Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie nr DLU/94/19 – zakończenie naboru

23-09-2019

Na stanowisku Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w  Wydziale ds. Służb Mundurowych została zatrudniona Pani Beata Borowa z Wołomina. Kandydatka wykazała się wystarczającą wiedzą i spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Procedura naboru DLU/94/19 została zakończona.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale ds. Służb Mundurowych

Zapraszamy do składania aplikacji i udziału w procesie rekrutacji do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu Zdrowia. Praca w Oddziale NFZ to szansa zdobycia unikalnej wiedzy oraz kompetencji. Zarządzamy i odpowiadamy za środki finansowe przeznaczone na leczenie, pełnimy rolę płatnika publicznego, działamy na rzecz wszystkich Pacjentów.

Praca w Funduszu to rozwój osobisty, doświadczenie oraz satysfakcja z wzorców postępowań, które mają realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w organizacji sprawnie zarządzanej i skoncentrowanej na realizacji konkretnych celów i zadań,
 • możliwość intensywnego rozwoju - pracownikom oferujemy kursy i szkolenia oraz pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość rozwoju oraz awansu zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • godne wynagrodzenia - zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w NFZ,
 • wsparcie socjalne finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci dofinansowania do wypoczynku pracowników.

Poszukujemy do pracy:

 • osób o wysokiej kulturze osobistej,
 • osób ambitnych i zaangażowanych,
 • ludzi chcących się rozwijać zawodowo,
 • pracowników z inicjatywą oraz osobistą motywacją.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Rodzaj umowy: umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 • Opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, interwencje i odwołania wnoszone przez Świadczeniobiorców w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie uzdrowiskowego oraz przygotowywanie odpowiedzi na skargi kierowane przez Sekcję Skarg i Wniosków w zakresie sposobu rozpatrywania, potwierdzania oraz realizacji świadczeń w rodzaju leczenie uzdrowiskowego.
 • Analizowanie odwołań Świadczeniobiorców od rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego i przedstawienie propozycji odpowiedzi.
 • Rozpatrywania rezygnacji, pism dotyczących zmiany potwierdzonego leczenia uzdrowiskowego w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne.
 • Przygotowywanie korespondencji do Świadczeniobiorców o udokumentowanie rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego.
 • Przygotowywanie korespondencji do Świadczeniobiorców i Świadczeniodawców w przypadku negatywnego rozpatrzenia próśb o zmianę terminu, miejsca.
 • Telefoniczne kontaktowanie się ze Świadczeniobiorcami, Świadczeniodawcami w sytuacjach szczególnych dotyczących weryfikacji skierowań na leczenieuzdrowiskowego, zmian lekarzy ubezpieczenie zdrowotnego, Świadczeniodawców.
 • Współudział w opracowywaniu wyjaśnień i odpowiedzi na kierowaną przez Świadczeniobiorców do Działu Leczenia Uzdrowiskowego MOW NFZ korespondencję dotyczącą czasu oczekiwania na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowego.
 • Udzielanie bezpośrednich i telefonicznych informacji związanych z realizacją i obsługą skierowań na leczenie uzdrowiskowego.
 • Obsługa punktu informacyjnego.

Wykształcenie:

 • Co najmniej średnie.

 Wymagania konieczne:

 • Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy wykształceniu średnim.
 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy wykształceniu wyższym
 • Znajomość obsługi pakietu Microsoft OFFICE.
 • Znajomość przepisów prawa dotyczących:
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r. poz. 2119 z późn. zm.).
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe (Dz. U. 2011 r. Nr 142 poz.835).
  • Ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2017 r. poz. 1056 z późn.zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U.2004 r., Nr 185, poz.1920 z późn.zm).
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 168).

W chwili podjęcia zatrudnienia pracownik powinien spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn.zm.).  

Art. 112. 
 

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
 

1)   świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub
       ubiegają się o zawarcie takich umów;

2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy
      zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich
      umów;

3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów
      o działalności leczniczej;

4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową
      na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

      (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);

6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których
      mowa w pkt 2;

7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających
       więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż
       określone w pkt 6;

8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
 

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)   wykonywać działalności gospodarczej.

Umiejętności pożądane:

 • Mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub zakładach opieki zdrowotnej.
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.
 • Odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Podpisany list motywacyjny i CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, rozumiane jako okresy pracy na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej potwierdzone świadectwem pracy lub zaświadczeniem.
 • Podpisaną zgodę kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji wg wzoru zamieszczonego na stronie Oddziału.

Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8.

Kandydatowi ubiegającemu się o zatrudnienie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych, ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Dokumenty należy przesyłać do dnia 8 października 2019 roku na adres: Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 lub złożyć osobiście w kancelarii Oddziału przy ul. Chałubińskiego 8.

Na kopercie prosimy dopisać: Komisja Rekrutacyjna rekrutacja nr DLU/94/19.

Informacje telefoniczne pod nr 22 279 75 05

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia).
 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie dokumentów – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzeniu testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Mazowiecki OW NFZ
Autor informacji: Weronika Matwijiszyn
Publikujący informację: Piotr Kalinowski
Publikacja informacji: 23.09.2019 10:41
Aktualizacja informacji: 06.11.2019 10:08
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności