Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie nr DOPiD/78/19 – zakończenie naboru

23-08-2019

Na stanowisku Starszy Specjalista w Dziale Opieki Psychiatrycznej i Długoterminowej w  Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej została zatrudniona Pani Katarzyna Czarnacka z Augustowa. Kandydatka wykazała się wystarczającą wiedzą i spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Procedura naboru DOPiD/78/19 została zakończona.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Starszy Specjalista w Dziale Opieki Psychiatrycznej i Długoterminowej w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Zapraszamy do składania aplikacji i udziału w procesie rekrutacji do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu Zdrowia. Praca w Oddziale NFZ to szansa zdobycia unikalnej wiedzy oraz kompetencji. Zarządzamy i odpowiadamy za środki finansowe przeznaczone na leczenie, pełnimy rolę płatnika publicznego, działamy na rzecz wszystkich Pacjentów.
Praca w Funduszu to rozwój osobisty, doświadczenie oraz satysfakcja z wzorców postępowań, które mają realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w organizacji sprawnie zarządzanej i skoncentrowanej na realizacji konkretnych celów i zadań,
 • możliwość intensywnego rozwoju - pracownikom oferujemy kursy i szkolenia oraz pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość rozwoju oraz awansu zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • godne wynagrodzenia – zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w NFZ,
 • wsparcie socjalne finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci dofinansowania do wypoczynku pracowników.

Poszukujemy do pracy:

 • osób o wysokiej kulturze osobistej,
 • osób ambitnych i zaangażowanych,
 • ludzi chcących się rozwijać zawodowo,
 • pracowników z inicjatywą oraz osobistą motywacją.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 • Współpraca ze świadczeniodawcami w ramach obowiązującego porządku prawnego w zakresie regulaminowych zadań komórki organizacyjnej oraz powierzonych zadań przez przełożonego.
 • Przygotowywanie i opracowanie korespondencji wynikającej z zakresu działania komórki organizacyjnej.
 • Sporządzanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, monitorowanie poprawności danych wprowadzanych do umów przez świadczeniodawców za pośrednictwem portalu System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) i bieżące sporządzanie aneksów aktualizujących harmonogramy personelu i sprzętu.
 • Przygotowywanie aneksów na podstawie decyzji Dyrektora Oddziału zgodnie ze stosowanymi procedurami.
 • Przygotowywanie opinii merytorycznych w procesach renegocjacji i rozliczania umów.
 • Wizytowanie oferentów w ramach trwających postępowań  konkursowych oraz świadczeniodawców dla potrzeb opracowywania wniosków o zmianę miejsc udzielania świadczeń.
 • Opiniowanie wniosków o indywidualne rozliczeń świadczeń.
 • Udział w procesach komisji konkursowej.

Wykształcenie:

 • Co najmniej średnie (mile widziane medyczne)

Wymagania konieczne:

 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 • Znajomość obsługi pakietu Microsoft Office.
 • Znajomość przepisów prawa dotyczących:
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.).  
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2016 r. poz. 1638 ze zm).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U z 2013 r. poz. 1386 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (Dz. U z 2015 r. poz. 1658 j.t.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U z 2013 r. poz. 1347 ze zm.).

W chwili podjęcia zatrudnienia pracownik powinien spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.).

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)   świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub
      ubiegają się o zawarcie takich umów,
2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy
      zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich
      umów,
3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów
      o działalności leczniczej,
4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego,
5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową
      na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  
      (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których
      mowa w pkt 2,
7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających
      więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż
      określone w pkt 6,
8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
2)   wykonywać działalności gospodarczej.

Umiejętności pożądane:

 • Doświadczenie w pracy biurowej.
 • Doświadczenie w pracy z wykorzystaniem systemów informatycznych np. EZD, SZOI).
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Podpisany list motywacyjny i CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, rozumiane jako okresy pracy na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej potwierdzone świadectwem pracy lub zaświadczeniem.
 • Podpisaną zgodę kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji wg wzoru zamieszczonego na stronie Oddziału.

Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8.

Kandydatowi ubiegającemu się o zatrudnienie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych, ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Dokumenty należy przesyłać do dnia 10 września 2019 roku na adres: Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 lub złożyć osobiście w kancelarii Oddziału przy ul. Chałubińskiego 8.

Na kopercie prosimy dopisać: Komisja Rekrutacyjna – rekrutacja nr DOPiD/78/19.

Informacja telefoniczne pod nr 22 279 75 07

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia).
 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie dokumentów – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzeniu testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Mazowiecki OW NFZ
Autor informacji: Weronika Matwijiszyn
Publikujący informację: Piotr Kalinowski
Publikacja informacji: 23.08.2019 09:34
Aktualizacja informacji: 06.11.2019 10:06
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności