Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie nr DRR/5/20 – zakończenie naboru

21-01-2020

W związku z brakiem wpłynięcia ofert, rekrutacja na stanowisko Starszego Specjalisty w Dziale Refundacji i Rozliczeń w Wydziale Gospodarki Lekami została zakończona bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia.

Procedura naboru DRR/5/20 została zakończona.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Starszy Specjalista w Dziale Refundacji i Rozliczeń w Wydziale Gospodarki Lekami

Zapraszamy do składania aplikacji i udziału w procesie rekrutacji do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu Zdrowia. Praca w Oddziale NFZ to szansa zdobycia unikalnej wiedzy oraz kompetencji. Zarządzamy i odpowiadamy za środki finansowe przeznaczone na leczenie, pełnimy rolę płatnika publicznego, działamy na rzecz wszystkich Pacjentów.

Praca w Funduszu to rozwój osobisty, doświadczenie oraz satysfakcja z wzorców postępowań, które mają realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w organizacji sprawnie zarządzanej i skoncentrowanej na realizacji konkretnych celów i zadań,
 • możliwość intensywnego rozwoju – pracownikom oferujemy kursy i szkolenia oraz pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość rozwoju oraz awansu zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • godne wynagrodzenia – zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w NFZ,
 • wsparcie socjalne finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci dofinansowania do wypoczynku pracowników.

Poszukujemy do pracy:

 • osób o wysokiej kulturze osobistej,
 • osób ambitnych i zaangażowanych,
 • ludzi chcących się rozwijać zawodowo,
 • pracowników z inicjatywą oraz osobistą motywacją.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Rodzaj umowy: umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym informacji o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi.
 • Przyjmowanie, kontrola i weryfikacja pod względem merytorycznym oraz ewidencja w systemie informatycznym zestawień zbiorczych składanych przez apteki.
 • Sprawdzanie i zatwierdzanie zestawień zbiorczych pod względem merytorycznym.
 • Opiniowanie wniosków aptek do Dyrektora Oddziału o otwarcie zamkniętych okresów rozliczeniowych, o których mowa w art. 45 ust. 11 ustawy o refundacji, oraz otwieranie zamkniętych okresów rozliczeniowych na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków.
 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym informacji korygujących o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi przesłanych do zamkniętych okresów rozliczeniowych w związku ze zgodą Dyrektora Oddziału na otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego lub zaleceniami pokontrolnymi.
 • Przyjmowanie, kontrola i weryfikacja pod względem merytorycznym oraz ewidencja w systemie informatycznym zestawień zbiorczych korygujących składanych przez apteki w związku ze zgodą Dyrektora Oddziału na otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego lub zaleceniami pokontrolnymi.
 • Sprawdzanie i zatwierdzanie zestawień zbiorczych korygujących pod względem merytorycznym w związku ze zgodą Dyrektora Oddziału na otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego lub zaleceniami pokontrolnymi.
 • Wsparcie aptek oraz osób uprawnionych w rozumieniu ustawy o refundacji w merytorycznym procesie rozliczania umów.
 • Udzielanie informacji aptekom i świadczeniodawcom oraz osobom uprawnionym w zakresie prawidłowości wystawiania i realizacji recept.

Wykształcenie:

 • Co najmniej średnie.

Wymagania konieczne:

 • Minimum 6-letnie doświadczenie zawodowe przy wykształceniu średnim,
 • Minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe przy wykształceniu wyższym
 • Biegła znajomość obsługi pakietu Microsoft OFFICE (w szczególności Word, Excel).
 • Umiejętność sporządzania pism.
 • Znajomość przepisów prawa dotyczących:
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn.zm)
  • Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784, z późn. zm.). - Rozdział 6,
  • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) - Rozdział 5 i 7,
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 rw sprawie recept (Dz.U. z 2018 r. poz. 745, z późn. zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U. z 2013 r. poz. 364, z późn. zm. ),
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2008, z późn. zm.),
  • Wzory komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (wersja 2.6)

W chwili podjęcia zatrudnienia pracownik powinien spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn.zm.).  

Art. 112. 

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)   świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)   wykonywać działalności gospodarczej.

Umiejętności pożądane:

 • Mile widziane wykształcenie farmaceutyczne.
 • Doświadczenie zawodowe w pracy administracyjnej.
 • Dobra organizacja pracy w tym samodzielność, efektywność i rzetelność.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Podpisany list motywacyjny i CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, rozumiane jako okresy pracy na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej, potwierdzone świadectwem pracy lub zaświadczeniem.
 • W przypadku dostarczenia przez kandydata dokumentów w języku obcym koniecznym jest przetłumaczenie dokumentów notarialnie.
 • Podpisaną zgodę kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji wg wzoru zamieszczonego na stronie Oddziału.

Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8.

Kandydatowi ubiegającemu się o zatrudnienie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych, ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Dokumenty należy przesyłać 5 lutego 2020 roku na adres: Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 lub złożyć osobiście w kancelarii Oddziału przy ul. Chałubińskiego 8.

Na kopercie prosimy dopisać: Komisja Rekrutacyjna rekrutacja nr DRR/5/20.

Informacje telefoniczne pod nr 22 279 75 07

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia).
 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie dokumentów – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Mazowiecki OW NFZ
Autor informacji: Weronika Matwijiszyn
Publikujący informację: Sylwia Biczyńska vel Bicz
Publikacja informacji: 21.01.2020 14:29
Aktualizacja informacji: 10.02.2020 12:54
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności