowski
Publikacja informacji: 30.08.2019 11:12
Aktualizacja informacji: 06.11.2019 11:12
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności