Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 138/2019/DSOZ

09-10-2019

ZARZĄDZENIE Nr 138/2019/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 9 października 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego
„Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym –
Dieta Mamy”

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 48e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 116/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2019 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”, zmienionym zarządzeniem Nr 119/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Produkt rozliczeniowy (świadczenie opieki zdrowotnej – „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”), o którym mowa w załączniku nr 2 do zarządzenia, rozliczany jest zgodnie z § 8 rozporządzenia, w związku z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy w rodzaju: leczenie szpitalne oraz świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży KOC I oraz Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III).”;

2) w załączniku nr 1 do zarządzenia:

a) w § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 6, należy dokonywać za pomocą udostępnianych przez Fundusz aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Funduszu, na zasadach i warunkach określonych przez Prezesa Funduszu w zarządzeniu w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.”,

b) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3, wymaga uprzedniego złożenia przez Świadczeniodawcę, w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór określony jest w załączniku nr 4 do umowy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania. 

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Operacyjnych

Adam Niedzielski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726 i 1818.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 09.10.2019 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności