Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie nr DOKA/120/17 – zakończenie naboru

04-12-2017

Na stanowisku starszego referenta w Dziale Obsługi Kancelaryjnej i Archiwum w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym  zostali zatrudnieni: pani Lidia Kowalska, Warszawa oraz pan Tomasz Szkutnik, Płońsk. Kandydaci wykazali się wystarczającą wiedzą i spełnili wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Procedura naboru DOKA/120/17 została zakończona.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Starszy Referent w Dziale Obsługi Kancelaryjnej i Archiwum w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Liczba etatów: 2

Główne obowiązki:

 • Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji w archiwum zakładowym, w tym udział w pracach magazynowych.
 • Przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego na zasadach obowiązujących w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ.
 • Prowadzenie ewidencji gromadzonej dokumentacji, w tym bieżąca aktualizacja środków ewidencyjnych dokumentacji w archiwum zakładowym (baza w Access).
 • Archiwizacja przechowywanej dokumentacji, przyjętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym.
 • Udostępnianie przechowywanej dokumentacji na zasadach obowiązujących w Mazowieckim Oddziale NFZ.
 • Udział w procesie brakowania akt, m.in.: przy sporządzaniu spisów, pomiarów oraz przygotowywaniu wytypowanej dokumentacji do wydania firmie utylizującej odpady.
 • Rejestracja korespondencji wpływającej do MOW NFZ w  elektronicznym programie kancelaryjnym, bazie Access oraz doręczenie korespondencji właściwym komórkom organizacyjnym.

Wykształcenie:

 • Co najmniej średnie.

Wymagania konieczne:

 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy wykształceniu średnim (doświadczenie zawodowe nie jest wymogiem koniecznym w przypadku wykształcenia wyższego).
 • Znajomość obsługi pakietu Microsoft OFFICE.
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 • Umiejętność pracy indywidualnej i  w zespole.
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie:
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).
  • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743).

W chwili podjęcia zatrudnienia pracownik powinien spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)   świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)   wykonywać działalności gospodarczej.

Umiejętności pożądane:

 • Ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny.
 • Doświadczenie w pracy w archiwum zakładowym.
 • Praktyka w obsłudze programu Microsoft Access.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Podpisany list motywacyjny i CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, rozumiane jako okresy pracy na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej.
 • Podpisane oświadczenie o treści – „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego” - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922-j.t. z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8.

Dokumenty należy przesyłać do dnia 18 grudnia 2017 roku na adres:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
lub złożyć osobiście w kancelarii Oddziału przy ul. Chałubińskiego 8.

Na kopercie prosimy dopisać:
Komisja Rekrutacyjna – rekrutacja nr DOKA/120/17.

Informacje telefoniczne pod nr 22 279 75 07.

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia).
 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie dokumentów – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzeniu testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Mazowiecki OW NFZ
Autor informacji: Weronika Matwijiszyn
Publikujący informację: Piotr Kalinowski
Publikacja informacji: 04.12.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 03.01.2018 09:28
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności