Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego OW NFZ

Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

Informujemy, że obsłudze interesanta dedykowane są stanowiska na parterze budynku, w którym mieści się siedziba Podlaskiego Oddziału NFZ w Białymstoku (ul. Pałacowa 3) oraz stanowiska w Delegaturach POW NFZ w Łomży, Suwałkach i Siemiatyczach. Można tu zasięgnąć informacji m.in. na temat zasad korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia, uzyskać adresy i numery telefonów do poradni i szpitali działających w ramach umowy z NFZ, sprawdzić status ubezpieczenia, wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, uzyskać login i hasło dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta, potwierdzić zlecenie na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, czy złożyć skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

Pisma i wnioski można składać osobiście w kancelarii na sali obsługi interesanta lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok oraz poprzez e-mail: . Dane teleadresowe delegatur POW NFZ można znaleźć tutaj

Możliwe jest też złożenie wniosku do Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP oraz wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym. Akceptowalne formaty załączników:

 • .doc
 • .rtf
 • .xls
 • .csv
 • .txt
 • .gif
 • .tif
 • .bmp
 • .jpg
 • .pdf
 • oraz archiwa .zip

Wniosek do Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w portalu ePUAP. 

Uwaga! Wszelkie dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

 

Skargi i wnioski dotyczące niewłaściwej realizacji umów na realizację świadczeń zdrowotnych przyjmuje Sekcja Skarg i Wniosków w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Białymstoku:
15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3.

Skargi i wnioski kierowane do NFZ rozpatrywane są w oparciu o następujące akty prawne:

 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
 • Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Procedura składania skarg i wniosków - sposób, organy właściwe do rozpatrywania skarg, przedmiot skarg i wniosków.

 • Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz ustnie do protokołu.
 • Interesanci w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są w Sekcji Skarg i Wniosków w dniach i godzinach pracy POW NFZ (pn.: 8.00-17.00; wt.-pt.: 8.00-16.00).
 • W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko, adres osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis treści sprawy. Przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli tego żąda wnoszący.
 • W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pracownik Sekcji Skarg i Wniosków, za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej skargi lub wniosku o te dane w terminie siedmiu dni. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu tego uzupełnienia do Funduszu.
 • Na skargi lub wnioski zgłoszone za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym, udziela się odpowiedzi w formie pisemnej, wysyłając korespondencję na adres odpowiednio skarżącego lub wnoszącego.
 • Składanie skarg i wniosków poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie dotyczącym korzystania z Elektronicznej Platformy.
 • Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym lub innej osoby za jej pisemną zgodą.
 • Wnoszący skargę lub wniosek może zastrzec nieujawnianie swego nazwiska i adresu. Zastrzeżenie takie jest dla Funduszu wiążące.
 • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 • Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 • Zgłoszone skargi i wnioski powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia lub wpłynięcia wniosku lub skargi. Rozpatrzenie skargi lub wniosku powinno być poprzedzone analizą wszystkich okoliczności sprawy.
 • W przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w terminie, pracownik Sekcji Skarg i Wniosków zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę o przyczynach niezałatwienia skargi lub wniosku w tym terminie, oraz wskazuje nowy termin do załatwienia skargi lub wniosku.
 • Jeżeli Fundusz nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać je właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego lub wnioskującego, albo wskazać mu właściwy organ.

Organy właściwe do rozpatrywania skarg i wniosków:

 • w Centrali Funduszu komórką organizacyjną właściwą do rozpatrywania skarg i wniosków jest Wydział Skarg i Wniosków w Departamencie Spraw Świadczeniobiorców,
 • w oddziałach wojewódzkich Funduszu komórka organizacyjna właściwa do spraw skarg i wniosków,
 • Skargi i wnioski dotyczące bezpośrednio respektowania praw pacjenta rozpatruje Rzecznik Praw Pacjenta w Warszawie - Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec,
 • Skargi i wnioski dotyczące wykonywania zadań przez:
  • Pracowników Centrali, dyrektorów oddziałów, Zastępców Prezesa Funduszu rozpatruje Prezes Funduszu lub osoba przez niego upoważniona,
  • Pracowników oddziału rozpatruje dyrektor oddziału.

Przedmiotem zgłaszanych skarg może być:

 • naruszenie praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którym Fundusz Zawarł umowę o udzielanie świadczeń,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie sprawy przez Fundusz,
 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Funduszu.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności:

 • sprawy ulepszania organizacji, wzmacniane praworządności, usprawnianie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • sprawy związane z lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Fundusz.

Jeżeli ubezpieczony uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, nie jest skazany na bierne zachowanie wobec zaistniałej sytuacji – może założyć skargę lub wniosek:

 • w przypadku gdy skarga dotyczy niewłaściwego zachowania personelu (lekarzy, pielęgniarek, rejestratorek) do bezpośredniego przełożonego tego pracownika,
 • ubezpieczony może zwrócić się również do właściwego ze względu na miejsce udzielania świadczeń oddziału wojewódzkiego NFZ,
 • pomoc można również otrzymać zgłaszając się do Rzecznika Praw Pacjenta. Do jego najważniejszych obowiązków i zadań należy: ochrona praw pacjenta zagwarantowana przepisami prawa, prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta, współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowym,
 • w przypadku braku należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej, popełnionych błędów w leczeniu oraz stwierdzenia, że personel medyczny postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej lub narusza przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza, ubezpieczony może się zwrócić do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej.
Podmiot publikujący: Podlaski OW NFZ
Autor informacji: Rzecznik Prasowy
Publikujący informację: Małgorzata Jopich
Publikacja informacji: 21.08.2018 14:37
Aktualizacja informacji: 05.09.2019 10:58
Sprawdź historię zmian