Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Dofinasowanie programów polityki zdrowotnej w 2024 roku – dodatkowy termin

Działając na podstawie § 2 ust. 3 rozporządzenia[1] Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, uwzględniając wysokość środków przewidzianych na dofinansowanie programów w planie finansowym, ogłasza dodatkowy termin - do dnia 8 grudnia 2023 r. składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków, których realizacja będzie odbywać się w 2024 roku.

Zgodnie z art. 48 d ustawy[2] Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych, w kwocie nieprzekraczającej:

  1. 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.;
  2. 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego innej niż wymieniona w pkt 1.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy rozporządzenia[1]. Wniosek powinien być sporządzony według wskazań § 3 rozporządzenia[1] oraz zawierać opis programu polityki zdrowotnej określony w rozporządzeniu[3].

Zgodnie z art. 48 d ww. ustawy do wniosku należy również dołączyć:

  • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2 albo oświadczenie o zgodności projektu programu polityki zdrowotnej z rekomendacją Prezesa Agencji, o którym mowa w art. 48 aa ust.11;
  • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z wojewódzkim planem transformacji, o którym mowa w art. 95 c ust. 1, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608).

Wnioski należy składać w postaci papierowej w kancelarii Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Jan Pawła II 9, 25-025 Kielce lub przesłać pocztą na ww. adres.

Informacje w sprawie można uzyskać pod nr tel. 41 36 46 234

Podstawa prawna:

[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017 r., poz. 9)

[2] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U .2022, poz. 2561 ze zm.)

[3] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U.2017 r., poz. 2476)

 

Podmiot publikujący: Dyrektor Świętokrzyskiego OW NFZ
Autor informacji: Marta Dziopa
Publikujący informację: Marzena Nosek
Publikacja informacji: 28.11.2023 10:50
Aktualizacja informacji: 28.11.2023 10:51
Sprawdź historię zmian