Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie nr DOM/82/19 – zakończenie naboru

23-08-2019

Na stanowisku Młodszy Specjalista w Dziale Obsługi Międzynarodowej w  Wydziale Współpracy Międzynarodowej została zatrudniona Pani Paula Łata z Warszawy. Kandydatka wykazała się wystarczającą wiedzą i spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Procedura naboru DOM/82/19 została zakończona.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Specjalista w Dziale Obsługi Międzynarodowej w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

Zapraszamy do składania aplikacji i udziału w procesie rekrutacji do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu Zdrowia. Praca w Oddziale NFZ to szansa zdobycia unikalnej wiedzy oraz kompetencji. Zarządzamy i odpowiadamy za środki finansowe przeznaczone na leczenie, pełnimy rolę płatnika publicznego, działamy na rzecz wszystkich Pacjentów.

Praca w Funduszu to rozwój osobisty, doświadczenie oraz satysfakcja z wzorców postępowań, które mają realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w organizacji sprawnie zarządzanej i skoncentrowanej na realizacji konkretnych celów i zadań,
 • możliwość intensywnego rozwoju – pracownikom oferujemy kursy i szkolenia oraz pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość rozwoju oraz awansu zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • godne wynagrodzenia – zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w NFZ,
 • wsparcie socjalne finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci dofinansowania do wypoczynku pracowników.

Poszukujemy do pracy:

 • osób o wysokiej kulturze osobistej,
 • osób ambitnych i zaangażowanych,
 • ludzi chcących się rozwijać zawodowo,
 • pracowników z inicjatywą oraz osobistą motywacją.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 • Wydawanie świadczeniobiorcom Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz Certyfikatów tymczasowo zastępujących Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego również na podstawie wniosków składanych osobiście oraz wpływających faksem, drogą pocztową, elektroniczną lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP) do Oddziału.
 • Prowadzenie korespondencji wyjaśniającej na potrzeby ustalania prawa do świadczeń ubezpieczonych i uprawnionych.
 • Prowadzenie korespondencji wyjaśniającej na potrzeby ustalania ustawodawstwa właściwego osób ubezpieczonych - bezpośrednio: ze świadczeniobiorcami, instytucjami krajowymi, instytucjami właściwymi dla miejsca pobytu w państwach członkowskich UE/EFTA
 • Przygotowywanie sprawozdań oraz analiz problemowych dotyczących realizacji przez Oddział zadań z zakresu instytucji właściwej w rozumieniu przepisów o koordynacji.
 • Wydawanie dokumentów uprawniających do rzeczowych świadczeń zdrowotnych w związku z przeniesieniem miejsca zamieszkania do państwa członkowskiego UE/EFTA innego niż właściwe w szczególności dokumentów przenośnych S, DA, formularzy serii E100 i odpowiednich dokumentów SED.

Wykształcenie:

 • Co najmniej średnie.

Wymagania konieczne:

 • Minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe przy wykształceniu średnim.
 • Minimum 1 rok  doświadczenia zawodowego przy wykształceniu wyższym.
 • Znajomość obsługi pakietu Microsoft OFFICE.
 • Znajomość przepisów prawa dotyczących:
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.).
 • Przepisów o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, w szczególności:
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 dnia 29 kwietnia 2004 r.
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r.
  • DECYZJA NR S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

W chwili podjęcia zatrudnienia pracownik powinien spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.).   

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)   świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub
       ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy
      zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich
      umów;
3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów
      o działalności leczniczej;
4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową
      na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  
      (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których
      mowa w pkt 2;

7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających
       więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż
       określone w pkt 6;
8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)   wykonywać działalności gospodarczej.

Umiejętności pożądane:

 • Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole.
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiazywania problemów pod presją czasu.
 • Komunikatywność.
 • Znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Podpisany list motywacyjny i CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, rozumiane jako okresy pracy na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej potwierdzone świadectwem pracy lub zaświadczeniem.
 • Podpisaną zgodę kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji wg wzoru zamieszczonego na stronie Oddziału.

Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8.

Kandydatowi ubiegającemu się o zatrudnienie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych, ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Dokumenty należy przesyłać do dnia 10 września 2019 roku na adres: Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 lub złożyć osobiście w kancelarii Oddziału przy ul. Chałubińskiego 8.

Na kopercie prosimy dopisać: Komisja Rekrutacyjna – rekrutacja nr DOM/82/19.

Informacje telefoniczne pod nr 22 279 75 05

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia).
 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie dokumentów – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzeniu testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Mazowiecki OW NFZ
Autor informacji: Weronika Matwijiszyn
Publikujący informację: Piotr Kalinowski
Publikacja informacji: 23.08.2019 11:55
Aktualizacja informacji: 29.10.2019 08:58
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności