Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie nr DZWM/102/19 – zakończenie naboru

25-10-2019

Na stanowisku Młodszy Specjalisty w Dziale Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców została zatrudniona Pani Ewa Adamowska z Warszawy. Kandydatka wykazała się wystarczającą wiedzą i spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Procedura naboru DZWM/102/19 została zakończona.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Młodszy Specjalista w Dziale Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców

Zapraszamy do składania aplikacji i udziału w procesie rekrutacji do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu Zdrowia. Praca w Oddziale NFZ to szansa zdobycia unikalnej wiedzy oraz kompetencji. Zarządzamy i odpowiadamy za środki finansowe przeznaczone na leczenie, pełnimy rolę płatnika publicznego, działamy na rzecz wszystkich Pacjentów.

Praca w Funduszu to rozwój osobisty, doświadczenie oraz satysfakcja z wzorców postępowań, które mają realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w organizacji sprawnie zarządzanej i skoncentrowanej na realizacji konkretnych celów i zadań,
 • możliwość intensywnego rozwoju - pracownikom oferujemy kursy i szkolenia oraz pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość rozwoju oraz awansu zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • godne wynagrodzenia - zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi
  i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w NFZ,
 • wsparcie socjalne finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci
  dofinansowania do wypoczynku pracowników.

Poszukujemy do pracy:

 • osób o wysokiej kulturze osobistej,
 • osób ambitnych i zaangażowanych,
 • ludzi chcących się rozwijać zawodowo,
 • pracowników z inicjatywą oraz osobistą motywacją.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 • Potwierdzanie uprawnień do świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne (bezpośrednia obsługa świadczeniobiorców) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
  • ocena zlecenia pod względem formalnym,
  • sprawdzenie zgodności zleconego zaopatrzenia z kryteriami przyznawania określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
  • sprawdzenie czasookresu użytkowania wyrobu medycznego w systemie informatycznym,
  • sprawdzenie w indywidualnym koncie świadczeniobiorcy zgodności wcześniej wydanego zaopatrzenia z obecnym zleceniem,
  • wprowadzenie zlecenia do systemu KS-SIKCH, potwierdzenie prawa do świadczenia na zleceniu,
  • wystawianie kart zaopatrzenia comiesięcznego,
  • w przypadku odmowy prawa do świadczeń, wpisanie na zleceniu przyczyny odmowy potwierdzenia zlecenia,
  • wydawanie duplikatów kart zaopatrzenia comiesięcznego.
 • Współpraca z innymi Oddziałami Wojewódzkimi NFZ w zakresie potwierdzania zlecenia ubezpieczonemu z innego oddziału.
 • Potwierdzanie zleceń wpływających do działu drogą pocztową.
 • Potwierdzanie prawa do świadczeń obywatelom UE w zakresie zaopatrzenia.
 • Sprawdzanie prawa do świadczeń zdrowotnych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.
 • Bieżąca informacja świadczeniobiorcy dotycząca zasad zaopatrzenia w wyroby medyczne
  w zakresie:
  • zaopatrzenia asortymentowego,
  • wysokości limitów refundacji oraz udziału własnego świadczeniobiorcy,
  • osób uprawnionych do wystawiania zlecenia,
  • kryteriów przyznawania,
  • wysokości limitów napraw,
  • okresu użytkowania wyrobu medycznego.

Wykształcenie:

 • Średnie.

Wymagania konieczne:

 • Minimum 4 - letnie doświadczenie zawodowe przy wykształceniu średnim.
 • Minimum 1 rok  doświadczenia zawodowego przy wykształceniu wyższym.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office.
 • Umiejętność redagowania korespondencji urzędowej.
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie:
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn.zm.).   
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1267 ze zm.).
 • Zarządzenia nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
  1 października 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

W chwili podjęcia zatrudnienia pracownik powinien spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn.zm.).   

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)   świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej;
4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)   wykonywać działalności gospodarczej.

Umiejętności pożądane:

 • Doświadczenie zawodowe w administracji.
 • Znajomość zasad finasowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ.
 • Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Podpisany list motywacyjny i CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, rozumiane jako okresy pracy na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej potwierdzone świadectwem pracy lub zaświadczeniem.
 • Podpisaną zgodę kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji wg wzoru zamieszczonego na stronie Oddziału.

Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8.

Kandydatowi ubiegającemu się o zatrudnienie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych, ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Dokumenty należy przesyłać do dnia 12 listopada 2019 roku na adres: Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 lub złożyć osobiście w kancelarii Oddziału przy ul. Chałubińskiego 8.

Na kopercie prosimy dopisać: Komisja Rekrutacyjna - rekrutacja nr DZWM/102/19.

Informacje telefoniczne pod nr 22 279 75 07.

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia).
 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie dokumentów - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzeniu testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej.          

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Mazowiecki OW NFZ
Autor informacji: Weronika Matwijiszyn
Publikujący informację: Piotr Kalinowski
Publikacja informacji: 25.10.2019 13:20
Aktualizacja informacji: 08.01.2020 11:41
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności