Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie nr DMU/121/17 – zakończenie naboru

08-12-2017

Na stanowisku młodszego specjalisty w Dziale Monitorowania Umów w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej  została zatrudniona pani Izabela Kurek, Wołomin. Kandydatka wykazała się wystarczającą wiedzą i spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Procedura naboru DMU/121/17 została zakończona.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Specjalista w Dziale Monitorowania Umów w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 • Weryfikacja merytoryczna sprawozdawanych świadczeń za pomocą komunikatorów statystycznych przesłanych przez świadczeniodawców poprzez System  Zarządzania Obiegiem Informacji (portal SZOI).
 • Weryfikacja raportów rozliczeniowych otrzymanych od świadczeniodawców.
 • Monitorowanie realizacji umów w ujęciu ilościowym i wartościowym w podziale na okresy sprawozdawcze jak i zakresy usług.
 • Pozyskiwanie, monitorowanie i weryfikacja list oczekujących pod kątem rzetelności przekazywanych danych przez świadczeniodawców.
 • Monitorowanie funkcjonowania systemu list oczekujących.

Wykształcenie:

 • Co najmniej średnie.

Wymagania konieczne:

 • Minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe przy wykształceniu średnim.
 • Minimum roczne doświadczenie zawodowe przy wykształceniu wyższym.
 • Znajomość obsługi pakietu Microsoft OFFICE (Word na poziomie dobrym).
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji pod presją czasu.
 • Znajomość przepisów prawa dotyczących:
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

W chwili podjęcia zatrudnienia pracownik powinien spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)   świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub
       ubiegają się o zawarcie takich umów,
2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy
      zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich
      umów,
3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów
      o działalności leczniczej,
4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego,
5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową
      na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  
      (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których
      mowa w pkt 2,
7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających
       więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż
       określone w pkt 6,
8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
2)   wykonywać działalności gospodarczej.

Umiejętności pożądane:

 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.
 • Umiejętność sporządzania pism.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Podpisany list motywacyjny i CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i doświadczenie zawodowe, rozumiane jako okresy pracy na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej.
 • Podpisane oświadczenie o treści - „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego” - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922-j.t. z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8.

Dokumenty należy przesyłać do dnia 22 grudnia 2017 roku na adres:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
lub złożyć osobiście w kancelarii Oddziału przy ul. Chałubińskiego 8.

Na kopercie prosimy dopisać:
Komisja Rekrutacyjna - rekrutacja nr DMU/121/17.

Informacje telefoniczne pod nr 22 279 75 07

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia).
 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie dokumentów - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzeniu testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

 

Podmiot publikujący: Mazowiecki OW NFZ
Autor informacji: Weronika Matwijiszyn
Publikujący informację: Piotr Kalinowski
Publikacja informacji: 08.12.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 02.03.2018 11:24
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności