Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 118/2019/DSOZ

11-09-2019

ZARZĄDZENIE NR 118/2019/DSOZ
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 10 września 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty
należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji
postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie ogólnych warunków umów

 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 i 1394) oraz § 2 ust. 8, w zw. z § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów, zmienionym zarządzeniem Nr 89/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 68/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 126/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po ust. 3 ust. 3 oznacza się jako ust. 4 i otrzymuje brzmienie:
„4. Potwierdzeniem realizacji przez świadczeniodawcę w okresie sprawozdawczym:

1) porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 w zw. z § 4 ust. 7  rozporządzenia zmieniającego OWU; albo
2) pozytywnie zaopiniowanego sposobu podziału środków, o którym mowa w  § 2 ust. 4 pkt 2 w zw. z § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU; albo
3) określonego przez świadczeniodawcę sposobu podziału środków, o którym mowa w § 2 ust. 6 w zw. z § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU

–  jest przekazanie przez świadczeniodawcę do właściwego ze względu na miejsce zawarcia umowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia rachunku za koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU.”;

2) uchyla się załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zmiany wynikające z niniejszego zarządzenia stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych ze świadczeniodawcami, którzy przekazali informację, o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1628), w terminach, o których mowa w § 2 ust. 1-3 przedmiotowego rozporządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Operacyjnych

Adam Niedzielski


Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 11.09.2019 11:46
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności