Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie nr WI/122/17 – zakończenie naboru

11-12-2017

Na stanowisku referenta w Wydziale Informatyki został zatrudniony pan Jakub Trajdos, Warszawa. Kandydat wykazał się wystarczającą wiedzą i spełnił wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Procedura naboru WI/122/17 została zakończona.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Referent w Wydziale Informatyki

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 • Zapewnienie wsparcia kontrahentom (Świadczeniodawcom/Aptekom) w zakresie problemów związanych z korzystaniem z serwisów zewnętrznych udostępnianych przez Oddział NFZ.
 • Utrzymanie w sprawności technicznej i funkcjonalnej przydzielonych systemów informatycznych (SZOI, SNRL oraz systemów z nimi współpracujących).
 • Realizacja czynności związanych z bieżącą eksploatacją, konfiguracją, optymalizacją oraz aktualizacją aplikacji i programowych rozwiązań informatycznych eksploatowanych na skomputeryzowanych stanowiskach pracy oraz systemu informatycznego w warstwie systemu operacyjnego i aplikacyjnego.
 • Realizacja harmonogramu i prowadzenie czynności projektowo – technicznych w odniesieniu do aplikacji i systemów operacyjnych zgodnie z przyjętą metodyką i procedurami.
 • Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji użytkowanych systemów w zakresie określonym w obowiązujących przepisach.

Wykształcenie:

 • Co najmniej średnie – preferowane informatyczne.

Wymagania konieczne:

 • Praktyczna znajomość środowisk: MS Windows 7, 10.
 • Umiejętność dobrej komunikacji z otoczeniem, wysoka kultura osobista, odporność na stres, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy własnej.

W chwili podjęcia zatrudnienia pracownik powinien spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)   świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub
      ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy
      zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich
      umów;
3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów
      o działalności leczniczej;
4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową
      na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  
      (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których
      mowa w pkt 2;
7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających
      więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż
      określone w pkt 6;
8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)   wykonywać działalności gospodarczej.

Umiejętności pożądane:

 • Mile widziane doświadczenie w pracy na systemach informatycznych NFZ udostępnianych świadczeniodawcom (SZOI, SNRL, DILO)
 • Znajomość systemów z rodziny Linux.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Podpisany list motywacyjny i CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Podpisane oświadczenie o treści - „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego” - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922-j.t. z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8.

Dokumenty należy przesyłać do dnia 28 grudnia 2017 roku na adres:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
lub złożyć osobiście w kancelarii Oddziału przy ul. Chałubińskiego 8.

Na kopercie prosimy dopisać:

Komisja Rekrutacyjna - rekrutacja nr WI/122/17.

Informacje telefoniczne pod nr 22 279 75 07

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia).
 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie dokumentów - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzeniu testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

 

Podmiot publikujący: Mazowiecki OW NFZ
Autor informacji: Weronika Matwijiszyn
Publikujący informację: Piotr Kalinowski
Publikacja informacji: 11.12.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 01.02.2018 11:17
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności