Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w roku 2023

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. 2017 r., poz. 9), zwanego dalej rozporządzeniem, Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w 2023 roku.

Wysokość dofinansowania

Zgodnie z art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, w kwocie nieprzekraczającej:

1) 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.;

2) 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego innej niż wymieniona w pkt 1.

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków na rok 2023 mija 1 września 2022 r. (okres dofinansowania 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.).

Sposób przygotowania wniosków

Wniosek powinien być sporządzony według wskazań § 3 rozporządzenia oraz zawierać opis programu polityki zdrowotnej zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 r., poz. 2476).

Jednostka samorządu terytorialnego sporządza projekt programu polityki zdrowotnej na podstawie map potrzeb zdrowotnych, o której mowa w art. 95a ust. 1, oraz dostępnych danych epidemiologicznych (art. 48a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Zgodnie z art. 48 d ww. ustawy do wniosku należy również dołączyć:

  • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2, albo oświadczenie o zgodności projektu programu polityki zdrowotnej z rekomendacją Prezesa Agencji, o którym mowa w art. 48aa ust. 11,
  • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z wojewódzkim planem transformacji, o którym mowa w art. 95c ust. 1, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 183 i 694).

Wnioski należy składać w postaci papierowej do Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na adres: ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce.

Informacje w sprawie można uzyskać pod nr tel.: 41 36 46 234

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Dyrektor Świętokrzyskiego OW NFZ
Autor informacji: Marta Dziopa
Publikujący informację: Marzena Nosek
Publikacja informacji: 18.08.2022 11:32
Aktualizacja informacji: 18.08.2022 11:34
Sprawdź historię zmian