Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiego OW NFZ

Wykaz podmiotów leczniczych, w których może wystąpić zagrożenie braku dostępu do świadczeń

Wypełniając dyspozycję art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  ogłasza wykaz podmiotów leczniczych wraz ze wskazaniem profili lub rodzajów komórek  organizacyjnych,  o których mowa w przepisach  wydanych  na  podstawie art. 31d  ustawy  z dnia  27 sierpnia  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), w których może wystąpić zagrożenie braku dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej lub ciągłości ich udzielania, ze względu na zbyt małą liczbę lekarzy mogących udzielać  świadczeń opieki zdrowotnej w tych podmiotach.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Andrzej Oćwieja
Publikujący informację: Karolina Tomkowicz
Publikacja informacji: 31.10.2018 13:58
Aktualizacja informacji: 21.08.2019 12:18
Sprawdź historię zmian