Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie nr DO/2/20 – zakończenie naboru

03-01-2020

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o wyniku naboru nr DO/2/20 na stanowisko Młodszy Specjalista w Sekcji Udostępniania Danych w Dziale Organizacyjnym w Wydziale Organizacyjnym w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ, ogłoszenego 3 stycznia 2020 roku

Ze względu na zmiany organizacyjne p.o. Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ unieważnia się nabór zewnętrzny nr DO/2/20 z dnia 3 stycznia 2020r.

Procedura naboru DO/2/20 została zakończona.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Lista kandydatów, którzy spełnili warunki formalne:

 • Luba Monika, Cegłów.
 • Haponiuk Łukasz, Ciechanów.
 • Mordzak Anna, Płock.
 • Zagrobela Agnieszka, Warszawa.
 • Kucharska Mariola, Ząbki.
 • Zagubień Małgorzata, Ząbki.
 • Ostrowska-Hajduk Małgorzata, Warszawa.
 • Urbaniak Tomasz, Dębe Wielkie.
 • Zapalska Elżbieta, Warszawa.
 • Stobnicka Marta, Legionowo.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Specjalista w Sekcji Udostępnienia Danych w Dziale Organizacyjnym w Wydziale Organizacyjnym

Zapraszamy do składania aplikacji i udziału w procesie rekrutacji do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu Zdrowia. Praca w Oddziale NFZ to szansa zdobycia unikalnej wiedzy oraz kompetencji. Zarządzamy i odpowiadamy za środki finansowe przeznaczone na leczenie, pełnimy rolę płatnika publicznego, działamy na rzecz wszystkich Pacjentów.

Praca w Funduszu to rozwój osobisty, doświadczenie oraz satysfakcja z wzorców postępowań, które mają realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w organizacji sprawnie zarządzanej i skoncentrowanej na realizacji konkretnych celów i zadań,
 • możliwość intensywnego rozwoju - pracownikom oferujemy kursy i szkolenia oraz pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość rozwoju oraz awansu zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • godne wynagrodzenia - zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w NFZ,
 • wsparcie socjalne finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci dofinansowania do wypoczynku pracowników.

Poszukujemy do pracy:

 • osób o wysokiej kulturze osobistej,
 • osób ambitnych i zaangażowanych,
 • ludzi chcących się rozwijać zawodowo,
 • pracowników z inicjatywą oraz osobistą motywacją.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 • Realizacja wniosków o udostepnienie danych osobowych na rzecz osób upoważnionych na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego w świetle przepisów rozporządzenia.
 • Realizacja wniosków o udostępnienia danych ze  zbioru danych osobowych na rzecz policji, sadów, prokuratury, komorników sadowych, kontrwywiadu, urzędów skarbowych, towarzystw ubezpieczeniowych, ośrodków pomocy społecznej oraz innych uprawnionych instytucji.
 • Udzielanie bankom wypłacającym emeryturę lub rentę z zagranicy, informacji potwierdzających podlegania przez świadczeniobiorców zarejestrowanych w Oddziale ubezpieczeniu zdrowotnemu w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie zapytań wskazanych w art. 75. 1a i 1b ustawy.
 • Weryfikacja w systemach informatycznych danych osób ubezpieczonych oraz osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie realizacji wniosków o udostępnienia danych.

Wykształcenie:

 • Co najmniej średnie.

Wymagania konieczne:

 • Minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe przy wykształceniu średnim.
 • Minimum 1 rok  doświadczenia zawodowego przy wykształceniu wyższym
 • Znajomość obsługi pakietu Microsoft OFFICE.
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz konstruowania rekomendacji w mowie i piśmie.
 • Znajomość przepisów prawa dotyczących:
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn.zm.).  

W chwili podjęcia zatrudnienia pracownik powinien spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn.zm.).  

Art. 112. 

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Umiejętności pożądane:

 • Doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony zdrowia.
 • Umiejętność pracy zespołowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Podpisany list motywacyjny i CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, rozumiane jako okresy pracy na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej, potwierdzone świadectwem pracy lub zaświadczeniem.
 • Podpisaną zgodę kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji wg wzoru zamieszczonego na stronie Oddziału.

Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8.

Kandydatowi ubiegającemu się o zatrudnienie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych, ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Dokumenty należy przesyłać 20 stycznia 2020 roku na adres: Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 lub złożyć osobiście w kancelarii Oddziału przy ul. Chałubińskiego 8.

Na kopercie prosimy dopisać: Komisja Rekrutacyjna – rekrutacja nr DO/2/20.

Informacje telefoniczne pod nr 22 279 75 07

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia).
 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie dokumentów – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Mazowiecki OW NFZ
Autor informacji: Weronika Matwijiszyn
Publikujący informację: Piotr Kalinowski
Publikacja informacji: 03.01.2020 14:11
Aktualizacja informacji: 17.02.2020 15:20
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności