Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

2017-02-17

Na podstawie art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych  lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  (Dz. U. z 2017r., poz.9)

DYREKTOR DOLNOSLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 

Wniosek należy złożyć w postaci papierowej do:

Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław.

Wniosek musi zawierać:

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenia oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenia wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Zgodnie z art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) do wniosku należy dołączyć:

 1. pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2 art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.),
 2. pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dni 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916).

 

Termin składania wniosków na 2017r. upływa z dniem 15 marca 2017r.

Andrzej Oćwieja
Dyrektor DOW NFZ

Ogłoszenie o wyborze wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

2017-05-08

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie art. 48 d ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1793 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2017r. 

 

Lp

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa programu

Kwota dofinansowania programu

1

Urząd Gminy Grębocice

Szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego dziewcząt urodzonych w roku 2002 zamieszkałych na terenie gminy Grębocice.

6 600,00

2

Urząd Gminy Grębocice

Becikowe po grębocicku na rok 2017.

6 600,00

3

Urząd Gminy Grębocice

Promocja zdrowia w profilaktyce szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Grębocice od 60 roku życia.

6 600,00

4

Urząd Gminy Radwanice

Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia oraz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2018.

6 600,00

5

Urząd Miasta Świdnica

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016-2018 dla Miasta Świdnica.

6 600,00

6

Urząd Miasta Świdnica

Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy na lata 2016-2018 w Gminie Miasto Świdnica.

6 400,00

7

Urząd Gminy Polkowice

Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Polkowice od 60 roku życia.

6 600,00

8

Urząd Gminy Polkowice

Zdrowy ruch – zdrowe życie.

6 600,00

9

Urząd Gminy Polkowice

Mocny kręgosłup – profilaktyka wad postawy dla dzieci i młodzieży.

6 600,00

10

Urząd Gminy Polkowice

Dbając o zdrowie – rehabilitacja dla mieszkańców gminy Polkowice.

7 800,00

11

Urząd Gminy Polkowice

Zdrowi i aktywni po 50-ce

6 600,00

12

Urząd Gminy Polkowice

Maluch – edukacja przedporodowa w szkole rodzenia wczesne wykrywanie zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej u dzieci oraz terapia z zaburzeniami rozwojowymi.

6 600,00

13

Urząd Miejski Wrocławia

Program profilaktyki wad i schorzeń narządu wzroku u dzieci w wieku przedszkolnym.

6 600,00

14

Urząd Miejski Wrocławia

Program wczesnego wykrywania wad i schorzeń narządu wzroku i słuchu w populacji dzieci i młodzieży szkolnej Wrocławia.

6 600,00

15

Urząd Miejski Wrocławia

Profilaktyka raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia.

6 600,00

Andrzej Oćwieja
Dyrektor DOW NFZ

Ogłoszenie o wyborze wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2018 roku 

2017-10-19

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie art. 48 d ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1793 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2018r. 

 

 

Lp.

WNIOSKODAWCA

PROGRAM

UZNANA PRZEZ DOW NFZ KWOTA DOFINANSOWANIA

1.

Gmina Grębocice

Becikowe po grębocicku na rok 2018.

8 704,00

2.

Gmina Grębocice

Promocja zdrowia w profilaktyce szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Grębocice od 60 roku życia.

7 200,00

3.

Gmina Grębocice

Szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego dziewcząt urodzonych w roku 2003, zamieszkałych na terenie Gminy Grębocice.

8 704,00

4.

Gmina Radwanice

Wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w wieku od 10 do 15 lat jako element profilaktyki chorób układu krążenia na terenie Gminy Radwanice.

8 130,00

5.

Gmina Radwanice

Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia oraz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2018.

6 656,00

6.

Gmina Oleśnica

Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16 i 18.

8 704,00

7.

Gmina Miejska Bolesławiec

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Bolesławiec w wieku 65 lat i więcej.

8 704,00

8.

Gmina Polkowice

Szkoła Ratownictwa

8 704,00

9.

Gmina Polkowice

Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Polkowice od 60. roku życia.

8 704,00

10.

Gmina Polkowice

Monitorowanie zdrowia w ochronie ekologicznej dziecka w środowisku domowym, szkolnym oraz w trakcie pobytu uczniów klas III szkół podstawowych z gminy Polkowice na zielonych szkołach.

8 704,00

11.

Gmina Polkowice

Zdrowy ruch – zdrowe życie.

8 711,00

12.

Miasto i Gmina Bierutów

Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami Brodawczaka Ludzkiego (HPV) Typu 6,11,16 i 18.

8 375,00

 

 

 

 

Andrzej Oćwieja
Dyrektor DOW NFZ

 

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

 

Na podstawie art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  (Dz.U. z 2017r., poz.9)

DYREKTOR DOLNOSLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

zaprasza do składania wniosków

o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2019 roku.

 

Wniosek należy złożyć w postaci papierowej do siedziby Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu na adres: 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6.

Termin składania wniosków na 2019r. upływa z dniem 1 września 2018r.

 

Wniosek musi zawierać:

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenia oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenia wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

 

Zgodnie z art. 48d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t Dz. U. z 2018 r. poz. 1510) do wniosku należy dołączyć:

 1. pozytywną opinię Agencji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2,
 2. pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o której mowa w art. 95c, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu zdrowia, o którym mowa w art. 9  ust. 1 ustawy z dni 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017r., poz. 2237 i 2371).

 

 

Andrzej Oćwieja
Dyrektor DOW NFZ

Pliki do pobrania

Dofinansowanie Programów polityki zdrowotnej

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

 

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 

Na podstawie art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1373) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych  lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. 2017 r. poz. 9)

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

zaprasza do składania wniosków

o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2020 roku.

 

Wniosek należy złożyć w postaci papierowej do siedziby Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu na adres: 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6.

Termin składania wniosków na 2020 r. upływa z dniem 1 września 2019 r.

 

Wniosek musi zawierać:

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenia oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenia wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

 

Zgodnie z art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz. U. 2019 r. poz. 1373) do wniosku należy dołączyć:

 1. pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2 art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz. U. 2019 r. poz. 1373.),
 2. pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dni 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ( t.j. Dz. U. 2015 r . poz. 1916).

 

UWAGA – Jednostki Samorządu Terytorialnego realizujące Programy polityki zdrowotnej mogą uzyskać dofinansowanie z NFZ pod warunkiem, że świadczenia wskazane w programach są świadczeniami określonymi w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach Ministra Zdrowia dotyczących świadczeń gwarantowanych.

Ogłoszenie o wyborze wniosków

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

 

Na podstawie art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. 2017 r. poz. 9)

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2021 roku.

Wniosek należy złożyć w postaci papierowej do siedziby Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu na adres: 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6.

Termin składania wniosków na 2020 r. upływa z dniem 1 września 2020 r.

Wniosek musi zawierać:

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

 

Zgodnie z art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) do wniosku należy dołączyć:

1. Pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2 art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1373. z późn. zm.),

2. Pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dni 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (j.t. Dz. U. 2015 r . poz. 1916 z późn. zm.).

UWAGA – Jednostki Samorządu Terytorialnego realizujące Programy polityki zdrowotnej mogą uzyskać dofinansowanie z NFZ pod warunkiem, że świadczenia wskazane w programach są świadczeniami określonymi w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach Ministra Zdrowia dotyczących świadczeń gwarantowanych.

Ogłoszenia o wyborze wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na rok 2021

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Przemysław Magiera
Publikujący informację: Pawel Klauza
Publikacja informacji: 05.11.2020 16:28
Aktualizacja informacji: 05.11.2020 22:59
Sprawdź historię zmian